کارخانجات دارو پخش

شرکت کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101823437
15
افراد
29
آگهی‌ها
139281
شماره ثبت
1377/1/24
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

لوزاتن
لوزاتن LOZATEN
1382/2/10
دنتانست-
دنتانست- DENTANEST
1382/6/10
اسپينال زد
اسپينال زد SPINAL Z
1382/8/6
سي پرل
سي پرل SEA PEARL
1383/6/18
آرتريفلكس-سي
آرتريفلكس-سي ARTHRIFLEX-C
1383/6/18
اي ويتال
اي ويتال E-VITAL
1383/6/18
داكسيپن
داكسيپن DOXIPEN
1383/8/20
فلوكسن
فلوكسن FLOXEN
1384/1/22
سيتورام
سيتورام CITORAM
1384/1/22
اپز
اپز OPEZ
1384/1/22
اپي كار
اپي كار EPICAR
1384/1/22
ديفور
ديفور DEFOR
1384/1/22
بفرون
بفرون BEFERON
1384/4/13
وبكس
وبكس VEBEX
1384/4/13
اريتين
اريتين ERYTIN
1384/4/13
زوتن
زوتن ZOTEN
1384/4/13
انلوكس
انلوكس ENLOXE
1384/6/7
نالكس
نالكس NALEX
1384/6/8
كتنول
كتنول KETNOL
1384/6/8
انوكس
انوكس ENOXE
1384/6/7
كتزول
كتزول KETZOL
1384/6/7
بتاكوتال
بتاكوتال BETACOTAL
1385/8/15
دموكوتال
دموكوتال DMOCOTAL
1385/8/15
دي پي كلد
دي پي كلد DIPI COLD
1388/6/31
لوزاتن-اچ
لوزاتن-اچ LOZATEN-H
1388/6/31
مگريف
مگريف MEGRIF
1388/8/24
دي پي سولين (70/30)
دي پي سولين (70/30) DIPISULIN-(70/30)
1388/10/1
دي پي سولين آر
دي پي سولين آر DIPISULIN-R
1388/10/1
پرگنان
پرگنان PREGNAN
1381/5/14
هيدروكورتال
هيدروكورتال HYDROCORTAL
1382/5/14
وارفان
وارفان WARFAN
1381/5/14
كوزاكتن
كوزاكتن COSACTEN
1381/5/14
دي پيكس
دي پيكس DIPIX
1390/11/11
سايتوسپت
سايتوسپت CYTOCEPT
1390/11/16
آمولين
آمولين AMOPIN
1381/7/29
هومگنان
هومگنان HUMEGNAN
1381/7/29
تريكورتال
تريكورتال TRICORTAL
1381/7/29
ديكلن
ديكلن Diclen
1393/5/1
مپوويت
مپوويت Mepovit
1393/12/16
دي پي پنم
دي پي پنم
1393/12/18
منوويتا
منوويتا Menovita
1393/12/25
بتاكورتال
بتاكورتال Betacortal
1394/3/21
ديپيوم
ديپيوم Dipium
1394/3/23
فرتينيل
فرتينيل Fertinyl
1394/3/23
استئوفرول
استئوفرول Osteoferol
1394/3/23
هيدرازيد
هيدرازيد
1394/3/23
فور دي پي  4
فور دي پي 4 D.P
1394/3/28
دي پي ژل
دي پي ژل D. P Gel
1394/4/21
3 آرتريفلكس 3
3 آرتريفلكس 3 Arthriflex
1394/7/30
نوردپ
نوردپ Nordep
1394/7/30
نورمو دي پي ديابت
نورمو دي پي ديابت Normo DP diabet
1394/7/30
آرتريفلكس
آرتريفلكس Arthriflex
1394/7/30
جم فلوكس
جم فلوكس
1394/7/30
ويتاپيوتيك
ويتاپيوتيك
1394/9/23
دي پي نيو بن
دي پي نيو بن D.P New bone
1394/9/23
دي پي ام اس ساپرس
دي پي ام اس ساپرس D.P MS supress
1394/10/24
دي پي رازول
دي پي رازول Dipirazole
1394/10/24
بن درونيك
بن درونيك
1394/10/24
وتزول
وتزول
1394/10/24
استيم بن
استيم بن Stimbone
1394/10/24
سالاز دي پي
سالاز دي پي Salazdipi
1394/10/24
مپم
مپم
1394/10/24
بتريكس
بتريكس Betrix
1394/10/27
دي پي مركس
دي پي مركس
1394/10/27
گليبرا
گليبرا Glybra
1394/10/27
بن كالويت
بن كالويت
1394/10/27
پرزوكائين
پرزوكائين
1394/10/27
زولنيت
زولنيت Zolenit
1394/10/28
دي پي پنتوكس
دي پي پنتوكس Dipipantox
1394/10/28
ام اس پيرا
ام اس پيرا MS Pyra
1394/11/11
سالاس
سالاس Salas
1394/11/11
دي پي ام اس پروتكت
دي پي ام اس پروتكت
1394/11/11
سالازوپيرين
سالازوپيرين Salazopyrin
1394/11/11
لويلوكس
لويلوكس levilox
1394/11/11
دي پي تريويت
دي پي تريويت
1394/11/11
نورموپرس
نورموپرس Normopress
1394/2/17
آناكلد
آناكلد Anacold
1394/2/17
سيويت
سيويت Civit
1394/2/17
هيدراكس
هيدراكس Hydrax
1394/2/19
دي پي رينگرز
دي پي رينگرز D.P Ringers
1394/2/19
منتافد
منتافد Mentafed
1394/2/20
سيپراكتين
سيپراكتين
1394/2/20
درموكورتال
درموكورتال Dermocortal
1394/2/22
پيروي سايد
پيروي سايد Pyrvicide
1394/2/22
داتوپين
داتوپين Datopin
1394/2/22
هيسترامين
هيسترامين Histramin
1394/3/4
ويتا بست
ويتا بست Vitabest
1394/3/4
پكتورانت
پكتورانت Pectorant
1394/3/4
ويتالمين
ويتالمين Vitalmin
1394/3/4
دگزاكورتال
دگزاكورتال Dexacortal
1394/3/5
آنژيوپك
آنژيوپك
1394/3/7
1395/8/13
گلاكسون
گلاكسون Glaxone
1395/8/13
هماتوفر
هماتوفر Hematofer
1395/8/15
1395/9/1
فامپريكس
فامپريكس Famprix
1395/9/1
آفروفم
آفروفم Afrofem
1395/12/23
فليبارين
فليبارين Flibarin
1395/12/23
دي پي گرافين
دي پي گرافين Dipigrafin
1395/12/23
پاميلوكس
پاميلوكس Pamilux
1395/12/23
ويموكس
ويموكس Vimox
1395/12/23
ويزوديكس
ويزوديكس Visodix
1395/12/23
بتاكورتال-ال آ
بتاكورتال-ال آ Betacortal-LA
1396/4/15
گليبرا
گليبرا Glibra
1396/5/15
انوپرا
انوپرا Enopra
1396/1/30
پكتورانت-سي
پكتورانت-سي Pectorant-C
1396/7/10
كورتام /
كورتام / Cortam
1396/7/11
ژليكام
ژليكام Gelicam
1396/8/21
پديزان /
پديزان / Pedizan
1396/8/21
زيبتال
زيبتال Xibetal
1396/8/30

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14665431
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571733
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد عبداللهی بعنوان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شیمی دارویی دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و وحید هاشم بیک محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت داروپخش xxxxxxxxx۸۶ و مدیرعامل و علی حائری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و علیرضا یکتا دوست حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش xxxxxxxxx۸۲ و محمود اللهیاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها ، اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت صورت خواهد_گرفت . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل ۱۶ بند به شرح پیوست این صورتجلسه که به وحید هاشم بیک محلاتی مدیرعامل شرکت ، تفویض می‌نماید . ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع عمومی عادی شرکتهای گروه ۲ پیشنهاد تحصیل دارائی ، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت به هیئت مدیره جهت تصویب . ۳ پیشنهاد انتخاب اعضا هیئت مدیره و همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه پذیر به هیئت مدیره جهت تصویب . ۴ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تغییر آئین نامه‌های موجود به هیئت مدیره ۵ به کارگیری ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر اساس آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره ۶ تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت و شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره . ۷ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات ۸ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره ۹ واخواست اوراق تجارتی ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۱۱ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چارچوب بودجه‌های مصوب . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، شامل حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر فرجام ، تعیین جاعل ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم . ۱۳ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه . ۱۴ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها و اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد . ۱۵ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت . ۱۶ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491923
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ به استناد مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و مبلغ ریال بموجب گواهی شماره مورخ بانک شعبه پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196431
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شیبانی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره اقای علی حائری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره اقای محمد عبداللهی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره اقای مهدی پیرصالحی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اقای محمود اللهیاری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078627
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج اگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید اعضا حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxx۰۹ ۲ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شماره ثبت xxxxxx ۳ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxxxxx شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شماره ثبت xxxxxx شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxxxxx پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483900
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158012
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد شیبانی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حائری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی پیرصالحی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمود اللهیاری با کدملی به شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و فریدون سیامک نژاد با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیمی دارویی دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق، قراردادها واسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950075
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت شیمی دارویی دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950081
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و فروش و واردات ملزومات دارویی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951128
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون سیامک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی پیرصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر: الف) فروش محصولات شرکت در داخل و صدور آنها به خارج از کشور. ب) خرید و فروش مواد اولیه، بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت ج) خرید و فروش ماشین آلات، قطعات و سایر ملزومات و داراییها. د) پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام شرکت‌ها. ه) اقدام به فعالیت‌های تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات، دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت‌های داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. استخدام، نصب، عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد آنها پیشنهاد ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح معاونین و مدیران اجرایی و شرح شغل هر یک از کارکنان. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد از آنها اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه اختیارات متصوره. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها اقامه هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری یا ثبتی در کلیه مراجع قضایی و ثبتی داخلی یا خارجی به طرفیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در کلیه مراحل دادرسی و اجرایی و دفاع از تمامی دعاوی اقامه شده علیه شرکت با دارابودن کلیه اختیارات مذکور در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ و در تمامی موارد فوق با داشتن حق تعیین و عزل وکیل یا نماینده حقوقی با حق توکیل غیریا تفویض نمایندگی به غیر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12520828
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات دارو پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/xxx۴سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367163
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات دارو پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698905
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد شیبانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی حائری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای کامبیز امجدی نیک با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای حسین وحیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گسترش بازرگانی داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و آقای علی اصغری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق قرار داها واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضا ء هیأت مدیره ومهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی،مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد،تغییر، تبدیل،فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجان کلیه عملیات و معا ملات مزکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت بشرح زیر فروش محصولات شرکت در داخل وصدور آنها به خارج از کشور خرید و فروش مواد اولیه،بسته بندی و سایر ملزومات تولید، مشارکت و خرید و فروش هرگونه خدمات مرتبط با فعالیت اصلی و عملیاتی شرکت خرید و فروش ماشین آلات،قطعات و سایر ملزومات و داراییها پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاریو خرید وفروش سهام شرکت ها اقدام به فعالیت های تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل اطلاعات دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکت های داخلی یا خارجی وهمچنین هرگونه عملیات تجاری وغیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق بطور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. تحصیل هرگونه اعتبار وتسهیلات مالی ازبانکهای،شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح وتعدیل آئین نامه های موجود استخدام،نصب،عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت وتعیین شغل وحقوق و دستمزد آنها پیشنهاد ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح معاونین و مدیران اجرایی وشرح شغل هریک از کارکنان تهیه وتنظیم وارائه بودجه های پیشنهاد ی برای اداره شرکت افتتاح هرنوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون اعم از اصل وبهره ومتفرعات تعهد،ظهرنویسی،قبولی ریالپرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ به امانت گذاردن هر نوع سند،مدرک،وجوه شرکت یا اوراق بهادار واسترداد از آنها ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثیت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع،نام یا علائم تجاری وصنعتی، کپی رایت،سرقفلی و کلیه اختیارات منصوره پیسنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها اقامه هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری یا ثبتی در کلیه مراجه قضایی و ثبتی داخلی وخارجی به طرفیت هر شخصی حقیقی یا حقوقی در کلیه مراحل دادرسی و اجرایی و دفاع از تمامی دعاوی اقامه شده علیه شرکت با دارا بودن کلیه اختیارات مذکور در مواد ۳۵و۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب xxx۹ ودر تمامی موارد فوق با داشتن حق تعیین و عزل وکیل یا نماینده حقوقی با حق توکیل غیریا تفویض نمایندگی به غیر.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663655
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۳ وصورتجلسه ۱۹/۰۴/xxx۳ وتنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام)با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت گسترش بازرگانی داروپخش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531633
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به موجب گواهی شماره xxx۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۹/۲/۹۳ بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291130
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مهدی موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به جای آقای علی الماسی زفره ئی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره, آقای حسین نادری منش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108924
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عامبه شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706536
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شمارهxxx۷۳/ت۳۲مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740334
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی‌شمارهxxx۷۳/ت۳۲مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687534
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ حسین نادری منش به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به ش مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش مxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش مxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی الماسی زفره ئی به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش مxxxxxxxxx۸ و حمیدرضا راسخ به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش به ش مxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687575
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش مxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به ش ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش مxxxxxxxxx۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به ش مxxxxxxxxx۸۲ و شرکت تولید دارو اولیه دارو پخش به ش مxxxxxxxxx۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش بهش مxxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459029
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ حسین نادری‌منش به ک‌مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به ش‌مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌ اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به ش‌مxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر نقدی به ک‌مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش‌مxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی الماسی‌زفره‌ئی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش‌مxxxxxxxxx۸ و حمیدرضا راسخ به ک‌مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توزیع دارو پخش به ش‌مxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11626725
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش‌مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش‌مxxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به ش‌ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به ش‌مxxxxxxxxx۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به ش‌مxxxxxxxxx۸۲ و شرکت تولید دارو اولیه دارو‌پخش به ش‌مxxxxxxxxx۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش بهش‌مxxxxxxxxx۸۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519779

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین نادری منش به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای سید عبدالمجید آیت اللهی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر نقدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006855
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین نادری‌منش به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای سید عبدالمجید آیت‌اللهی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ناصر نقدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175835
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513299
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۱/ ت ۳۲ مورخ ۲/۶/۸۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۱۴ بند به پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11669504
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۵/۸۹ حمیدرضا راسخ به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید عبدالمجید آیت‌الهی به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ناصر نقدی به نمایندگی شرکت داروپخش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی الماسی‌زفره‌ئی به نمایندگی شرکت گسترش بازرگانی داروپخش و علی اصغری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین بسمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531636
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به سمت بازرس اصلی و محمدصفا دهقان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دارو پخش و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین و شرکت توزیع دارو پخش و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و شرکت سرمایه گذاری بازرگانی داروپخش. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات