تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101795696
14
افراد
29
آگهی‌ها
136434
شماره ثبت
1376/9/26
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تولیدات پتروشیمی قائد بصیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14737092
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بعنوان بازرس اصلی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707258
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی آقای رضا فرزادی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی آقای مهدی باقری کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره بنیاد پانزده خرداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی آقای محمد مهدی مظاهری تهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای سعید کفائی خو کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بنمایندگی آقای مصطفی ظهیر کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها ، اوراق و اسناد مالی و تعهدآور ، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیارات به شرح ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۳ - صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۴ - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۵ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی با معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۶ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۷ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . ۸ - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . ۹ - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ۱۰ - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569822
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ وشرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211352
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957723
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حدود اختیارات مدیر عامل، بشرح ذیل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی با معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع فقضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820003
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید کفایی خو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620677
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097955
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و با تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13060902
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به ش م xxxxxxxxx۱۴ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به ش م xxxxxxxxx۱۹ شرکت توسعه حفاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت مهندسی ری نیرو به ش م xxxxxxxxx۲۹ شرکت شیمیایی مدبران شیمی به ش م xxxxxxxxx۴۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917312
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354151
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۶۴۳۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سودوزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.و. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541393
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353720
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید:
موضوع شرکت عبارت است از:
تولید و فروش انواع محصولات پلیمری شیمیائی و پتروشیمیایی ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی های مجاز از داخل و خارج از کشور در ارتباط با بند ۱ـ واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود. احداث و تشکیل هرگونه کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطرق مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ گاندی جنوبی ـ خ هفتم (شهید پالیزوانی) پ ۱۵ به کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت فاقد شعبه می باشد.
شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال معادل سیصد و سی میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام و xxx درصد پرداخت شده می باشد.
شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
اعضای هیئت مدیره مطابق آخرین روزنامه رسمی بشماره xxx۲۷ مورخ ۱۲/۵/۹۲ عبارتند از:
گروه توسعه انرژی تدبیر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مجتبی حسنی سعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ـ بنیاد ۱۵ خرداد بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی محمدمهدی مظاهری تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت سرمایه گذاری البرز بشماره ثبت xxx۶۸ بشماره شناسه xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت مدبران شیمی بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی خداداد قبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت توسعه نفت و گاز پریشا بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی منصور معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196821
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114387
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۱۴ـ بنیاد پانزده خرداد به ش.م xxxxxxxxx۰۹ـ شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۰۸ـ شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۴۲ـ شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) به ش.م xxxxxxxxx۱۹
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114464
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی به ش.م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا بسمت رئیس هیات مدیره ـ آقای مجتبی حسنی سعدی به ش.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقایان محمدمهدی مظاهری تهرانی به ش.م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از بنیاد پانزده خرداد و رضا فرزادی به ش.م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز و خداداد قبادی به ش.م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی بعنوان اعضای هیات مدیره. ـ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چک ها سفته ها بروات قراردادها اوراق و اسناد مالی و یا تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات بندهای ۱ و ۴ الی ۱۸ به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628232
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554135
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523470

آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ منصور معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx و عباس رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و چکها و سفته‎ها بروات‎ها قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد امضا دفاتر اسناد رسمی با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره و مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام جمعه‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت‎مدیره از بندهای ۱ـ ۴ـ۵ ـ ۶ـ۷ ـ۸ـ۹ ـ ۱۰ـ ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ ـ۱۴ ـ۱ ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522781
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ منصور معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx و عباس رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و چکها و سفته‎ها بروات‎ها قراردادها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد امضا دفاتر اسناد رسمی با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‎مدیره و مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام جمعه‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و مهر شرکت و یا دو تن از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات هیئت‎مدیره از بندهای ۱ـ ۴ـ۵ ـ ۶ـ۷ ـ۸ـ۹ ـ ۱۰ـ ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ ـ۱۴ ـ۱ ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342578
آگهی اصلاحی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
پیرو آگهی شماره xxx۷/ ت ۳۲ مورخ ۱۹/۴/۹۰ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید که مراتب اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484902
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583909
آگهی اصلاحی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی‌خاص بشماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۲/ت۳۲ مورخ ۲۸/۲/۹۰ تاریخ وصول صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۹۰ صحیح می‌باشد که اشتباهاً مورخ ۲۴/۲/۸۹ قید گردیده است مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706428
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت مدبران شیمی به ش ملیxxxxxxxxx۴۲ و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ منصور معظمی به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسحاق حاجی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت مدیرعامل و حسین سلیمی به ش ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد و عباس رفیعی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مدبران شیمی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و موارد مربوط به دفاتر اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام‌جمعه‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و یا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816163
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۸۹ موجب احکام صادره منصور معظمی به نمایندگی از شرکت نوآور و عباس رفیعی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز و حسن سانقه به نمایندگی از ستاد اجرائی‌فرمان حضرت امام و اسحاق حاجی‌زاده به نمایندگی از شرکت ساختمانی پیام خرداد و محی‌الدین صانعی به سمت نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. منصور معظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسحاق حاجی‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن سانقه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر است و امضاء اسناد دفاتر اسناد رسمی با امضای مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و یا مدیرعامل به اتفاق سید احمد امام‌جمعه‌زاده با مهر شرکت و یا سید احمد امام‌جمعه‌زاده باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10435994
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بنیاد پانزده خرداد شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام و شرکت ساختمانی پیام خرداد بامسئولیت محدود و شرکت نوآور سهامی خاص. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180149
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682177
آگهی تغییر محل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۸ محل شرکت به تهران خ گاندی خ هفتم (پالیزوانی) ش ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787904
آگهی تصمیمات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۶۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات