تامین اجزاء واگن

شرکت تامین اجزاء واگن (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101815303 (منحل شده)
21
افراد
37
آگهی‌ها
138446
شماره ثبت
1376/12/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14799214
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
در اجرای ماده xxx قانون تجارت، از کلیه بستانکاران شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور به شماره xxx۱۷ مورخ ۱۶/۶/xxx۶ ثبت گردیده است، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود، به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۱۲ به کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) ـ کرم محمدخانی غیاثوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14814779
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳ نوبت اول
در اجرای ماده xxx قانون تجارت، از کلیه بستانکاران شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور به شماره xxx۱۷ مورخ ۱۶/۶/xxx۶ ثبت گردیده است، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود، به محل تصفیه شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۱۲ به کدپستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند. بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت تأمین اجزاء واگن در حال تصفیه (سهامی خاص) ـ کرم محمدخانی غیاثوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776202
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصدی مدیر تصفیه تا تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸ تمدید گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425371
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل تصفیه به:تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۱۲ به کد پستی xxxxxxxxx۴تغییریافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218536
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مشرفی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای قاسم چراغعلی خانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نظار تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588552
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای کرم محمدخانی غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور کوچه ششم پلاک ۸ به کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568240
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش م xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357885
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12871681
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و ریان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572671
آگهی تغییرات شرکت تامين اجزاء واگن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت واگن پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سلیمان گبرلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی واگن پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غضنفر صفاری راد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضا کلیه اوراق، اسناد بهادار، تعهدآور، قراردادها و عقود اسلامی، به استثنا قراردادهای تا سقف یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال که صرفا با امضا مدیرعامل شرکت معتبر است، با امضا مدیرعامل و یکی از اعصا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572690
آگهی تغییرات شرکت تامين اجزاء واگن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه،حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسیدـ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر خسرو تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572701
آگهی تغییرات شرکت تامين اجزاء واگن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی پارس حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد باباپور با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572705
آگهی تغییرات شرکت تامين اجزاء واگن شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت واگن پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای غضنفر صفاری راد با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ آقای سلیمان گبرلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه فرهگی ورزشی واگن پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888157
آگهی تغییر محل شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ شهید بهشتی ـ خ شهید احمد قصیر ـ نبش بیمارستان آسیا ـ کوچه پژوهشگاه ۲ پ ۱۳ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676217
آگهی تغییر محل شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ شهید بهشتی ـ خ شهید احمد قصیر ـ نبش بیمارستان آسیا ـ کوچه پژوهشگاه ۲ پ ۱۳ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726461
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و یداله شکواتی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی علی ادریسی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر صوفی به کدملیxxxxxxxxx۳، خسرو قدرتی ریزی به کدملیxxxxxxxxx۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241655
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و یداله شکواتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی علی ادریسی به کدملی xxxxxxxxx، ناصر صوفی به کدملی xxxxxxxxx۳، خسرو قدرتی ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722962
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و یداله شکواتی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی علی ادریسی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر صوفی به کدملیxxxxxxxxx۳، خسرو قدرتی ریزی به کدملیxxxxxxxxx۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828016
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و یداله شکواتی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی علی ادریسی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر صوفی به کدملیxxxxxxxxx۳، خسرو قدرتی‌ریزی به کدملیxxxxxxxxx۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549307
آگهي تغييرات شركت تامين اجزاء واگن سهامي خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ خسرو قدرتی زیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای احمد اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967041
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ خسرو قدرتی‌زیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای احمد اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516296

آگهی افزایش سرمایه شرکت تامین اجزای واگن
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۵۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ بانک ملی شعبه قدس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891693
آگهی افزایش سرمایه شرکت تامین اجزای واگن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۵۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ بانک ملی شعبه قدس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512966

آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزای واگن
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی شماره xxx۹۰/xxx/۴۷ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به مبلغ xxx/xxx/۶۵ ریال پرداخت و در نتیجه صددرصد سرمایه شرکت پرداخت شده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11541487
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزای واگن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ سرمایه تعهدی شرکت بموجب گواهی شماره xxx۹۰/xxx/۴۷ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به مبلغ xxx/xxx/۶۵ ریال پرداخت و در نتیجه صددرصد سرمایه شرکت پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820138
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزای واگن سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ موارد مندرج در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه و همچنین اختیارات مندرج در بند ۹ تا سقف مبلغ ۵/۱ میلیارد ریال از طرف هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364079
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی‌خاص بشماره ثبت۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناصر صوفی به کدملیxxxxxxxxx۳ بجای سید محمدنبی جمالی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۷/۹۰ علی ادریسی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر صوفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد اسفندیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای تا سقفxxx/xxx/xxxریال که صرفاً با امضای مدیرعامل شرکت معتبراست با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مشترکاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244462
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: طراحی ساخت مونتاژ تعمیر بهره برداری خرید و فروش انواع قطعات اصلی و یدکی و متفرعات خودروهای ریلی اعم از لکوموتیو واگن باری و مسافری و مترو تصدی به هر نوع فعالیت مجاز صنعتی و بازرگانی اعم از واردات و صادرات شرکت مجاز است تمام یا قسمتی از فعالیتهای فوق را راسا یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی انجام و نسبت به ایجاد تاسیس و مشارکت در شرکت و سرمایه گذاری در آنها با استثناء اوراق بهادار در داخل یا خارج از کشور پس از تصویب مجمع عمومی اقدام و نسبت به اخذ وام و اعتبار از موسسات مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی از و یا به اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399314
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عیسی پورابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957602
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزا واگن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ علی ادریسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت واگن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره به جای سیامک گویاور به کدملی xxxxxxxxx۴ و سید محمد بنی‎جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها به استثناء قراردادهای تا سقف xxx/xxx/xxx ریال که صرفا با امضا مدیرعامل معتبر است با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11218934
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزا واگن سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ سیامک گویارور به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد بنی‎جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها به استثناء قراردادهای تا سقف xxx/xxx/xxx ریال که صرفا با امضا مدیرعامل معتبر است با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235854
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ احمد اسفندیاری سمت عضو جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755875
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۹ مصطفی صادقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بجای محمدعلی قنبری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11458359
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید: سیامک گویاور به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای محمد حضرتی‌باروق به نمایندگی از شرکت واگن پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمد بنی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، محمدعلی قنبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها باستثنا قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال که صرفا با امضای مدیرعامل نعتبر است با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11047328
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۹ محمدعلی قنبری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به جای حسین عاشوری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900969
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجراء واگن سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۲/۸۹ محمد حضرتی‌باروق به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمد بنی‌جمالی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال که صرفا با امضای مدیرعامل معتبر است با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11786633
آگهی تصمیمات شرکت تامین اجزاء واگن سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بسمت بازرس اصلی و عیسی پورابراهیمی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت واگن پارس بنمایندگی محمد حضرتی‌باروق ـ سید محمد بنی‌جمالی ـ حسین عاشوری.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات