تام ایران خودرو

شرکت تام ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101800644 ()
15
افراد
34
آگهی‌ها
136942
شماره ثبت
1376/10/16
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/4/14 انقضا 1398/6/31
مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1395/6/21 انقضا 1398/4/9
مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1395/11/10 انقضا 1398/4/9

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14718047
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزاد اعتمادی به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و جلیل زرکش به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مظفر اعوانی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و محمدعلی مهدی جو به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ( ایسیکو ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و موسی بهروزی به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161710
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161728
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ملکی طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸(ساپکو) به سمت رئیس هیات مدیره و بهزاد اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیات مدیره و جلیل زرکش به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷(ایساکو) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مظفر اعوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدعلی مهدی جو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹(ایسیکو) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه مورخ۳/۱۲/xxx۳ هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137214
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ملکی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای جلیل زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مظفر اعوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودروشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای موسی بهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بهزاد اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137227
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان صورت های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب گردید . روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۶ انتخاب گردید. شخصیتهای حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودروشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودروشناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودروشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250339
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ۲۷ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت راجع به اختیارات هیئت مدیره در تعیین امضاهای مجاز شرکت، علاوه بر امکان صدور چک تا سقف یکصد میلیون ریال از حسابهای شماره xxxxxxxxxxxx۷ نزد بانک سینا شعبه شهرک اکباتان توسط صاحبان امضای مقرر در روزنامه رسمی شرکت با امضای آقایان نادر زندی و کمال آسایش متفقا بعنوان صاحبان امضا مجاز نیز صادر گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994087
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان سال ۹۴ تصویب شد. سازمان حسابرسی با ش. م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463211
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ملکی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو) به ش.م xxxxxxxxx۸۸به سمت رییس هیئت مدیره و آقای بهزاد اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به ش.م xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جلیل زرکش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) به ش.م xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای مظفر اعوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش.م xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای موسی بهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) به ش.م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیهد مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306105
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ (سهامی عام) شرکت ایران خودرو خراسان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ (سهامی خاص) شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو - ساپکو بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ (سهامی خاص) شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو - ایساکو بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷(سهامی خاص) شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ـ ایسیکو بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹(سهامی خاص)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077839
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مظفر اعوانی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای کیوان خسروی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل زرکش xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کورش کیهانی زاده xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان xxxxxxxxx۰۰ و آقای موسی بهروزی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی و نهادهای عمومی و غیردولتی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، (به استثناء تصمیمات گروهی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارکنان). افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قانونی دیگر و مسدود نمودن حسابها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی از قبیل چک و سفته و برأت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و مؤسسه های رسمی. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی از قبیل دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی، دادگاههای انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور، شعب تشخیص دیوان عالی کشور، دادسرای نظامی و دادگاههای نظامی یک و دو و غیره، دیوان عدالت اداری (شعب بدوی و تجدید نظر)، شوراهای حل اختلاف و هر یک از مراجع قانونی و قضایی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع قانونی و قضایی و اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات قانونی و انتظامی، قضات مراجع قضایی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات رسیدگی به منظور انجام دفاعیات لازم از حقوق شرکت، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، با حق توکیل به غیر در کلیه موارد فوق از جمله وکیل یا وکلای دادگستری و انتخاب و عزل وکیل و نماینده حقوقی یا قضایی و همچنین با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و دستور موقت و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر و بطور کلی استیفاء و اعمال حقوق شرکت و دفاع از آن از قبیل آنچه گذشت. تنظیم خلاصه دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مقررات قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734135
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود ( زیان ) سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721531
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای کیوان خسروی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای جلیل زرکش xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی شیخ زاده xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و آقای موسی بهروزی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای کورش کیهانی زاده xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره در سمت های خود ابقا گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351591
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای کیوان خسروی ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ش. م xxxxxxxxx۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل زرکش ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) ش مxxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای موسی بهروزی ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما مصلح ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان ش م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی شیخ زاده ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو ش. م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی در سمت های خود ابقاء گردیدند.
امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکت های تجاری و مناقصات با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179122
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی باش ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت ایران خودرو به ش ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت ایران خودرو خراسان به ش م xxxxxxxxx۰۰ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ـ ساپکو به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ـ ایساکو به ش ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ـ ایسکو به ش ملی xxxxxxxxx۲۹
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176635
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای میرجواد سلیمانی با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید ظفرمند با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخ زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو بسمت مدیرعامل آقای محمود کمانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) سمت عضو هیئت مدیره آقای نیما مصلح با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو خراسان بسمت عضو هیئت مدیره.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات بجز قراردادهای شرکت، با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه قراردادهای شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005406
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۷۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۱۵۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ نسبت به تصمیمات موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی علی اکبر راثی به کدملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000264
آگهی تصمیمات در شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ نیما مصلح به ک م xxxxxxxxx۷ به جای حمید مرادی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925901
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/ت۳۲ مورخ ۲/۵/۹۱ و آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ اعلام می دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که در آگهی سهامی خاص تایپ گردیده و بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434059
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/ ت ۳۲ مورخ ۲/۵/۹۱ و آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که در آگهی سهامی خاص تایپ گردیده و بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923940
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمود کمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بجای محمد ابراهیمی بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو یا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052947
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محمود کمانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بجای محمد ابراهیمی بنمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو یا شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907333
آگهی افزایش سرمایه شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۵/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۱/۸/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907443
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241352
آگهی افزایش سرمایه شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۸/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795534
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668675
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ علی شیخ زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به جای حمید مرادی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520456
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ علی شیخ زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به جای حمید مرادی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608752
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی شیخ زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حمید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی میرجواد سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی عبدالمجید ظفرمند به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ میرجواد سلیمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید ظفرمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید مرادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به جز قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادهای شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11465943
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی شیخ‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت ایران خودرو خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حمید مرادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی میرجواد سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی عبدالمجید ظفرمند به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ میرجواد سلیمانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید ظفرمند بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید مرادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به جز قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادهای شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691209
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۲/۹۰ موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: طراحی و ساخت و تولید تجهیزات ـ ابزار و ماشین‌افزار مربوط به نصب ـ راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری خطوط تولید خودرو ـ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ـ حمل و. نقل ریلی ـ تولید و توزیع و انتقال نیرو ـ صنایع معدنی ـ تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب ـ عملیات ساختمانی ـ تاسیساتی و سایر صنایع ـ خرید و فروش ـ صادرات و واردات انواع ماشین‌آلات ـ ابزار دقیق و هر نوع تجهیزات مرتبط با خطوط تولید و قطعات یدکی در صنایع خودرو ـ نفت گاز و پتروشیمی ـ حمل و نقل ریلی ـ تولید و توزیع و انتقال نیرو ـ صنایع معدنی ـ تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب ـ عملیات ساختمانی و سایر صنایع ـ سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها از طریق خرید سهام ـ تشکیل و تاسیس شرکت و یا مشارکت با اشخاص حقیقی داخلی و خارجی ـ صدور یا ورود خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و انجام امور آموزش و تحقیقات در زمینه مختلف و مبادرت به هرگونه فعالیت برای انجام و یا تسهیل اجرای این امور ـ استفاده بهینه از ماشین‌آلات و تجهیزات و امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص از طریق سرمایه‌گذاری و یا عقد قراردادهای پیمانکاری و یا خدمات مشاوره مهندسی در حوزه انرژی ـ راه و ترابری ـ حمل و نقل ریلی ـ صنایع معدنی ـ خودرو ـ ارتباطات ـ عملیات ساختمانی ـ تاسیساتی و سایر صنایع در داخل و یا خارج از کشور ـ خرید و فروش و صادرات و واردات انواع خودرو و قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش آنها ـ طراحی و ساخت و نصب و راه‌اندازی (EPC) ـ انواع سیستم‌های مکانیکال ـ رباتیک و تاسیسات جانبی سایت‌های عملیاتی ـ سیستمهای روشنایی ـ لوله‌کشی صنعتی و کابل‌های برق و مخابراتی ـ کنترل سیستم فرآیند ـ سیستم‌های اتوماسیون صنعتی ـ سیستم‌های مانیتورینگ واسکادا ـ سیستم‌های کنترل از راه دور نظیر انواع حسگرها و وسایل اعلام خطر و آتش‌نشانی ـ ابزارهای اندازه‌گیری و کنترل و همچنین واردات و صادرات و خرید و فروش سیستم‌های مذکور و قطعات یدکی و ارائه خدمات مرتبط یا آنها ـ انجام خدمات فنی و مهندسی ـ مشاوره ـ نظارت ـ طراحی ـ ساخت ـ نصب ـ راه‌اندازی ـ خدمات پشتیبانی در زمینه پروژه‌های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات ـ سیستم‌های الکترونیک پیشرفته ـ خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ـ انتشار اوراق قرضه و مشارکت و انجام هرنوع فعالیت مالی ـ مبادرت به هر گونه فعالیت‌هایی که برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای آن لازم است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939160
آگهی اصلاحی شرکت تام ایران خودرو سهام عام بشماره ثبت ۱۳۶۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
پیرو آگهی شماره xxx۳۱/ت۳۲ مورخ ۲/۵/۸۹ هیئت مدیره حدود اختیارات را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615913
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ میر جواد سلیمانی به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید ظفرمند به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید مرادی بنمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علی شیخ‌زاده بنمایندگی شرکت ایران خودرو و محمد ابراهیمی بنمایندگی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای باقی مدت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات بجز قراردادها شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و قرارداد شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح صورتجلسه تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700987
آگهی تصمیمات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۸ علی شیخ‌زاده به جای مجید شیخانی به نمایندگی شرکت ایران خودرو به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981666
آگهی تغییرات شرکت تام ایران خودرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۸ منوچهر منطقی به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اصغر توفیق به نمایندگی شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید مرادی به نمایندگی شرکت ایران خودرو خراسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید شیخانی به نمایندگی شرکت ایران خودرو و محمد ابراهیمی به نمایندگی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات