سایپا شیشه

شرکت سایپا شیشه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101821319
18
افراد
29
آگهی‌ها
139063
شماره ثبت
1376/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729307
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705144
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد الیکائی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره و نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا xxxxxxxxx۲۱ آقای تقی داور xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره و نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدک xxxxxxxxx۲۷ آقای عبداله ترابی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا xxxxxxxxx۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای احمد ربیعی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا xxxxxxxxx۱۰ آقای غلامرضا محمد خانی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره و نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا xxxxxxxxx۱۲ که آقای احمد ربیعی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عبداله ترابی xxxxxxxxx۱ را بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند . به موجب ماده ۴۲ اساسنامه بندهای شماره ۱۷ ، ۱۶ ، ۴ ، ۲ و ۲۰ و بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد . اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253412
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب تراز و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199792
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای سیدوحید مدنی به نمایندگی شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل احمد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای حمیدرضا حبیبی به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بند های ۲ و ۴ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985453
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشمی خواه کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای احسان اله تاجیک اسمعیلی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607066
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۵ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۳۰/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام عادی تماما " پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال طبق گواهی xxx/xxx۱۰/۶۸ مورخ ۲۹/۵/۹۶ بانک تجارت شعبه شهر صنعتی البرز افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد وذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580996
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533900
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید رضا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید وحید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد نیک رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و احسان اله تاجیک اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب ماده ۴۲ اساسنامه، بند‌های شماره ۲، ۴، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ و بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441605
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. - شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ - شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ - شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128494
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موئسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945161
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و حامد نیک رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نماینده شخصیت حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ونیز احسان اله تاجیک اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سمت رییس هیات مدیره و سید وحید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره نیز تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638476
آگهی تغییرات شرکت سايپا شيشه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب ماده ۴۲ اساسنامه، علاوه بر بندهای شماره ۲، ۴، ۱۶، ۱۷، ۲۰ مذکوره در بند ۶ فوق الاشاره بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه نیز به مدیرعامل تفویض گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485696
آگهی تغییرات شرکت سايپا شيشه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان اله تاجیک اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو موظف هیات مدیره به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334079
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309424
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۹۰۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۸/۴/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت انجام فعالیت های آزمایشگاهی به عنوان ارائه دهنده خدمات آزمون کالیبراسیون به موضوع شرح الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12258605
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۹۰۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید وحید مدنی کد مxxxxxxxxx۰به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای سیدکامران غفاری خلف محمدی کد م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ آقای سید محمد موسوی کد مxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای سید احمد ابو ترابی فرد کد م xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردیس پرهام کیش (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بموجب ماده ۴۲ اساسنامه ، بند های شماره ۲ ، ۴ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد۰مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176556
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۹۰۶۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰ موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۰ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید۰ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت ایرانی تولید اتومبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت تولیدی موتور، گیربکس واکسل سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت پردیس پرهام کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493758
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید حسین میر صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به جای آقای سید محمدرضا صباغی به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493765
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمدرضا صباغی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شاکری به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به جای علیرضا بادکوبه بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای کاظم اویسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خضوعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا برای بقیه مدت تصدی (۲۰/۳/۹۳) انتخاب گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400221
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی شرکت در تهران به بلوار شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) کیلومتر ۱۱ طبقه فوقانی فروشگاه تعاونی مصرف سپه کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400406
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/xxx/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید.
پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097155
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: حمیدرضا خضوعی به ک م xxxxxxxxx۱ به جای بابک سعیدی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش م xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کاظم اویسی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای اسداله درخشانی به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و واکسل سایپا به ش م xxxxxxxxx۷۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ضمنا سید محمدرضا صباغی به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ایرانی و تولیدی اتومبیل سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بادکوبه به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به ش م xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980810
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۱۱/۹۱ سید محمدرضا صباغی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا بادکو به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای علیرضا مصدقی به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله درخشانی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ و بابک سعیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای۲ـ ۴ـ ۱۶ـ ۱۷ ـ ۲۰ ماده۳۷ اساسنامه تعیین شد اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663633
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش.ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به ش.ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا صباغی به ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران تولید اتومبیل (سایپا) به ش.م xxxxxxxxx۱۲ علیرضا مصدقی به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآور صنایع خودرو سایپا به ش.م xxxxxxxxx۱۰ بابک سعیدی به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش.م xxxxxxxxx۶۳ اسداله درخشانی به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت موتور گیربکس و اکسل سایپا مگا موتور به ش.م xxxxxxxxx۷۱ شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش.م xxxxxxxxx۲۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9641020
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش.ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به ش.ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدرضا صباغی به ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران تولید اتومبیل (سایپا) به ش.م xxxxxxxxx۱۲ علیرضا مصدقی به ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآور صنایع خودرو سایپا به ش.م xxxxxxxxx۱۰ بابک سعیدی به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به ش.م xxxxxxxxx۶۳ اسداله درخشانی به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت موتور گیربکس و اکسل سایپا مگا موتور به ش.م xxxxxxxxx۷۱ شرکت بازرگانی ساپیا یدک به ش.م xxxxxxxxx۲۷.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040417
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ بابک سعیدی به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای سید حسین میرصالح‌آبادی به کدملی به نمایندگی شرکت مهندسی مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11958485
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124828
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۹ سید محمدرضا صباغی به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا مصدقی به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و پرویز تجلی زاده خوب به نمایندگی از طرف شرکت سایپا یدک به ترتیب به سمت‌های رئیس هیئت مدیره و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اسداله درخشانی به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی موتور گیربکس واکس سایپا و سید حسین میرصالح آبادی به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. به موجب بندهای ۲ و ۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۰ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948487
آگهی تصمیمات شرکت سایپا شیشه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هژیران به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا و شرکت مهندسی و مشاور سازه‌گستر سایپا و شرکت بازرگانی سایپا یدک و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات