کیهان تبادل

شرکت کیهان تبادل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101832217 ()
10
افراد
22
آگهی‌ها
140178
شماره ثبت
1377/2/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14001913
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375162
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به آدرس: تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا، کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کد پستی xxxxxxxxx۹، به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188288
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۰/۰۸/xxx۵ اعلام می‌دارد: عبارت «حدود اختیارات مدیر عامل» در آگهی مذکور به اشتباه «حدود اختیارات هیئت مدیره» درج گردیده است، مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148288
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا، کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124490
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدحسین تفقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره. حسین احمدی لایغراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. مهدی خداوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره. عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چکها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا با امضاء یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مجری مصوبات هیئت مدیره با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی ودفاع از بهر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقراردر ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر ازقبیل آنچه گذشت، تعیین حق الزحمه وکیل و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126546
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ مهدی خداوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدحسین تفقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331683
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۰۱۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان(صورتهای مالی) سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716796
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ و آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۳/۰۶/۰۵ نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591599
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳ (ساختمان طلایی) طبقه چهارم، واحد ۱۰، کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671923
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل با سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین تفقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسین احمدی لایغراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مهدی خداوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. تعیین گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چکها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671924
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ آقای مهدی خداوردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمدحسین تفقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محسن طائب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267040
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
مطالعه و عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریت، طراحی، مباشرت، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در فعالیت های تجاری و بازرگانی، انبوه سازی و ایجاد مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، عمومی و خدماتی، تاسیسات، تجهیزات، شبکه زیربنایی شهری، صنعتی، ساختمانی، بازسازی و عمران بافت فرسوده و توسعه شهری، احداث شهرها و شهرک ها در داخل یا خارج از کشور و اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرحهای جدید و کلیه فعالیتهای صدور خدمات فنی و مهندسی و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای اجرای فعالیتهای مربوط به شرکت باشد ـ مبادرت به تحصیل، خرید و فروش مصالح، وسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و سایر اموال به منظرو رفع نیاز و در جهت نیل به اهداف شرکت ـ خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکتها و طرح ها و پروژه ها و نیز تاسیس و یا مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از جمله شرکتهای بازرگانی و تجاری، مهندسین مشاور، طراحی، نظارت، پیمانکاری و ساخت و ساز مسکن و همچنین تولیدکنندگان مصالح، وسایل و ادوات، ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای شرکت ضرورت داشته باشد. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، گشایش اعتبار در کلیه بانکها و موسسات مالی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ـ انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و نیز واردات و صادرات کلیه محصولات فلزی، فولادی، آهن آلات و مصالح ساختمانی، انواع دام زنده و منجمد، انواع آبزیان و کالاهای پروتئینی و کلیه مواد غذایی مجاز و خوراک دام و طیور، و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی و توزیع و خرید و فروش آنها در داخل و خارج از کشور.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236660
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت بازرس اصلی آقای بهرام همتی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ تصویب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702428
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادلسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۰۱۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی خداوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شاهپور مهراب پور به کدملی xxxxxxxxx۸ و محسن طائب به کدملی xxxxxxxxx۵ و عباس ابوالحسنی اجاقکندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محمدحسین تفقدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شاهپور مهراب پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضا یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031958
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی خداوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شاهپور مهراب‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸ و محسن طائب به کدملی xxxxxxxxx۵ و عباس ابوالحسنی‌اجاقکندی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محمدحسین تفقدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شاهپور مهراب‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا با امضا یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592229
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و حسین نظم پژوه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شاهپور مهراب پور به کدملی xxxxxxxxx۸ و محسن طائب به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم روزدار به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس، شاهپور مهراب پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505057
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و حسین نظم پژوه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شاهپور مهراب پور به کدملی xxxxxxxxx۸ و محسن طائب به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم روزدار به کدملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس، شاهپور مهراب پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263221
آگهی تغییر محل شرکت کیهان تبادل(سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۶/۹۰ محل شرکت به تهران، سعادت‌آباد، م کاج خ سرو غربی پ۲۳ (ساختمان طلایی) ط‌ چهارم واحد۱۲ کدپستیxxxxxxxxx۷ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11900988
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495044
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۱۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و اروجعلی سلیمانی‌آقچای به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11641826
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: محمدحسین تفقدی و حسین نظم‌پژوه و شاهپور مهراب‌پور و محسن طائب و ابراهیم روزدار. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۳/۸۹ محمدحسین تفقدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، شاهپور مهراب‌پور بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، محسن طائب بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بدون قید حصر از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره با امضا یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11415848
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین تفقدی، شاهپور مهراب‌پور، حسین نظم‌پژوه، نادر تاجیک، ابراهیم روزدار، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۲/۸۸ محمدحسین تفقدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهپور مهراب‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نادر تاجیک به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور تجاری بدون قید حصر از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره با امضای یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات