صنایع رنگ و رزین طیف سایپا

شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101821250 (فعال)
20
افراد
36
آگهی‌ها
139057
شماره ثبت
1376/12/28
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1397/3/19

شرکت‌های مادر صنایع رنگ و رزین طیف سایپا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع رنگ و رزین طیف سایپا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14978741
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 139057 و شناسه ملی 10101821250
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا موسوی 0060068825 به نمایندگی شرکت زامیاد شناسه ملی 10100370594 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای مهران مهرور 0320097110 به نمایندگی شرکت پارس خودرو شناسه ملی10100599444 به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای سعید علی زاده 2142096174 به نمایندگی شرکت سایپا دیزل شناسه ملی 10100405629 به سمت عضو هیأت مدیره، آقای مهدی پازوکی 0052749134به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل( سایپا) به شناسه ملی 10100448712 به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و کلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء ذیل نامه های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980927581135383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14555615
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321891
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریبرز ظروفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی ایوانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز خاکساری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داور علی پور ملاباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داوود عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و بروات و کلیه قراردادها ی تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء ذیل نامه های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171341
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933438
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک شهرداری بلوار چهل و هفتم بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرامرز خاکساری کدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر محسنی کدم xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامران صفوی کدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی ایوانکی کدم xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داود عزیزی کدم xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات وکلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و پرداخت پاداش، ترفیع و تنبیه. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع مقابل هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مرجع قضایی یا شبه قضایی و انتخاب وکیل یا نماینده. پیش بینی تصویب بودجه سالانه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676300
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفندماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب نمود روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضای حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13192037
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075187
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905133
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین تهمتن به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و کاظم قائمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و مسعود صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و کامران صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704783
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تهمتن به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم کیوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی تولیت به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صفوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندماه xxx۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402552
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ و نامه شماره xxx/۳۲/xxxمورخ ۲۳/۴/xxx۴سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749003
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شاهین کریمی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای کاظم قائمی کیوی با کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری خودروی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای کامران صفوی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید مصطفی تولیت با کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هئیت مدیره و آقای غلامرضا شاکری با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد امضاء ذیل نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634342
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582814
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهین کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای کامران صفوی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای کاظم قائمی کیوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد امضاء ذیل نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563273
آگهی اصلاحی شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
پیرو اگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۵/۹۲ در خصوص تصمیمات صورتجلسه مجمع عادی مورخ ۲۹/۳/۹۲ موارد ذیل در اگهی مذکور از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰، شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت زامیاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254014
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شاهین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها، سفته ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254041
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۳ اساسنامه از موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل تست و آزمونهای مرتبط با کنترل کیفیت
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142046
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب نمود.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815289
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ کامران صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سایپا دیزل بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878689
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ کامران صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سایپا دیزل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11616733
آگهی تغییرات در شرکت صنایع رنگ ورزین طیف سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کامران صفوی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن شمس به نمایندگی از ساپیا دیزل به ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697974
آگهی تغییرات در شرکت صنایع رنگ ورزین طیف سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کامران صفوی به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حسن شمس به نمایندگی از ساپیا دیزل به ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727667
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۳/۹۱ حسین تهمتن به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در۵ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667145
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۳/۹۱ حسین تهمتن به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه در۵ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655995
آگهی تصمیمات شرکت صنایع وزین طیف سایپا سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569089
آگهی تصمیمات شرکت صنایع وزین طیف سایپا سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619369
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10673458
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460565

آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جلیل امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و احسان اله تاجیک اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت زامیاد به کدملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن شمس به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت ساپیا دیزل به کدملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اشکان جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به کدملی xxxxxxxxx۱۰ و حسین تهمتن به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903107
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جلیل امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پارس خودرو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احسان‌اله تاجیک اسمعیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت زامیاد به کدملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شمس به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت ساپیا دیزل به کدملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اشکان جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به کدملی xxxxxxxxx۱۰ و حسین تهمتن به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11743906
آگهی اصلاحی در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
پیرو آگهی شماره xxx۴۲/ت۳۲ مورخ ۵/۶/xxx۰ نوع شرکت سهامی عام و نام نماینده شرکت پارس خودرو جلیل امیری میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11765785
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارمان نوین رسیدگی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی داود کاغذگران به کدملیxxxxxxxxx۸ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی علی سینا‌صدر به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت پارس خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی جلیلی‌امیری به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت سایپا دیزل به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی حسن شمس به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت زامیاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819152
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۶/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۷۷ ماده و۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11528214
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند سال xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10828762
آگهی اصلاحی شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی‎عام بشماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۱۰/۳/۸۹ نام حسن شمس به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل بسمت مدیرعامل صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633200
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۵۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ آقای علی‌سینا صدر به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودرو سایپا به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای داود کاغذگران به نمایندگی از شرکت سایپا به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و منشی حسن شمس به نمایندگی از شرکت سایپا دیزل به عنوان مدیرعامل و آقای جلیل امیری به نمایندگی از شرکت پارس خودرو بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی ازقبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات متفقاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل منعبث از ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات