گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101800682 (فعال)
30
افراد
37
آگهی‌ها
136946
شماره ثبت
1376/10/16
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
سعید رضاپناه
سعید رضاپناه
از 1398/9/4
مهدی مونسان
مهدی مونسان
مدیر عامل از 1398/9/4
علی شیخی
علی شیخی
از 1397/10/18
هادی اویارحسین
هادی اویارحسین
از 1397/10/18
محسن ناقدی برادران حجار
محسن ناقدی برادران حجار
از 1397/10/18
علی‌رضا کمیزی
علی‌رضا کمیزی
از 1397/10/18
اسناد مالکیت خودروها با یک امضا از بین افراد ذیل ب
اسناد مالکیت خودروها با یک امضا از بین افراد ذیل ب
از 1397/10/18
مریم اسمعیلی
مریم اسمعیلی
از 1397/10/18
علی‌رضا میرابیان
علی‌رضا میرابیان
از 1397/10/18
علی زرگری قاسم آبادی
علی زرگری قاسم آبادی
از 1397/10/18
مجید باقری خوزانی
مجید باقری خوزانی
از 1396/11/30
ایمان فرجام نیا
ایمان فرجام نیا
از 1396/11/30
جواد محمدی
جواد محمدی
از 1397/2/22
حسن شفیعی نیستانک
حسن شفیعی نیستانک
از 1397/2/22
مهدی جمالی
مهدی جمالی
از 1395/9/21
سیدشامیر کاظمینی
سیدشامیر کاظمینی
عضو هیئت مدیره از 1389/7/4
سید محمدتقی هاشمیان آبمالی
سید محمدتقی هاشمیان آبمالی
عضو هیئت مدیره از 1389/7/4
وسیدطاهر طاهری
وسیدطاهر طاهری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/7/4
جواد نجم الدین
جواد نجم الدین
رئیس هیئت مدیره از 1389/7/4
علی‌رضا فاطمی
علی‌رضا فاطمی
عضو هیئت مدیره از 1389/12/8
کمال صفائیان نائینی
کمال صفائیان نائینی
از 1391/2/28
علی صباغی
علی صباغی
رئیس هیئت مدیره از 1390/2/18
مسعود صالحیان
مسعود صالحیان
نائب رئیس هیئت مدیره از 1390/2/18
کیانوش کیانی
کیانوش کیانی
بازرس علی‌البدل از 1393/2/22
بهنام ولی نژاد
بهنام ولی نژاد
از 1393/2/22
ابراهیم پوررمضان
ابراهیم پوررمضان
از 1393/2/22
ناصر حیدریان
ناصر حیدریان
از 1393/2/22
حسین نجاری
حسین نجاری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1392/8/12
علی مهری
علی مهری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1392/7/10
علی اکبر راثی
علی اکبر راثی
از 1392/7/10

شرکت‌های مادر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14942545
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1398 و بموجب مجوز شماره 57222, 122 مورخ 10/09/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان به شماره ملی 4569480144 به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها، سفته ها، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف 4 میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها بصورت نامحدود با امضای مشترک آقای مهدی مونسان مدیرعامل و آقای سعید رضاپناه معاون اقتصادی و سرمایه گذاری با کدملی 3781948048 همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام (شامل پرسنل شرکت، اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه)، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج) انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت (مستند به مصوبات هیأت مدیره)اعم از انجام مکاتبات، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای سعید رضاپناه با کدملی 3781948048 همراه با مهر شرکت تفویض نمود. هیئت مدیره به استثنای بندهای 2، 3، 24، 23، 22، 20، 19، 18، 17، 14، 13، 12، 10، 9، 6، 5، اختیارات خود مندرج در ماده 41 اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ980920592253863  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14869363
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/07/1398 واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/12/1397ومجوزشماره048 ـ 506445/989مورخ16/07/1398سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1500000000000ریال به مبلغ 2400000000000ریال منقسم به 2400000000سهم 1000ریالی با نام که مبلغ 129737062386ریال از محل مطالبات و مبلغ 770262937614 ریال نقدی بموجب گواهی شماره168/1003 مورخ 10/07/1398 بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی وگواهی شماره 63/1003مورخ 13/04/1398بانک پارسیان شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ980804842723261  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771706
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۰/xxxمورخ ۱۹/۴/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های اطلاعات و جام جم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577432
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸ / xxx مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای هادی اویارحسین با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت تام ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای علیرضا کمیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره . ۵ آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودروشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲۴ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ اختیارات خود مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت ، قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام شامل پرسنل شرکت ، اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه ، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ علاوه بر موارد فوق ، هیئت مدیره موارد ذیل را به افراد تعیین شده ذیل تفویض نمود : ۱ ۲ اوراق عادی و مراسلات با امضای خانم مریم اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ ۲ اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف چهار میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و خانم مریم اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ ۲ انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت ( مستند به مصوبات هیئت مدیره ) اعم از انجام مکاتبات ، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص ، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد ، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای علیرضا میرابیان با کدملی xxxxxxxxx۹ یا آقای علی زرگری قاسم آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344268
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۷,xxx مورخ ۳/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320210
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۷,xxx مورخ ۳/۶/۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید: الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: ۱ ـ ۱– تولید،نصب،خرید،فروش،توزیع،صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو؛ ۲ ـ ۱ ـ واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری؛ ۳ ـ ۱ ـ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت خودرو. ۲ ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ـ ۲ ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ـ ۲ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ـ ۲ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴ ـ ۲ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵ ـ ۲ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ـ ۲ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷ ـ ۲ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عدّه از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند؛ ۱ ـ ۳ ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ ـ ۳ ـ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت های فرعی: ۱ – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛ ۲ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ۴ – سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ـ ۵ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۲ ـ ۵ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ـ ۵ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ـ ۵ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206308
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶و نامه شماره xxx۸۷,xxx مورخ ۲۷/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ـ آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ـ آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ـ آقای سید مهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهاو احکام پرسنل، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14146204
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شماره ثبت xxx۰۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و جام جم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت سال مالی ۹۶ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053853
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، حسن شفیعی نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۵ و جواد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل برترازنامه، صورت، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638030
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شماره ثبت xxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487003
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۶/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104052
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۱ , xxx مورخ ۲۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937175
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908906
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای حسن شفیعی نیستانک با کد ملی xxxxxxxxx۵ و جواد محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی مربو ط به شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی شرکت مشتمل برترازنامه، صورت حساب سودوزیان وصورت جریان وجوه نقدبرای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12640083
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422769
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵، اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755970
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ و موجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۸/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرحذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند اعضاء اصلی هیئت مدیره: ـ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ اعضاء علی البدل هیئت مدیره: ـ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663382
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد::ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611675
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۰۳/۰۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:
۱ـ گزارش فعالیت های هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
۲ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن شفیعی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و جواد محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
۵ـ مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۷ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت به شرح یادداشت های گزارش مالی هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۷ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538416
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/۹۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۳ و دیگر ضمائم واصله در مورخ ۳/۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:
۱ـ گزارش فعالیتهای هیئت مدیره و بازرس قانونی مطرح و صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی ابراهیم پور رمضان شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی ناصر حیدریان شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی بهنام ولی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن شفیعی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و جواد محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب که ناصر حیدریان رئیس هیئت مدیره و جواد محمدی نایب رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
۵ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۲ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242114
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جمال با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری با ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ اختیارات خودمندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199219
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067081
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد نجم الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نملیندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی مهری پرگو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر راثی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067083
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۴۴ و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۵۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضاء اصلی علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712828
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009342
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659197
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ و صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۱ واصله در مورخ ۵/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد:
۱ـ صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسان مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای ابراهیم پوررمضان و شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای ناصر حیدریان و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد و آقای جواد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال صفائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به کمال بنده علی به کدملی xxxxxxxxx به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای ناصر حیدریان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و جواد محمدی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان حسن شفیعی و ابراهیم پوررمضان به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
۶ـ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
۷ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۳ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10473609
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷ شناسه ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۱ و صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخه ۲۸/۳/۹۱ واصله در مورخ ۵/۴/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: ۱ صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسان مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای ابراهیم پوررمضان و شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای ناصر حیدریان و شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی بهنام ولی نژاد و آقای جواد محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال صفائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به کمال بنده علی به کدملی xxxxxxxxx به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای ناصر حیدریان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بهنام ولی نژاد به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و جواد محمدی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان حسن شفیعی و ابراهیم پوررمضان به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه شامل بندهای ۵ لغایت ۱۹ و بندهای ۲۱ و ۳۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. ۶ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش کیانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مراتب در مورخه ۲۱/۴/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946161
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایران خودرو به شماره ثبت ۱۷۴۳۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۷۲۶۹
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ علی صباغی به کدملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیات‌مدیره و مسعود صالیحان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات‌مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو تن از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت است و همچنین هیات‌مدیره بخشی از اختیارات خود را شامل بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ به مدیرعامل تقویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550901
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران‌خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013261
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۷/۸۹ شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی جواد نجم‌الدین به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی سید طاهر طاهری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سید محمدتقی هاشیمان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی سید شاهمیر کاظمینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573336
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ جواد نجم‌الدین به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و و علیرضا فاطمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید شاهمیر کاظمینی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید باقری‌خوزانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید محمدتقی هاشمیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. هم‌چنین هیئت‌مدیره اختیارات خود را در ماده ۵۲ اساسنامه به جز موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801462
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123805
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه ‌گذاری ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238558
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌ گذاری ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ جواد نجم‌الدین به نمایندگی شرکت ایران خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید طاهر طاهری به نمایندگی شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید محمدتقی هاشمیان به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان و سید شاهمیر کاظمینی به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو و شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را از ماده ۵۲ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121202
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۶۹۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو، شرکت ایران خودرو خراسان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705503
آگهی تصمیمات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی‌عام ثبت‌ شده ‌به شماره ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۸ اختیارات هیئت‌مدیره در ماده ۵۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات