سرمایه گذاری صنایع صفا

شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101818173
8
افراد
9
آگهی‌ها
138740
شماره ثبت
1376/12/21
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صنایع صفا

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صنایع صفا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13679047
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت سوم
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13679063
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت سوم
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629381
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت دوم
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629459
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت دوم
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577118
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت اول
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577878
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) در حال تصفیه موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت نوبت اول
به موجب آگهی انحلال شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۵/۹۶، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ در حال تصفیه، دعوت به عمل می‌آید جهت استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن مستندات، طلب خود به مدیر تصفیه شرکت آقای اصغر صفائی به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، طبقه اول مراجعه نمایند و در غیر این صورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهدشد. این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج می‌گردد. پ xxxxxx۹ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا (سهامی عام) اصغر صفائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537338
آگهی انحلال شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای اصغر صفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر و محل تصفیه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر، خیابان نصرت، پلاک ۳، واحد طبقه اول و کد پستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی همپیشگان روش ش م xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و سید علی پورطولمی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10531808
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع صفا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سید علی پورطولمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و شرکت همپیشگان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر صفایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حسام الدین بیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سیاوش همایون کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و جمشید بختی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و حسین وحیدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شفق خشای به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین وحیدی و شفق خشای به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ حسام الدین بیان بسمت رئیس هیئت مدیره، اصغر صفایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خلیل وحید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات