کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد

شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101837551 (فعال)
22
افراد
19
آگهی‌ها
140724
شماره ثبت
1377/3/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14788067
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سلمان صدقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی سجاد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره محمدرضا جزء بستجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14788075
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و الهام فرجی امانی قلعه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روززنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610512
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، چهارراه سرهنگ سخایی ، خیابان سی تیر ، خیابان شهید سرهنگ سخایی ، پلاک ۴۳ ، طبقه منفی ۱ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295865
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295870
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیر انتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رضا عزپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و ناهید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295887
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی(عج) صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه(س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سیدجلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیر انتفاعی ثامن الحجج(ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مسعود خوانساری بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی محمدحسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا آقای مسعود خوانساری بختیاری به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437824
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) وشهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مهرداد دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437826
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به عنوان عضو هیأت مدیره و رضا حیدری به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437828
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437830
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392271
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۵ , xxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های استان تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۵ مرکز اصلی شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب آباد به نشانی تهران سید خندان خیابان شهید کابلی کوچه شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه سوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277383
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ مرکز اصلی شرکت به تهران سید خندان خیابان شهید کابلی کوچه شهید موحد کاشانی پلاک ۵۶ طبقه سوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149734
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید مظاهری طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149716
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به ورامین - جاده شهرری - کیلومتر ۱۵ - روستای طالب آباد - جنب مدرسه راهنمایی انتقال یافت و تحت شماره xxx۷ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149722
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مؤسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مؤسسه فرهنگی و علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای محمد حسن صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مهرداد دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068970
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شهریار ورمقانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان عضو هیئت مدیره – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیأت مدیره – آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068975
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093114
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وقاسم دهقانی ورنامخواستی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و علمی و هنری ثامن الحجج (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و رضا قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و محسن کشاورزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ قاسم دهقانی ورنامخواستی به سمت رئیس هیئت مدیره, رضا قاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رضا حیدری خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495060
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی‌ خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی اوسطی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) به شناسه‌ملی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد سلیمیان‌ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی‌دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات