سرمایه گذاریهای خارجی ایران

شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101815789 (فعال)
16
افراد
20
آگهی‌ها
138496
شماره ثبت
1376/12/13
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاریهای خارجی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاریهای خارجی ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 138496 و شناسه ملی 10101815789
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابو الفضل طیبی کد ملی 1060808730 به عنوان عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید پ980709483429607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14726944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید رضا رئوفی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جنتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیات مدیره و آقای حسن عبقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن عبقری ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علی جنتی ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال موافقت گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد زرگری ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266207
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید شمس الدین خارقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559515
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید گل زاده کرمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559516
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی لشکربلوکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559519
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد زرگری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559521
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صمیمی فر به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری های خارجی ایران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
میر سعید نیکزادلاریجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090286
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۴۶/.۹۲ مورخ ۱۳/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید که مراتب بشرح فوق اصلاح میگردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079833
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران سهامی خاص ثبت شده ‌بشماره۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۸/۶/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642168
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سامان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای سیاوش زرگریعقوبی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642240
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری های خارجی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10667289
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سامان قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای سیاوش زرگریعقوبی به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104663
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری های خارجی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش.ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11351435
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۸۴۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۹ و مجمع عمومی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی حاجی‌قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9738798
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۴۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۸/۸۹ بیژن رحیمی به کدملیxxxxxxxxx۷ و احمد صادقی‌گلمکانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و خسرو فرحی به کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت‌۲ سال انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات