بین المللی ساروج بوشهر

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101861112
30
افراد
32
آگهی‌ها
143136
شماره ثبت
1377/6/15
تاریخ تأسیس

اشخاص بین المللی ساروج بوشهر

در این بخش تمامی اشخاصی که در بین المللی ساروج بوشهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمد فاطمیان
محمد فاطمیان
از 1390/11/16
محمد غیثی
محمد غیثی
از 1390/11/16
نادر گودرزی
نادر گودرزی
از 1390/11/16
رحمت اله روستاپور
رحمت اله روستاپور
از 1390/11/16
اسفندیار سالاروند
اسفندیار سالاروند
از 1390/11/16
سیدمرتضی شرافت
سیدمرتضی شرافت
از 1391/12/26
محمد حسین ایرانمنش
محمد حسین ایرانمنش
از 1391/12/26
فریدون حسنی
فریدون حسنی
از 1391/12/26
عباس صفاکیش
عباس صفاکیش
نایب رییس هییت مدیره از 1392/6/10
سید قوام الدین شاهرخی
سید قوام الدین شاهرخی
از 1392/6/10
عباس دیرین
عباس دیرین
از 1392/6/10
خداداد غریب پور جهان آباد
خداداد غریب پور جهان آباد
رییس هییت مدیره از 1392/12/25
بهزاد امامی پوربه
بهزاد امامی پوربه
از 1392/12/25
عبدالله مردانی
عبدالله مردانی
از 1393/2/8
عباس اسمعیل زاده پاکدامن
عباس اسمعیل زاده پاکدامن
بازرس علی‌البدل از 1390/3/2
محمد صادق عزیزی
محمد صادق عزیزی
از 1390/5/1
نادر غفاری
نادر غفاری
از 1390/5/1
کاظم دانشگر
کاظم دانشگر
از 1390/5/1
عبدالرضا شیخان
عبدالرضا شیخان
از 1390/5/1
محمود موذن چی
محمود موذن چی
رییس هییت مدیره از 1394/7/12
محمدجواد کتیبه
محمدجواد کتیبه
از 1395/6/7
علی بخشایش
علی بخشایش
نایب رییس هییت مدیره از 1395/6/7
هوشنگ بالازاده نیری
هوشنگ بالازاده نیری
از 1395/6/7
هانی دیزبند
هانی دیزبند
از 1395/12/7
عابدین روح افزا
عابدین روح افزا
عضو هییت مدیره از 1395/12/7
سعید خانی پور
سعید خانی پور
نایب رییس هییت مدیره از 1397/11/29
مهدی تابش
مهدی تابش
رامین جعفرزاده اندبیلی
رامین جعفرزاده اندبیلی
عضو هییت مدیره
عباس طالبی
عباس طالبی
رییس هییت مدیره
میلاد یاوری
میلاد یاوری

شرکت‌های مادر بین المللی ساروج بوشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بین المللی ساروج بوشهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه بین المللی ساروج بوشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بین المللی ساروج بوشهر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14860665
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 143136 و شناسه ملی 10101861112
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی تابش به شماره ملی 4449635231 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی 10102593454 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سعید خانی پور به شماره ملی 0061503304 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی 10101306234 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رامین جعفر زاده اندبیلی به شماره ملی 0052866467 به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی 10100665220 به سمت عضو هیئت مدیره عباس طالبی به شماره ملی 0383554284 به نمایندگی از شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی 10630019476 به سمت رئیس هیئت مدیره میلاد یاوری فارمد به شماره ملی 0946269238 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی 10101788597 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری اعم از چک، برات، سفته و سایر اوراق بهادار و همچنین کلیه قراردادهای رسمی، بانکی و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 1- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 2-پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه های استخدامی شرکت 3-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 4-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5-صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 6-تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامة شرکت 7-اقامۀ هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفاده از کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر 8-تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس 9-تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی 6 ماهه به حسابرس و بازرس 10- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسة آنها پ980728859481712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770329
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سعید خانی پور به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای عابدین روح افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای هانی دیزبند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد تجاری اعم از چک، برات، سفته و سایر اوراق بهادار و همچنین کلیه قراردادهای رسمی، بانکی و عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات و شرح وظایف ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲- پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه های استخدامی شرکت ۳- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۶- تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامة شرکت ۷- اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفاده از کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۸- تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۹- تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ۱۰- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسة آنها ه) سایر موارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543393
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان مازندران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ گروه صنایع سیمان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961319
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390320
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای عابدین روح افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد جواد کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای هانی دیزبند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیران و ماموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره امکان پذیر می‌باشد تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه به بازرس و حسابرس و بورس پس از تصویب هیات مدیره تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیات مدیره پیشنهاد افتتاح ریالی ارزی سپرده گذاری کوتاه و بلند ممدت و قرض الحسنه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی به منظر بهره گیری از منابع شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده پس از تصویب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامهخ معاملات شرکت و تغیرو تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و باالجمله با انجاک کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیرمستقیم ارتباط پیدا کند با تائید هیات مدیره تعهد، ظهر نویسی قبولی پرداخت و واتخوتست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر نوع اختراع مبادرت به تقاضا ئو اقدام برای هر گونه علامت تجاری اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه و عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرائیه به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجود در صندوقهاای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ و جه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و ییا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیات مدیره اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تصمیم بدوی یا انصراف از آن اعم از حقوق و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعمم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسب به سند طرف و استرداد طرف، تعین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید اتنتخاب او با تعین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام و دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی بهخ تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین و میزان استرداد‌ها با توجه به قوانین جاری کشور مدیرعامل موظف است در محدوده اختیارات به شرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین مکعتبر جاری و ظوابط اساسنامه و آئین نامه‌های مصو. ب و مصوبات هیات مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت به عنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهایی ادواری در جلسات هیات مدیره ارائه کند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359026
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۹۵ بتصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ - شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ - شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177269
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیرعامل و مأموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. - تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره - پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره. - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. - مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. - اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. - مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه وآئین نامه‌های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049055
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره. بهزاد امامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره. علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. عبداله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره. محمد جواد کتیبه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. - کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره وبه همراه مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997793
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز یکم دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841413
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820467
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد آگهی تغییرات بشماره xxxxxx/۳۲ مورخه ۱۹/۹/۸۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۸۶، محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار آفریقا خیابان فرزان غربی پلاک ۵۳ تغییر یافته_است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503865
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود موذن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران بجای آقای خدا داد غریب پور جهان آباد (xxxxxxxxx۰) انتخاب و ارکان هیئت مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای عبدالله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملیxxxxxxxxx۲بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای محمود موذن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۶بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بنمایندگی آقای سیدمرتضی شرافت بشماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای بهزاد امامی پوربشماره ملیxxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای رحمت اله روستا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. هیئت مدیره اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش ، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ـ نصب و عزل کلیه معاونین بلافصل مدیرعامل و مأموران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می باشد. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز بودجه سالیانه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس و سازمان بورس پس از تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه گزارشات مورد نیاز در مجامع عمومی، عادی و عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد افتتاح حسابجاری ریالی، ارزی، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حسابجاری و سپرده پس از تصویب هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ عقد هر نوع قرارداد در قالب آئین نامه معاملات شرکت وتغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات که با موضوع شرکت مستقیماً یا غیر مستقیم ارتباط پیدا کند با تأئید هیئت مدیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، پرداخت دیون و بدهی های جاری و وصول مطالبات. ـ مبادرت به تقاضا واقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسیلم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل درتوکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از دعوای ثالث، اقدام بدعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ـ تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاریه کشور. ـ مدیرعامل موظف است درمحدوده اختیارات بشرح نوشته شده در بالا با رعایت قوانین معتبر جاری و ضوابط اساسنامه و آئین نامه های مصوب و مصوبات هیئت مدیره و حفظ صرفه و صلاح شرکت، بعنوان بالاترین مقام اجرایی نسبت به اداره امور اجرایی اقدام و گزارشهای ادواری در جلسات هیئت مدیره ارائه کند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306725
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای عبدالله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴به نمایندگی آقای عباس صفاکیش به شماره ملیxxxxxxxxx۲بعنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای خداداد غریب پور جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بنمایندگی آقای سیدمرتضی شرافت بشماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴بنمایندگی آقای بهزاد امامی پوربشماره ملیxxxxxxxxx۷بعنوان عضو هیات مدیره آقای رحمت اله روستا پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181534
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099879
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره‌ ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی ووزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655163
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه صنایع سیمان کرمان xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره وآقایان: خداداد غریب پور جهان آباد ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقایان:عباس صفا کیش ک.م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید مرتضی شرافت ک.م xxxxxxxxx۰ورحمت اله روستا پور ک.م xxxxxxxxx۶(خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کلیه چک ها ودیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل ودرغیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1513227
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خداداد غریب پور جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد امامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴بعنوان عضو هیئت مدیره وآقایان: عباس صفا کیش ک.م xxxxxxxxx۲،عباس دیرین ک.م xxxxxxxxx۰، سید مرتضی شرافت ک.م xxxxxxxxx۰ و رحمت الله روستا پور ک.م xxxxxxxxx۶ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین کلیه چک ها ودیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ومکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقایان نادر گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید قوام الدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عباس دیرین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید مرتضی شرافت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و نافذ خواهدبود. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086735
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۲ و وارده xxxxxx۵ ـ ۷/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032268
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ فریدون حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ و نیز سید مرتضی شرافت به ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش م xxxxxxxxx۹۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و لذا نادر گودرزی به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین ایرانمنش به ک م xxxxxxxxx۱ سید مرتضی شرافت به ک م xxxxxxxxx۰ و رحمت اله روستاپور دارای ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766807
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ احمد حاتمی‌یزدی به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای محمد غیثی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش.م xxxxxxxxx۹۷ و محمدحسین ایرانمنش به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای نادر غفاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م xxxxxxxxx۵۴ و نادر گودرزی به ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و محمد فاطمیان به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش به ک.م xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌اله روستاپور به ک.م xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727876
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهرسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ احمد حاتمی یزدی به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای محمد غیثی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش.م xxxxxxxxx۹۷ و محمدحسین ایرانمنش به ک.م xxxxxxxxx۱ به جای نادر غفاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش.م xxxxxxxxx۵۴ و نادر گودرزی به ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمد فاطمیان به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به ک.م xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به ک.م xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046408
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697391
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ نادر غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای اسفندیار سالاروند به نمایندگی شرکت سرمایه‌گزاری و توسعه صنایع سیمان به شماره xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش به شماره xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد فاطمیان به شماره xxxxxxxxx۱ و نادر گودرزی به شماره xxxxxxxxx۷ و محمد غیثی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و رحمت‌اله روستاپور به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619370
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ نادر غفاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای اسفندیار سالاروند به نمایندگی شرکت سرمایه گزاری و توسعه صنایع سیمان به شماره xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به شماره xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فاطمیان به شماره xxxxxxxxx۱ و نادر گودرزی به شماره xxxxxxxxx۷ و محمد غیثی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد. حق امضاء کلیه چکها و دیگر اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619367
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516738
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عباس صفاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد غیثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اسفندیار سالاروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۲۰ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543870

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عباس صفاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد غیثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اسفندیار سالاروند بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۲۰ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11451788
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: نادر غفاری به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌الله روست‌پور به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عبدالرضا شیخان به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و محمدصادق عزیزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سیمان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و کاظم دانشگر به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10493343
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10266684
آگهی تصمیمات شرکت ساروج بوشهر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271849
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان مازندران و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ عباس صفاکیش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و ناصر سالار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان و محمدرضا کتابی به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران و کاظم دانشگر به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و حافظ کمال هدایت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان. حافظ کمال هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داریوش حمیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در مواردی که مدیرعامل حضور ندارد با امضا متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات