سرمایه گذاری کشاورزی ایران

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101811903 ()
29
افراد
29
آگهی‌ها
138101
شماره ثبت
1376/11/25
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری کشاورزی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری کشاورزی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14805784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت اله قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین معتضدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران xxxxxxxxx۱۳ ـ آقای محمد مصباح بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریزxxxxxxxxx۷۴ ـ آقای علی اکبر طلوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سعید خزائیان xxxxxxxxx۵ مدیرعامل (خارج از اعضا)انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624211
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به خروج اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ از هیئت مدیره و در رعایت ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آقای علی اکبر طلوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ که بعنوان عضو علی البدل در مجمع عمومی مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ انتخاب شده_بود جایگزین اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی خراسان رضوی برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14584928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای امیر مسعود پژمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ که به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده_بود جایگزین اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان کرمانشاه برای بقیه مدت تصدی در هیات مدیره گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193485
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای جلیل اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی آقای رضا لیاقت ورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای محمد مصباح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های روستایی استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای پیام قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحمت اله قاسمی واجد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای سعید خزائیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193662
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۹۸/xxxمورخ۲۱/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. بانک کشاورزی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ و اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و اتحادیه تعاون روستایی استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸و رحمت اله قاسمی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ و علی اکبر طلوعی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۵۸ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی سید وحیدرضا ابطحی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی رحمت اله قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید خزاییان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خزاییان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بعنوان مدیرعامل تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مصباح به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز بجای آقای مهدی آسیابی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ (نوبت دوم) و مجوز شماره xxx۷۹ , xxx مورخه ۳۰/۰۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی، البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ش ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، بجای آقای سعید ربیع پور ش ملی xxxxxxxxx۴ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضا، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا با امضإ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841340
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخه ۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای سید وحیدرضا ابطحی فروشانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سعید ربیع پور شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای جواد کلاهان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مسعود فرقانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای مهدی آسیابی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های روستائی استان خراسان رضوی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای امیرمسعود پژمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. هیأت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را که شامل بندهای ذیل می‌باشد را به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه و سالانه به حسابرس و بازرس. کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826295
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخه ۲۰/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور شناسه ملی xxxxxxxxxxxx اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی کردستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت اعضا علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617869
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري كشاورزي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
پیروآگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود صحیح می باشدکه مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582262
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري كشاورزي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد کلاهان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با دو امضاءمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270634
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۱۰۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی تهران خیابان فلسطین شمالی پایین تر از چهارراه زرتشت نبش کوچه شهید برادران فرزام پلاک xxx طبقه ۲ واحد ۱/۲ و طبقه ۵ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212854
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی جلیل اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سعید ربیع پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مسعود فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی امیر مسعود پژمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی مهدی آسیابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658196
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود فرقانی به عنوان نماینده جدید بانک کشاورزی تعیین گردیدند بنابراین اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای عبدالغفار محمدی قوام آبادعلیا کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران xxxxxxxxx۱۳ و آقای سعید ربیع پور کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت کارگزاری بانک کشاورزی xxxxxxxxx۸۰ و آقای مسعود فرقانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده بانک کشاورزی xxxxxxxxx۸۴ وآقای امیرمسعود پژمان پور کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی xxxxxxxxx۴۴ و آقای مهدی آسیابی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز xxxxxxxxx۷۴ و آقای حسین محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مقدم نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱(خارج از اعضاء هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بانکی و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره نافذ و معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران خ فلسطین شمالی پایین تر از چهارراه زرتشت نبش کوچه شهید فرزام پلاک xxx به کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376137
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی دل آرام بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مجریان پویا بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاوزری ایران xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی عبدالغفار محمدی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و بانک کشاورزی xxxxxxxxx۸۴ بنمایندگی اقبال محمدی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم قنبرزاده xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان تبریز xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی مهدی آسیابی xxxxxxxxx۱ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سعید ربیع پور xxxxxxxxx۴ و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی استان خراسان رضوی xxxxxxxxx۴۴ بنمایندگی امیرمسعود پژمان پور xxxxxxxxx۸ بسمت اعضا اصلی و ابراهیم قنبرزاده xxxxxxxxx۱ و رحیم رستم زاده آقاباقر xxxxxxxxx۶ بسمت اعضا علی البدل انتخاب گردیدند.
و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره معتبر است.
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبدالغفار محمدی قوام آبادعلیا با ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران به جای آقای محمدرضا گرامی پور و آقای اقبال محمدی با ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به جای آقای تیمور غفاری جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای فریدون گل افرا با ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالغفار محمدی قوام آباد علیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم قنبرزاده با ش ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناره ملی xxxxxxxxx۱۳ اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ عباس نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود پژمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال ذبیحی محمودآبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و مهدی آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و بهادار و تعهدآور و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح بندهای ۱/۲۴ ۵/۲۴ ۸/۲۴ ۱۳/۲۴ ۱۴/۲۴ ۱۵/۲۴ تفویض نمود. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001873
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدرضا گرامی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی امیرمسعود پژمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی مهدی آسیابی به کدملی xxxxxxxxx۱ فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ فریدون گل افرا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گرامی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم قنبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001238
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۸۱۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683754
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی عطاخان نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی امیرمسعود پژمان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فریدون گل‌افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ فریدون گل‌افرا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عطاخان نوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین صدیقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره، نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱/۲۴ و ۵/۲۴ و ۸/۲۴ و ۱۳/۲۴ و ۱۴/۲۴ و ۱۵/۲۴ مندرج در ماده ۲۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات