توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101788618 ()
16
افراد
39
آگهی‌ها
135660
شماره ثبت
1376/8/22
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1398/3/22 انقضا 1400/3/15

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775806
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۸ (و تنفس مربوطه) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره مرکب از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی هیأت مدیره: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ اعضای علی البدل هیأت مدیره: شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775813
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245448
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طاهباز توکلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره و قایین شاهعلی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اسدالله سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیرحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب ـ تعیین میزان حقوق و دستمزد وعزل و نصب کارکنان ج ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس ـ به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237950
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118587
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و یا امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و یا دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104041
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید امیرحسین هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به جای محمود اصلانی شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057704
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مقرر گردید در راستای اجرای ماده ۴۲ اساسنامه مصوب شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس ضمنا به جهت تسهیل در پیگیری هرگونه دعاوی مطروحه حقوقی و کیفری له یا علیه شرکت، اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985883
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود اصلانی شهرستانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ جایگزین آقای پرویز مقدسی برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، یا رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611083
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قربان دانیالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رییس هیات مدیره آقای مهدی فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسین طاهباز توکلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای پرویز مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، برات و قرارادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: الف - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب - تعیین میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان ج - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس د - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585923
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجود نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره را به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کارت ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057059
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611778
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهباز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته،برات و قراردادها با امضاءمدیر عامل و یکی از اعضاهیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی،مراسلات،تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602780
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت داده پردازی خوارزمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت کارت ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت پایاپای ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548534
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر حبیبی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین طاهباز توکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای پرویز مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل: الف ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان س هام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب ـ میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب. ج ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. دـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519543
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نو اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277416
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای قربان دانیالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به ش ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حبیبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای احمد آزمندیان به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی به ش ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین طاهبازتوکلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به ش ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی رضا عظیمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای جعفر حبیبی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی xxxxxxxxx۸۷ به ش ملی عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190686
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال:
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲
شرکت داده پردازی خوارزمی سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵
شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷
شرکت کارت ایران سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹
شرکت پایاپای ملی سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ تعیین گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189339
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طاهباز توکلی به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای جعفر حبیبی به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ به شماره ملیxxxxxxxxx۰ ـ آقای مهدی فتاحی به نمایندگی از شرکت کارت ایران به سمت رئیس هیئت مدیره ـ به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای احمد آزمندیان به نمایندگی شرکت داده پردازی خوارزمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ به شماره ملیxxxxxxxxx۳
ـ آقای سید علی رضا عظیمی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بهشماره ملیxxxxxxxxx۸ تعیین گردیدند.
ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مراسلات تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172092
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بدین شرح آگهی می گردد: نام شرکت: توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ موضوع شرکت: طراحی ـ تولید و مونتاژ ـ خرید و فروش ـ واردات و صادرات ـ تدارک ـ ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیرساختهای شبکه های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاه های جانبی رایانه ای ـ تهیه ـ تولید و پشتیبانی نرم افزار و هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور ـ طراحی ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی ـ مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و سیستم ویژه رایانه نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم های رایانه ای الکتریکی ـ امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی ـ تولید و مونتاژ سی کی دی و اس کی دی خرید و فروش ـ واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و بانکی ای تی ام و پی او اس و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه ای و نظایر آنها ـ تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ـ ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مطالعه در تمامی زمینه های فعالیت شرکت ـ آموزش ـ نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ـ ضمانت نامه بانکی و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ تاسیس شرکت ها یا سرمایه گذاری در سهام در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ انجام تمامی فعالیت های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای ـ نشردیجیتال ـ حامل های دیجیتال از قبیل سی دی ـ دی وی دی ـ بلوری و مانند آنها ـ رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد. شرکت فعلا شعبه ای ندارد. مدت شرکت: از زمان تاسیس به مدت نامحدود. سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx/xxx ریال که تماما پرداخت شده است. تعداد سهام و نوع آن: xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی عادی بانام. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد آزمندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داده پردازی خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید علی رضا عظیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسین طاهبازتوکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین سهام مشاع باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند. تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق با قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. دیون شرکت: بر اساس ترازنامه مورخ ۳۰/۱۲/xxx۱ میزان دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال می باشد. شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین نکرده است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171224
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034977
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ به موضوع فعالیت شرکت عبارت هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور الحاق شد و عبارت هر نوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در داخل و یا خارج از کشور از موضوع فعالیت شرکت حذف شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024392
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۷ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940474
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی سید علیرضا عظیمی پور به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت کارت ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به ک م xxxxxxxxx۲ شرکت داده پردازی خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی احمد آزمندیان به ش م xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۷ بنمایندگی جعفر حبیبی شرکت پایاپای ملی به ش م xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی حسین طاهباز به ک م xxxxxxxxx۷ مهدی فتاحی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو احمد آزمندیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو سید علیرضا عظیمی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات تفاهمنامه و مناقصه ها اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649358
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی سید علیرضا عظیمی‌پور به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت کارت ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به ک م xxxxxxxxx۲ شرکت داده‌پردازی خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی احمد آزمندیان به ش م xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۷ بنمایندگی جعفر حبیبی شرکت پایاپای ملی به ش م xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی حسین طاهباز به ک م xxxxxxxxx۷ مهدی فتاحی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو احمد آزمندیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عضو سید علیرضا عظیمی‌پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات تفاهمنامه و مناقصه‌ها اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743699
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10349626
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649353
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص بشماره بت ۱۳۵۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شمس احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802297

آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهامی خاص بشماره بت xxxxxx

شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای شمس احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533873

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت طراحی تولید و مونتاژ خرید و فروش واردات و صادرات تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیر ساختهای شبکه های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاههای جانبی رایانه ای تهیه تولید و پشتیبانی نرم افزار و هرنوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز و یا خارج از کشور طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و سیستم های ویژه رایانه نظر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم های رایانه ای الکترونیکی امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید و مونتاژ ckd و skd خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و بانکی ATM و Pos و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه ای و نظایر آنها تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت های شبکه رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم مطالعه در تمامی زمینه های موضوع فعالیت شرکت آموزش نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ضمانت نامه بانکها و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور تاسیس شرکت در خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام تمامی فعالیت های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با زمینه فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری رسانه ای و چندرسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032373
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت طراحی تولید و مونتاژ خرید و فروش واردات و صادرات تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیر ساختهای شبکه‌های کامپیوتری انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاههای جانبی رایانه‌ای تهیه تولید و پشتیبانی نرم افزار و هرنوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز و یا خارج از کشور طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و سیستم‌های ویژه رایانه نظر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند غیربانکی و غیراعتباری سیستم‌های رایانه‌ای الکترونیکی امنیتی حفاظتی و سامانه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید و مونتاژ ckd و skd خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و بانکی ATM و Pos و دستگاههای جانبی سخت افزار رایانه‌ای و نظایر آنها تامین و تدارک قطعات و ملزومات مربوط ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات فوق الذکر شامل تعمیر و نگهداری نصب و راه اندازی انجام خدمات مربوط به تمامی فعالیت‌های شبکه رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت پس از اخذ مجوزهای لازم مطالعه در تمامی زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت آموزش نصب و نگهداری تجهیزات پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ضمانت نامه بانکها و موسسات اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور تاسیس شرکت در خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت انجام تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجاز که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با زمینه فعالیت شرکت باشد به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها رسانه‌های برخط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502830

آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه
فناوری اطلاعات خوارزمی
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11271220
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659356
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۴/۹۰ بشرح ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: طراحی تولید تدارک پشتیبانی و بهره‌برداری کلیه زیرساختهای شبکه‌های کامپیوتری انواع سخت‌افزار نرم‌افزار و تجهیزات الکترونیکی الکتریکی رایانه‌ای شبکه‌ای و مکانیکی مورد مصرف در انواع فعالیت‌های اداری تجاری خدماتی تولیدی مالی بانکی بورس و هرنوع فعالیت اقتصادی طراحی تولید خرید و فروش اجاره استفاده و بهره‌برداری از انواع سخت‌افزار و نرم‌افزار وسائل کار و تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی الکتریکی و مکانیکی انجام خدمات تعمیر و نگهداری آموزش (پس از اخذ مجوزهای لازم) نصب و راه‌اندازی انواع سخت‌افزار نرم‌افزار تجهیزات رایانه‌ای الکترونیکی الکتریکی و مکانیکی مربوط به موضوع شرکت انجام خدمات مربوط به کلیه فعالیتهای کامپیوتری استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه بانکها و موسسات اعتباری انجام هرنوع فعالیت و معاملات بازرگانی داخلی واردات و صادرات مشارکت سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی انواع شرکتها موسسات واحدهای تولیدی و خدماتی در داخل و خارج ازکشور که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق هدف شرکت موثر و یا درجهت اجرای اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد به استثنای هرگونه فعالیت درزمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشردیجیتال حاملهای دیجیتال (از قبیل سی دی، دی‌وی‌دی، بلوری و مانند آنها) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10261285
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561031
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت داده‌پردازی‌خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد آِزمندیان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید علیرضا عظیمی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی جعفر حبیبی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای محمودرضا قلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهبازتوکلی به کدملیxxxxxxxxx۷ به جای رضا گودرزی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری تفاهمنامه‌ اسناد مناقصه‌ها و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477660
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید علیرضا عظیمی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بنمایندگی محمودرضا قلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی احمد آزمندیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی مهدی فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی رضا گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ احمد آزمندیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمودرضا قلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا عظیمی پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات و تفاهمنامه‌ها و اسناد مناقصه با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11684526
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری خوارزمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۹ نام شرکت به توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید به موضوع شرکت عبارت تاسیس شرکت شعب و نمایندگی در خارج از کشور الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870818
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای اداری خوارزمی سهامی‌خاص ثبت‌شده به‌شماره ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارکی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988223
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌های اداری خوارزمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۸ از موضوع فعالیت شرکت پرداخت الترونیکی حذف گردید و ماده مربوطه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات