سرمایه گذاری ساختمانی عظام

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101865990 ()
13
افراد
33
آگهی‌ها
143632
شماره ثبت
1377/6/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14685331
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مرضیه ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661547
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مرضیه ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، براوات ، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل می‌باشد : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی . ۲ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . ۳ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری شرکت . ۵ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت . ۶ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت . ۷ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ۸ - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی . ۹ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام . ۱۰ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولی عصر - بلوار نلسون ماندلا - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۳۳ - طبقه دوم به کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740464
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی از موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ , xxx مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸ , xxx مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای اسداله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم انسیه السادات نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535264
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني عظام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ و مجوز xxx/xxx مورخ ۱۲/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای اسدالله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - خانم مرضیه ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535277
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني عظام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ ومجوزxxx/xxxمورخ ۱۲/۸/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم مرضیه ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ موسسه خیریه عصر نورباشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506922
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني عظام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره اسدالله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489695
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني عظام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسداله امیراصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله امیر اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره واقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وآقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد قاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398713
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۸/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای اسدا... امیراصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدقاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175824
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عباس ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسدالله امیراصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده موسسه خیریه عصر نور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدقاسم محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034879
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893786
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ اعلام میدارد: نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569290
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ اعلام میدارد: نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856774
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسدا.. امیراصلانی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه خیریه عصر نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ عباس ایروانی با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ کیومرث لطیفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدقاسم محمدیان با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ امیرحسین نجفی با کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ عباس ایروانی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدا.. امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نجفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسدا.. امیراصلانی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه خیریه عصر نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عباس ایروانی با کدملی xxxxxxxxx۴ کیومرث لطیفیان با کدملی xxxxxxxxx۷ محمدقاسم محمدیان با کدملی xxxxxxxxx۶ امیرحسین نجفی با کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ عباس ایروانی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسدا.. امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نجفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730943
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و سورن آبنوس به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و سورن آبنوس به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681243
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری عظامسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ نام شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام سهامی عام تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971071
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری عظام سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۴/۹۱ نام شرکت سرمایه‌گذاری عظام سهامی‌عام به نام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام سهامی‌عام تغییر یافت و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543937

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ایروانی به کدملی xxxxxxxxx و موسسه خیریه عصر نور به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسداله امیراصلانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدقاسم محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محسن نجومیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسدا... امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی بیدگلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801790
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری عظام سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ایروانی به کدملی xxxxxxxxx و موسسه خیریه عصر نور به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسداله امیراصلانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اسلامی‌بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدقاسم محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محسن نجومیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسدا... امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اسلامی‌بیدگلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853455
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762916
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ‌ثبت ۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. اسداله امیراصلانی بجای محسن بخارائی بعنوان نماینده موسسه خیریه عصر نور در هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. عباس ایروانی به سمت رئیس هیات‌مدیره و اسداله امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و علی اسلامی‌بیدگلی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744864
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری عظام سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۳۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند سید محسن نجومیان ـ علی اسلامی‌بیگدلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسداله امیراصلانی به نمایندگی موسسه خیریه عصرنور بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدقاسم محمدیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات