توسعه سرمایه و صنعت غدیر

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101788597
14
افراد
21
آگهی‌ها
135658
شماره ثبت
1376/8/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770317
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۵,xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ جایگزین آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای هادی اسپندیاری محلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷جایگزین آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و۴۷ اساسنامه به همراه سایر اختیارات مطابق با صورتجلسه شماره xxx مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566347
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۲۳ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242514
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سلیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴برای باقیمانده مدت تصدی به عضویت جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا پیشرو با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیدعباس آزادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد اسعدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سلیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مطابق با مفاد ۴۱ و ۴۷ اساسنامه و سایر اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۵ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی، جهت تصویب هیئت مدیره. ۶ ـ پیش بینی بودجه ی سالانه ی شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ۷ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۹ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ی ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ی ایقاعات. ۱۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله ی کلیه ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۲ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه ی حاضر. ۱۴ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ ـ اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۱۶ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه، پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۷ ـ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۱۸ ـ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۹ ـ سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۰ ـ معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ۲۲ ـ دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدیرعامل می باشد. ۲۳ ـ معرفی اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه پذیر. ۲۴ ـ خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار و گزارش آن به هیئت مدیره. ۲۵ ـ بررسی بودجه سالانه شرکتهای سرمایه پذیر و ارائه به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب نهایی. ۲۶ ـ نصب و عزل کلیه ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آیین نامه های مصوب. ۲۷ ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره با اجرای آن. ۲) کلیه اعضاء هیئت مدیره اقرار می نمایند که سوء پیشینه کیفری ندارند و مشمول مواد xxxو xxx قانون تجارت و اصل xxx قانون اساسی نمی باشند. ۳) مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید، مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتاً منع کرده باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129273
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پیشرو بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر ش م xxxxxxxxx۳۴ آقای سید عباس آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ش م xxxxxxxxx۳۸ آقای حسینعلی چهره ساز طهرانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر ش م xxxxxxxxx۰۰آقای محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر ش م xxxxxxxxx۸۷ و آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محمد رضا پیشرو بعنوان رئیس هیئت مدیره سید عباس آزادی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره حسینعلی چهره ساز طهرانی بعنوان عضو هیئت مدیره محمد اسعدی بعنوان عضو هیئت مدیره و علی محمد بد بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915428
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره بشرح زیربه مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430036
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینعلی چهره ساز طهرانی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر برای باقیمانده مدت تصدی، به جای آقای علی اصغر سرائی نیا در هیئت مدیره شرکت منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر ازاعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430044
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۵ ا به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814845
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پیشرو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفا کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر سرائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650650
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحسابهای سود و زیان منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ بتصویب رسید اعضاء هیئت مدیره بشرح زیرانتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274557
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12274561
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و صورتجلسه مجمع ۱۷/۱۰/۹۳ و مجوز شمارهxxxxxx مورخ ۲۴/۲/۹۴ و شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۷/۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734429
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پیشرو کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله صیدی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس صفاکیش کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عباس آزادی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی محمد بُد کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734430
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۶۵۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ و شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925620
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملیxxxxxxxxx۵ به جای ابراهیم عرب زاده جمالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر با ش.ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفا کیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامعلی کیانی با کدملیxxxxxxxxx۱ و حجت اله صیدی با کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905675
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ محمدرضا پیشرو با کدملیxxxxxxxxx۵ به جای ابراهیم عرب‌زاده‌جمالی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر با ش.ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفا‌کیش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدبد با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و غلامعلی کیانی با کدملیxxxxxxxxx۱ و حجت‌اله صیدی با کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855059
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۲۴/۵/۹۱ تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به ۲۰/۹/۹۰ تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052258
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۱/ ت ۳۲ مورخ ۲۴/۵/۹۱ تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به ۲۰/۹/۹۰ تصحیح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699839
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حجت اله صیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی محمدبد به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عرب زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599509
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی غلامعلی کیانی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی ابراهیم عرب‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی حجت‌اله صیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی عباس صفاکیش به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی ‌محمدبد به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم عرب‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی محمدبد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792786
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012780
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۱۳۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنانه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی عباس صفاکیش و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به نمایندگی حجت‌‌اله صیدی و شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به نمایندگی ابراهیم عرب‌زاده و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به نمایندگی علی‌محمد بد و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به نمایندگی علیرضا بنویدی. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ ابراهیم عرب‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عباس صفاکیش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی‌محمد بد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات