پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت

شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101839762 (فعال)
7
افراد
17
آگهی‌ها
140948
شماره ثبت
1377/3/19
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13804107
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش ثبت شده شماره: xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804115
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید جواد سرافراز خیابان هشتم پلاک ۹ طبقه اول واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375916
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و صادق احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و زهرا مسگرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375934
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و صادق احمدی خلیلی به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و زهرا مسگرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات با امضاء دو نفر آقایان علی اصغر احمدی خلیلی، صادق احمدی خلیلی از سه نفر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و نامه‌های اداری با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973475
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921432
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت اختیارات خود در بندهای ۴ و ۵ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086142
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. آقای علی اصغر احمدی خلیلی به شماره کارت ملی: xxxxxxxxx۲ و آقای صادق احمدی خلیلی به شماره کارت ملی: xxxxxxxxx۶ و سرکار خانم زهرا مسگرا به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی وآقای احمد موسوی به شماره کارت ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086152
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغراحمدی خلیلی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق احمدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سرکارخانم زهرا مسگرا به شماره کارت ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله: چک، سفته، برات با امضاء دو نفر آقایان علی اصغر احمدی خلیلی، صادق احمدی خلیلی از سه نفر همراه با مهرشرکت واوراق عادی و مراسلات و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383262
آگهی تغییرات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره کلرت ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973787
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر احمدی خلیلی به ک م xxxxxxxxx۲ صادق احمدی خلیلی به ک م xxxxxxxxx۶ زهرا مسگرا به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ علی اصغر احمدی خلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره، صادق احمدی خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، زهرا مسگرا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی اصغر احمدی خلیلی و صادق احمدی خلیلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474490

آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: زهرا مسگرا به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای الهام احمدی خلیلی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ علی اصغر احمدخلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و صادق احمدی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره زهرا مسگرا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی اصغر احمدی خلیلی و صادق احمدی خلیلی از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11686381
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۱۴۰۹۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: زهرا مسگرا به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای الهام احمدی‌خلیلی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ علی‌اصغر احمدخلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و صادق احمدی‌خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره زهرا مسگرا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء دو نفر از آقایان علی‌اصغر احمدی‌خلیلی و صادق احمدی‌خلیلی از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10469451
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. علی اصغر احمدی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و صادق احمدی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و الهام احمدی خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542403
آگهی تصمیمات در شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۰ فرهاد ۱ پوربلورچیان از عضویت هیئت مدیره خارج گردیدند. تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ زهرا مسگرا به جای فرهاد پوربلوچیان بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012967
آگهی افزایش سرمایه شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۶/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309941
آگهی تصمیمات شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۰۹۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. شهرام ناصری بسمت بازرس اصلی و سعید تاجیک بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر احمدی‌خلیلی و صادق احمدی‌خلیلی‌ و فرهاد پوربلورچیان و زهرا مسگرا و الهام احمدی‌خلیلی و النا احمدی‌خلیلی. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ علی‌اصغر احمدی‌خلیلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد پوربلورچیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و الهام احمدی‌خلیلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر علی‌اصغر احمدی‌خلیلی و الهام احمدی‌خلیلی و صادق احمدی‌خلیلی‌ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819649
آگهی افزایش سرمایه شرکت پژوهشی مهندسی پیشرو تولید صنعت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۹۷۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ و هیات‌ مدیره مورخ۲۷/۱۲/۸۸سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۲ریال منقسم به xxx/xxx/۱سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده ازطریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۲/۸۹تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات