تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101850423 ()
30
افراد
48
آگهی‌ها
164214
شماره ثبت
1379/4/8
تاریخ تأسیس
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1379 در محل ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در سال 1384 موفق به اخذ مجوز ارائه خدمات پرداخت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1389 موفق به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران شده است و اکنون در حدود 17 درصد از سهام شرکت عرضه عمومی شده است. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1382 موفق به نصب و راه اندازی نخستین پایانه کارتخوان شده است. همچنین این شرکت اولین شرکت ارائه کننده کارت های پیش پرداخت در کشور بوده و اولین کارت

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1398/6/4 انقضا 1400/5/30
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1396/12/19

اشخاص تجارت الکترونیک پارسیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تجارت الکترونیک پارسیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684458
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ و تاییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۳/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : بانک پارسیان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بانک تجارت ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14462724
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۴/۱۱/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی کشوری شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای آقای علیرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305640
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۷/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ ۶/۸/xxx۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ریالی با نام که تماما" پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی بموجب گواهی های شماره xxx/۹۷/xxx۱ مورخ۴/۲/xxx۷ و xxx/۹۷/xxx۱مورخ ۱۷/۷/xxx۷ بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14276235
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱۶/۷/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جعفری قزل حصار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم قنبریان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عموی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. الف) تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و پشتیبانی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ب) کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199519
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ۲۲/۰۵/۹۷ ۱۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی xxx۷ تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199522
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و مجوز xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۰۵/۹۷ ۱۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی پیمان شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه دوره تصدی در هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200284
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۰۸/xxxمورخ ۰۹/۰۵/۹۷ ۱۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612882
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۲/۶/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره وآقای یوسف بشرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وآقای علیرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده بانک تجارت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیر عامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و پشتیبانی) و بهروز نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیر مالی و اقتصادی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، و بهروز نوروزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیر مالی و اقتصادی) همراه با مهر شرکت و تمامی مکاتبات اداری و عادی و قراردادهای استخدامی به تنهایی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590772
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۸/۴/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ ۱۳ تصویب شد موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند بانک پارسیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و بانک تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت گروه داده پردازی بانک پارسیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486241
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۸/۱۰/xxx۵ مجوز شماره xxx۴۷/۹۶ مورخه ۲۹/۰۳/xxx۶ بانک مرکزی و xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۲۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی‌های شماره ۶۵/xxx۶ مورخه ۲۷/۱/۹۶ و xxx/xxx۱ مورخه ۲۴/۳/۹۶ بانک پارسیان شعبه تجارت الکترونیک و شعبه بلوار کشاورز تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399563
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187172
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۲۹/۰۸/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «ارائه خدمات رایانه‌ای غیر رسانه‌ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه‌ای در بازار داخلی و بین المللی به منظور ایجاد و توسعه پرداختهای الکترونیکی و مبادلات تجاری در بازار در کلیه زمینه‌ها و خدمات پس از فروش آن». پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917837
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587757
آگهی تغییرات شرکت تجارت الكترونيك پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فقیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان ریاست هیات مدیره و بقیه سمت ها مطابق با صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۴ به قوت خود باقی است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386680
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۲۱۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبدالمجیدپورسعید به شماره ملی xxxxxxxxx۴نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیأت مدیره احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ش م xxxxxxxxx۸۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضوهیأت مدیره ومدیرعامل یوسف بشرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیأت مدیره حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی۸ xxxxxxxxx(معاون مالی، اداری و پشتیبانی) مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکارخانم سمیرا عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (مدیرمالی و سرمایه گذاری) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی، اداری و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱(مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکارخانم سمیرا عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (مدیرمالی و سرمایه گذاری) همراه با مهر شرکت. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت و پذیرندگان، با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی،اداری و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه)همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاهیأت مدیره و یابا امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با امضاء آقای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان نادر بهرام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (معاون توسعه خدمات پرداخت) و زین العابدین گندم کار ابیانه(معاون مالی،اداری و پشتیبانی) معتبر است. تمامی مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی،مؤسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد،تغییر،تبدیل،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند،مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347610
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام و‌شناسه‌ملی۱۶۴۲۱۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبدالمجیدپورسعید به شماره ملی xxxxxxxxx۴نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیأت مدیره احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین ش م xxxxxxxxx۸۶ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضوهیأت مدیره ومدیرعامل یوسف بشرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیأت مدیره حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱نماینده بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی۸ xxxxxxxxx(معاون مالی، اداری و پشتیبانی) مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکارخانم سمیرا عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (مدیرمالی و سرمایه گذاری) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی، اداری و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱(مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکارخانم سمیرا عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (مدیرمالی و سرمایه گذاری) همراه با مهر شرکت. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت و پذیرندگان، با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی،اداری و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه)همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاهیأت مدیره و یابا امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با امضاء آقای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان نادر بهرام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (معاون توسعه خدمات پرداخت) و زین العابدین گندم کار ابیانه(معاون مالی،اداری و پشتیبانی) معتبر است. تمامی مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیردولتی،مؤسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد،تغییر،تبدیل،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند،مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320521
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۳تصویب شد ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک پارسیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بانک تجارت (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320528
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244473
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۴۲۱۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۴/xxx۶ مورخ ۱۶/۳/۹۴ و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب نامه شمارهxxx/xxx۶/۹۴ مورخ ۴/۳/۹۴بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409840
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان عضوهیات مدیره به نمایندگی از بانک پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744937
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالعظیم قنبریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) بجای آقای اصغر بابا پور انتخاب گردید. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل و همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیر مالی) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور ک.م xxxxxxxxx۱ (مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان) و یا خانم سمیرا عسگری ک.م xxxxxxxxx۳ (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت. در مورد پرداخت های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت، امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه ک.م xxxxxxxxx۸) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه ک.م xxxxxxxxx۸) و مدیر مالی (خانم سمیرا عسگری ک.م xxxxxxxxx۳) و یا مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان (آقای مسعود فرجی پور ک.م xxxxxxxxx۱) معتبر است. کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کار ابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای پذیرندگان دستگاه های کارت خوان با امضاء یکی از آقایان هادی رزاق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (مدیر امور نمایندگی ها و بانک ها) و زین العابدین گندم کار ابیانه (معاون مالی و پشتیبانی) معتبر است. کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به استثنای آئین نامه معاملات و آئین نامه حقوق و دستمزد. اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قراداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام تمامی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله تمامی حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و تمامی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری و اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای تمامی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588563
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر رضازمانی به کدملی xxxxxxxxx۷به جای آقای مهران شریفی به کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505967
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال مالی ۹۳ جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499093
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
اصغر باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف بانک بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یوسف بشرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالمجید پورسعید به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره و احمد جعفری قزل حصار به کد ملی xxxxxxxxx به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و سجاد مروجی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
تمامی اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ معاون مالی و پشتیبانی مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان و سرکار خانم سمیرا عسگری مدیر مالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کار ابیانه معاون مالی و پشتیبانی مسعود فرجی پور مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان و یا سرکار خانم سمیرا عسگری مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در مورد پرداخت های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت زین العابدین گندم کار ابیانه و در غیاب مدیرعامل با امضای معاون مالی و پشتیبانی زین العابدین گندم کار ابیانه و مدیر مالی سمیرا عسگری و یا مدیر مالی دارندگان و پذیرندگان مسعود فرجی پور معتبر است.
کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای زین العابدین گندم کار ابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است.
قراردادهای پذیرندگان دستگاه های کارتخوان با امضای یکی از آقایان هادی رزاق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیر امور نمایندگیها و بانکها و زین العابدین گندم کار ابیانه معاون مالی و پشتیبانی معتبر است. کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1487989
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای سال مالی ۹۳ جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383078
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای احمد جعفری قزل حصار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی و شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای عبدالمجید پورسعید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای علی جهان دیده برای بقیه دوره تصدی در هیئت مدیره انتخاب شدند.
سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای محمدعلی یزدان جو کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید پورسعید کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره: آقای محمود رضاقلی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353773
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام از محل مطالبات و آورده نقدی بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶/۹۲ مورخ ۱۰/۵/۹۲ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک و گواهی بانکی شماره xxx۶/۹۲/xxx۶ مورخ ۵/۱۱/۹۲ بانک پارسیان شعبه برج تجارت الکترونیک افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282904
آگهی تغییرات هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
با بررسی اسناد و مدارک ارسالی و مصوبه هیات مدیره مورخ۲۰/۹/۹۲ در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و انطباق مندرجات آن با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر میگردد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246730
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود رضاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای عبدالمجید پورسعید به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد فطانت فرد حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سجاد مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی جهاندیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مهران شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مجتبی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای مدیرعامل همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی)، مسعود فرجی پور (مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان) و یا سرکار خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت: تبصره در مورد پرداخت های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت، امضای مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی شرکت (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) و مدیرمالی (خانم سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی دارندگان و پذیرندگان (آقای مسعود فرجی پور) معتبر است ب) کلیه قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت، پذیرندگان خودپرداز و سایر قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و پشتیبانی (آقای زین العابدین گندم کارابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با امضای آقای زین العابدین گندم کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است. ج) قراردادهای پذیرندگان دستگاه های کارت خوان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (معاون توسعه بازار) و زین العابدین گندم کارابیانه (معاون مالی و پشتیبانی معتبر است د) کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139103
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سجاد مروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس (سهامی خاص) و علی جهاندیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهام خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078301
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش مxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به ش مxxxxxxxxx۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054650
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد فطانت فردحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و فریدون توده فلاح به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمود رضا قلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آتیه پارسیس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و محمدعلی یزدان جو به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و مهران شریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و مجتبی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و عبدالمجید پورسعید به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی یزدان جو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید پورسعید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت مدیره برخی وظایف خود را به مدیرعامل تفویض نمود. تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ (معاون مالی) و مسعود فرجی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ (مدیرمالی PSP) و خانم سمیرا عسگری (مدیرمالی) به کدملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین العابدین گندم کارابیانه و مسعود فرجی پور و خانم سمیرا عسگری همراه با مهر شرکت در مورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضای مدیرعامل و معاون مالی (زین العابدین گندم کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی و مدیرمالی (سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی (مسعود فرجی پور) معتبر است و قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت و پذیرندگان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (زین العابدین گندم کارابیانه) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء زین العابدین گندم کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر است و قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور به کدملی xxxxxxxxx۶ و زین العابدین گندم کارابیانه معتبر است و کلیه مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006580
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پارسیان به ک. م xxxxxxxxx۰۱ و بانک تجارت به ک. م xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری پارسیان به ک. م xxxxxxxxx۸۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس به ک. م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به ک. م xxxxxxxxx۱۰ و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به ک. م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت صرافی پارسیان به ک. م xxxxxxxxx۳۴. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912043
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمود رضا قلی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت آتیه پارسیس پارس به ش م xxxxxxxxx۰۵ به جای عبدالحمید منصوری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072054
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ محمود رضا قلی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت آتیه پارسیس پارس به ش م xxxxxxxxx۰۵ به جای عبدالحمید منصوری به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589726
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681443
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516283

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین‎العابدین گندم‎کارابیانه (معاون مالی) حمید همتی‎سزنقی (مدیرمالی PSP) و یا سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. تبصره: در مورد پرداخت‎های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضاء مدیرعامل و معاون مالی شرکت (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و مدیرمالی (سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی PSP (حمید همتی‎سزنقی) معتبر میباشد. تمامی قراردادها به جزء قراردادهای مربوط به ارائه کارت و پذیرندگان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء زین‎العابدین گندم‎کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور (معاون بازاریابی‎ و فروش) و زین‎العابدین گندم‎کارابیانه معتبر میباشد. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) معتبر میباشد. تمامی مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609368
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء یکی از آقایان زین‎العابدین گندم‎کارابیانه (معاون مالی) حمید همتی‎سزنقی (مدیرمالی PSP) و یا سمیرا عسگری (مدیرمالی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. تبصره: در مورد پرداخت‎های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضاء مدیرعامل و معاون مالی شرکت (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و در غیاب مدیرعامل با امضاء معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) و مدیرمالی (سمیرا عسگری) و یا مدیرمالی PSP (حمید همتی‎سزنقی) معتبر میباشد. تمامی قراردادها به جزء قراردادهای مربوط به ارائه کارت و پذیرندگان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با امضاء زین‎العابدین گندم‎کارابیانه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. قراردادهای پذیرندگان با امضاء یکی از آقایان اصغر باباپور (معاون بازاریابی‎ و فروش) و زین‎العابدین گندم‎کارابیانه معتبر میباشد. قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت با امضاء مدیرعامل و معاون مالی (زین‎العابدین گندم‎کارابیانه) معتبر میباشد. تمامی مکاتبات اداری و عادی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712253
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۳۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: مهران شریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به جای محسن علی حسینی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819383
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656358
آگهی افزایش سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx۰/xxx۱/۸۹ مورخ۲۶/۱۲/۸۹ بانک پارسیان شعبه بلوارکشاورز پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۶/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420142
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی محمد فطانت‌فردحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۹ و بانک تجارت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی اکبر کلامی به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی فریدون توده‌فلاح به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت آتیه پارسیس پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی عبدالحمید منصوری به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی یاشار فروهر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محسن علی‌حسینی به کدملیxxxxxxxxx۱ و بانک پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی عبدالمجید پورسعید به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمد فطانت‌فردحقیقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالمجید پورسعید به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت یا با امضای یکی از اعضا هیئت‌مدیره و بهمراه امضا یکی از مهدی رضائی معاون مالی، زین‌العابدین گندم‌کار‌ابیانه مدیرمالی و حمید همتی‌سزنقی مدیرمالی‌psp با مهرشرکت معتبراست. تبصره الف: درمورد پرداخت‌های مربوط به پذیرندگان و دارندگان کارت امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت مهدی رضایی و درغیاب مدیرعامل با امضا معاون مالی مهدی رضائی و مدیرمالی زین‌العابدین گندم‌کارابیانه و یا مدیرمالی‌‌psp حمید همتی‌سزنقی معتبراست. ب: تمامی قراردادها به جز قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت و پذیرندگان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبراست. ج: قراردادهای پذیرندگان با امضا یکی از اصغر باباپور معاون بازاریابی و فروش و مهدی رضائی معاون مالی معتبراست. د: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات کارت با امضا مدیرعامل و معاون مالی مهدی رضائی معتبراست و مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل منفرداً با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11958028
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۱ و بانک تجارت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۲ و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۶ و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ و تعداد اعضای هیئت‌مدیره از۵ نفر به۷ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت انجام هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای بورسی و غیربورسی و سایر محصولات عرضه ‌شده در بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه الحاق گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11520082
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی‌خاص به عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. متن اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد نام و شماره ثبت و شناسه ملی شرکت: شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ موضوع فعالیت شرکت: ارائه خدمات رایانه‌ای غیررسانه‌ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای در بازار داخلی و بین‌المللی به منظور توسعه مبادلات تجاری در بازار در کلیه زمینه‌ها و خدمات پس از فروش آن. انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در فن‌آوری‌های رایانه‌ای و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای به منظور توسعه روز افزون بازار. انجام خدمات پژوهشی لازم در زمینه تولید محصولات رایانه‌ای غیررسانه‌ای و خدمات فن‌آوری اطلاعات برای توسعه بازار فن‌آوری اطلاعات و الکترونیک و افزایش سهم شرکت در آن با استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای محلی و ملی و بین‌المللی موجود یا با ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعاتی مورد لزوم. انجام مراودات بین‌المللی لازم در جهت تولید و توسعه نرم‌افزارهای رایانه‌ای موردنظر و توسعه بازار تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. طراحی و ایجاد سیستم‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای غیررسانه‌ای یا خرید داخلی و خارجی آنها برای انجام تجارت الکترونیکی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای از جمله کارتهای اعتباری و مبادلات الکترونیکی و توسعه آنها متناسب با فن‌آوری اطلاعات روز. انجام هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات یا مشارکت با افراد اعم از حقیقی یا حقوقی، داخلی و خارجی به منظور تولید خدمات فن‌آوری اطلاعات و تاسیس شعبه یا نمایندگی در حوزه فن‌آوری اطلاعات در داخل کشور و خارج از آن. انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت و بازار تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای. خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای. اقدام به هر نوع فعالیت خدمات پژوهشی و آموزشی و خدماتی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ـ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب آن: مرکز اصلی شرکت تهران بلوار آفریقا خیابان سایه پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد ضمناً شرکت فاقد شعبه است. مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام xxx۰ ریالی است که تماماً پرداخت شده می‌باشد. سهام ممتاز و امتیازات آن: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: الف ـ آقای محمد فطانت‌فردحقیقی فرزند رجبعلی به ش‌ش xxx۱ صادره از شیراز متولد xxx۹ کدملی ۹ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره. ب ـ آقای فریدون توده‌فلاح فرزند علی‌داد به ش‌ش xxx صادره از تهران متولد xxx۸ کدملی ۴ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان عضو هیئت‌مدیره. ج ـ آقای یوسف بشرخواه فرزند شکور به ش‌ش ۷۷ صادره از اردبیل متولد xxx۰ کدملی ۴ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت‌مدیره. د ـ آقای محسن علی‌حسینی فرزند حسن به ش‌ش xxx۵ صادره از تهران متولد xxx۶ کدملی ۱ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ ه‌ـ آقای عبدالمجید پورسعید فرزند علی‌اصغر به ش‌ش xxx۴ صادره از تهران متولد xxx۱ کدملی ۴ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از بانک پارسیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا بوسیله وکیل یا قائم مقام قانونی خود (اشخاص حقیقی) و یا بوسیله نماینده یا نمایندگان (اشخاص حقیقی) صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت. در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام ـ گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مجامع عمومی عادی نسبت به تصویب میزان سود تقسیمی اخذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حساب سهامداران شرکت منظور و پرداخت می‌گردد وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: دیون شرکت جمعاً به مبلغ xxx میلیارد ریال شامل بدهی به شرکتهای گروه و وابسته تسهیلات ارزی بانکی و سایر بدهی‌ها به ترتیب به مبالغ xxx و ۳۲ و ۵ میلیارد ریال می‌باشد. همچنین شرکت هیچگونه دیونی مربوط به اشخاص ثالث را تضمین ننموده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. ضمناً اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545283
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817943
آگهی اصلاحی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
پیرو آگهی شماره xxx۳۱/ت۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ و باستناد نامه وارده شماره xxx۲۸ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ عبارت کلیه قرارداها به جز قراردادهای پذیرندگان با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و آقای مهدی رضائی با مهر شرکت معتبر است و قراردادهای پذیرندگان با امضا یکی از آقایان اصغر باباپور و مهدی رضایی معتبر است و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است از قلم افتاده که بدین وسیله تصحیح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997122
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۴۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ پارسیان به نمایندگی محمد فطانت‎فردحقیقی و بانک پارسیان به نمایندگی عبدالمجید پورسعید و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به نمایندگی محسن علی‎حسینی و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به نمایندگی یوسف‎بشرخواه و شرکت سرمایه‎گذاری پارسیان به نمایندگی فریدون توده‎فلاح.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ محمد فطانت‎فردحقیقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید پورسعید بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت‎مدیره به همراه امضاء یکی از آقایان مهدی رضائی و زین‎العابدین‎گندم‎کارابیانه و حمید همتی‎سزنقی و محمدتقی توکلی و در غیاب مدیرعامل و اعضاء هیئت‎مدیره با امضاء مهدی رضائی با امضاء یکی از آقایان زین‎العابدین گندم‎کارابیانه و حمید همتی‎سزنقی و محمدتقی توکلی با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات