پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101826594 ()
24
افراد
30
آگهی‌ها
139602
شماره ثبت
1377/2/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14799706
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود وزیان سال مالی۹۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روز نامه کثیر النتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582839
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت پتروشیمی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582842
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی غدیر ( سهامی عام ) به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر جبار زاده تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نفت ایرانول ( سهامی عام ) به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد جواد بدری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ استخدام ، عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت طبق نمودار سازمانی مصوب و تعیین شغل و حقوق و دستمزد طبق آیینامه‌های مربوطه . ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر . ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۵ انعقاد هرنوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با در نظر داشتن آیین نامه حدود اختیارات مالی . ۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد اسناد ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا تواقفنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۷ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۸ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135373
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس کریمی با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جبار زاده تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای فرشاد اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689789
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمی با کد ملی به شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574312
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138890
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مهر افشان با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جعفر جبار زاده تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهمن بهزادی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمود رضا جعفری هرندی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ عضو هیئت مدیره وآقای علی نظری با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود همچنین مقرر گردید در جهت تسهیل و تسریع در امورجاری شرکت پرداختهای مربوط به حساب‌های بانکی شرکت نزد بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال برای هر پرداخت با امضا متفق مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت صورت گیرد هیئت مدیره اختیارات خود رابه شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استخدام، عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت طبق نمودار سازمانی مصوب و تعیین شغل و حقوق و دستمزد طبق آیینامه‌های مربوطه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با در نظر داشتن آیین نامه حدود اختیارات مالی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد اسناد، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا تواقفنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954127
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و صورت سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م xxxxxxxxx۳۷ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ش م xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش م xxxxxxxxx۷۰ وشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) ش م xxxxxxxxx۹۵ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روز نامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881747
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالنتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366911
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالنتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12178796
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وپرداختهای مربوط به حساب های بانکی شرکت نزد بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال برای هر پرداخت با امضا متفق مدیرعامل و مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت صورت گیرد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119576
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر جبار زاده تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ رئیس هیئت مدیره و آقای حسینعلی زحمتکش با کد ملیxxxxxx۵ xxx نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نظر پور با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰مدیرعامل و آقای محمد رضا مهر افشان با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵عضو هیئت مدیره و آقای محمود رضا جعفری هرندی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703748
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای منصور معظمی باکدملی xxxxxxxxx۹ (نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالجلیل رضوی با کدملی xxxxxxxxx۴ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نظرپور با کدملیxxxxxxxxx۶ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) بعنوان مدیرعامل و آقای روح اله حسنی شهپر باکدملی xxxxxxxxx۷ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین) وآقای عباس یعقوبی باکدملیxxxxxxxxx۰(نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین) بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مقررگردید در جهت تسهیل و تسریع در امور جاری شرکت پرداختهای مربوط به حساب های بانکی شرکت نزد بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال برای هرپرداخت با امضاء متفق مدیرعامل ومدیر امور مالی همراه با مهر شرکت صورت گیرد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل طی ۸ بند مطابق لیست پیوست صورتجلسه مذکور تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689264
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید . ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری xxxxxxxxx۳۷ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین xxxxxxxxx۹۵ ـ روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377143
آگهی المثنی تغییرات شرکت پتروشیمی فارابی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ و آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ایران مشهود به کد ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199205
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید ضیاءالدین نورالدینی فرد با کدملی شمارهxxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ش مxxxxxxxxx۷۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به جای آقای محسن شمس بیرانوند با ش مxxxxxxxxx۶ تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152375
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661830
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به ش.مxxx۰ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش.مxxxxxxxxx۶۹، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.مxxxxxxxxx۳۷، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش.مxxxxxxxxx۵۱، سرمایه گذاری صباتامین به ش.مxxxxxxxxx۷۰، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به ش.مxxxxxxxxx۹۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065924
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن‌آوران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به ش.مxxx۰ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش.مxxxxxxxxx۶۹، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش.مxxxxxxxxx۳۷، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش.مxxxxxxxxx۵۱، سرمایه‌گذاری صباتامین به ش.مxxxxxxxxx۷۰، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به ش.مxxxxxxxxx۹۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570534
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۴/۱۲/۹۰ حسینعلی کاوان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828785
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ غلامرضا زمانی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای حسین هادی‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874688
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن‌آوران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983093
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن‌آوران سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ علی محمد یزدانجو به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره و جلال امانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیأت مدیره و مجید شایسته به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرامند هاشمی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و حسین هادی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با مضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11393528
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ محمدرضا سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق ۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080467
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۸۹ مهدی تبیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید شایسته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرامند هاشمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل و حسین هادی زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت مدیره و جلال امانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طی لیست پیوست تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381321
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847277
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۴/۸۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9849019
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۸ نسبت به مواردا ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی رجبی‌اسلامی بجای محسن احمدیان بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شد. مجید شایسته بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453213
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
باستناد صورتجلسه مورخ ۹/۱۲/۸۸ محل شرکت به تهران خ گاندی جنوبی خ شهید پالیزوانی (هفتم) پ ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747607
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی فن آوران سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ فرامند هاشمی‎زاده به جای احمدرضا اشتری به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات