گروه مالی مهر اقتصاد

شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101863528 ()
25
افراد
36
آگهی‌ها
143380
شماره ثبت
1377/6/23
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه مالی مهر اقتصاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه مالی مهر اقتصاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811099
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459292
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین - ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان شهید بهزاد شفق ( هفدهم ) ، پلاک ۱۲ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365939
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۰/xxxمورخ ۱۱/۹/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل برای مدت دو سال به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند .
شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی فرزاد مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حسن طالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضوهیئت مدیره و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی حسین خدادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی عباس سعادتی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و کلیه اوراق واسناد تعهد آور ،قراردادها ، چکها ،بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236480
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706112
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی و مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوقغیر عادی و معنویاز جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693216
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958633
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12552348
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي مهر اقتصاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499958
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي مهر اقتصاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx/ xxx مورخ ۶/ ۸/ xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مهدی الهی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حجت اله انصاری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به نمایندگی آقای علی افشین ش م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره وشرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر (سهامی خاص) به نمایندگی سیدعلی رئیس زاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وشرکت تجلی مهر ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا جوادی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665928
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298318
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx به جای آقای محمدجواد سلیمی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205558
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردید.
۱ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۸۸
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر با ش م xxxxxxxxx۵۹ شرکت نگین ساحل رویال با ش م xxxxxxxxx۴۴ شرکت تجلی مهر ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۱۶
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205560
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مهدی متولیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای علی اصغر مهریزاده شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای امیرمحمد رحیمی نجف آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمدجواد سلیمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مه بعنوان عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093879
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: علی اصغر مهریزاده به ک مxxxxxxxxx۶ بجای سید مهدی عالی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به ش مxxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۵ بجای عباس آرگون بنمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۱۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد رحیمی نجف آبادی به ک مxxxxxxxxx۶ بجای علی بهاری فر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای جانشین ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962055
آگهی تغییر نام در شرکت سرمایه‌ گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ نام شرکت به شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797200
آگهی تغییر نام در شرکت سرمایه‌ گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ نام شرکت به شرکت گروه مالی مهر اقتصاد سهامی‌عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945358
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: علی بهاری فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی عالی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859756
آگهی اصلاحی شرکت گروه سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ت۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ نام شرکت به شرح فوق صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11915055
آگهی اصلاحی شرکت گروه سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ت۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ نام شرکت به شرح فوق صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725029
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری تجلی سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282410
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری تجلی سرمایه سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626690
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه گذاری تجلی سامانه به گروه سرمایه گذاری تجلی سامانه تغییر یافت و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9789728
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به گروه سرمایه‌گذاری تجلی سامانه تغییر یافت و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463509
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ امیر خرمی‎شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی عالی‎نزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت اعضاء هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چکها و قراردادها و بروات و سفته‎ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره معتبر میباشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057044
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056363
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
پیرو آگهی شماره xxx۸۵/ت۳۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ محمد جواد سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین شد که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463588
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423409
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت‎مدیره و امیر خرمی‎شاد به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی بسمت رئیس هیئت مدیره، میرزا علی آیت‎اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‎نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و عباس آرگون به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و رحیم افتخار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تجلی مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت اعضا هیئت‎مدیره برای باقی‎مانده دوران تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. نشانی شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم ک مهیار پ ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997237
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۹ محمدرضا مدرس خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860606
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ محمدرضا مدرس‌خیابانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت نگین ساحل بجای بهروز خدارحمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بجای محسن صیقلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به ش ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عباس آرگون به ش ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم افتخار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732275
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان‌جزی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755513
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۲/۸۹ و احکام صادره میرزا علی آیت‌اللهی به جای عیسی رضایی به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رحیم افتخار به جای علی مهبودی به نمایندگی تجلی مهر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن صیقلی به جای محمدعلی دهقان منشادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عباس آرگون به نمایندگی سرمایه‌گذاری تدبیر‌گران آتیه ایرانیان و بهروز خدارحمی به جای سید مهدی عالی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان‌جزی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری تجلی سامانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۳۳۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد جمله فوق از قلم افتاده بود و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618394
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۸۰و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۸۸ محل شرکت به میدان آرژانتین خ احمدقصیر کوچه ۱۴ پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات