سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101852098 ()
13
افراد
27
آگهی‌ها
142220
شماره ثبت
1377/5/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14744896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱۴ , xxx مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت ایرانی تولید اتومبیل ( سایپا ) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا ( شرکت سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت تولید رینگ سایپا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت مهندسی توسعه سایپا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۸,xxx مورخه ۱۳/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۲ ـ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164317
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۶,xxx مورخه ۱۶/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۹ , xxx مورخه ۲۷/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران باغ فیض بزرگراه شهید سر لشکر ستاری کوچه شقایق ۱۶ پلاک ۳۰ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۸ , xxx مورخه ۲۷/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۳ , xxx مورخه ۲۵/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۰ , xxx مورخه ۱۰/۰۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر گیوکی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید کیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای یعقوب محمودی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخه ۱۳/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ - شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ - شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389812
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخه ۲۱/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کیانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا جایگزین آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به عنوان رییس هیات مدیره، آقای محمد حسین وکیلی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره، آقای مجید زارعی سهامیه با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای سعید جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر گیوکی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ایرانی تولید اتومبیل سایپا جایگزین آقای مسعود غلام زاده لداری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170828
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخه ۲۱/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۵/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید. در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx ۲) موضوع شرکت الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ خودرو، ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک و سایر صنایع مرتبط با خودرو از جمله تامین لوازم و قطعات و خدمات و بازرگانی مرتبط با خودرو ۱ ۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنون یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه با تضمین بازپرداخت ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رآی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجزا. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۵ ۲ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ شرکت می‌تواند درراستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. آدرس پستی شرکت: ستاری شمالی، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه شقایق ۱۶ پلاک ۳۰ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ همچنین شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه فرزند قلی شماره شناسنامه xxx۰ با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ آقای محمدحسین وکیلی فرزند احمد علی شماره شناسنامه xxx۹ با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای مجید زارعی سهامیه فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۳ با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای سعید جمالی فرزند محمود شماره شناسنامه xxx۶ با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) شمارۀ ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ آقای مسعود غلام زاده لداری فرزند محمد قلی شماره شناسنامه ۵۵ با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شمارۀ ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا وکیل قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنان چه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد_داشت: ۱. گواهی نقل و انتقال وسپرده سهام ۲. تاییدیه سهامدداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: • اندوخته سرمایه‌ای خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. • اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. • تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ مبلغ بدهی شرکت شامل xxxxxx۳ میلیون ریال می‌باشد که xxxxxx۴ میلیون ریال آن بدهی‌های جاری و مبلغ xxx میلیون ریال مربوط به بدهی‌های غیر جاری می‌باشد. همچنین شرکت دارای بدهی‌های احتمالی مجموعا به مبلغ xxxxxx۹ میلیون ریال می‌باشد ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جهان صنعت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مرخه ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضوانفر با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به جای آقای بهرام سبزواری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند آقای حسن رضوانفر با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیأت مدیره آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجید زارعی سهامیه با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخه ۲۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخه ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) آقای مجید زارعی سهامیه با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) آقای سعید جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید زارعی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیات مدیره. آقای محمد حسین وکیلی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره. آقای محمد شیخ کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار رسمی وبانکی و تعهدآور و قردادها وچک‌ها وسفته‌ها وبروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ونامه‌ها ومکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625046
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625057
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625068
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625080
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، اتوبان ستاری شمالی، خیابان خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه شقایق ۱۶، پلاک ۳۰، طبقه دوم واحد۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625086
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625091
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدزارعی سهامیه xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) آقای محمد حسین وکیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) آقای بهرام سبزواری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) آقای سعید جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی خاص آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اسناد واوراق تعهدآور، قرارداد هایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کنند، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت، معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625184
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906570
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد شیخ به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدحسین وکیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مهدی ملک الکتاب خیابانی به کدملیxxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160328
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد شیخ به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدحسین وکیلی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مهدی ملک‌الکتاب‌خیابانی به کدملیxxxxxxxxx۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592373
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۲۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندxxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به کدملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل به کدملیxxxxxxxxx۱۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به کدملیxxxxxxxxx۱۰ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به کدملیxxxxxxxxx۲۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات