افرانت

شرکت افرانت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101786601 ()
19
افراد
40
آگهی‌ها
135457
شماره ثبت
1376/8/15
تاریخ تأسیس
شرکت افرانت در سال 1376 با هدف توسعه اینترنت و تجارت الکترونیکی در کشور تاسیس گردید. افرانت اولین شرکت تامین کننده اینترنت (ICP) خصوصی کشور و همچنین اولین شرکت اینترنتی کشور است که موفق به دریافت گواهینامهISO 9001-2008 ازTUV Nord آلمان و نیز گواهینامه امنیت اطلاعات ISMS (ISO: 27001) از شرکت IMQ ایتالیا گردیده است .این شرکت علاوه بر پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت صنایع دارای مجوزهای ISDP و VoIP و دیتاسنتر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) بوده و مطابق آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقهبندی شرکتهای انفورماتیکی دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک میباشد. پهنای باند فروخته شده شرکت افرانت در حال حاضر بیش از 3Gbps متقارن است که از طریق شرکتهای زیرساخت و مخابرات تامین می شود.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/12/12 انقضا 1398/12/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1397/3/19

محصولات افرانت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771290
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۱ ماده ۳۷ اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - بند۴ ماده ۳۷ اساسنامه: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد با رعایت آئین نامه مصوب میزان حقوق و دستمزد - بند ۶ ماده ۳۷ اساسنامه: افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر - بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - بند ۸ ماده ۳۷ اساسنامه: صدور، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (به استثنای ظهرنویسی اسناد و اوراق تجاری که باید توسط دارندگان امضاء مجاز انجام شود) - بند ۱۲ ماده ۳۷ اساسنامه: تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت - بند ۱۳ ماده ۳۷ اساسنامه:رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، فک رهن ولو کرارا صرفا برای اخذ تسهیلات و قراردادها و انجام امور اداری مربوط به اداره شرکت - بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر (به استثنای مصالحه و سازش برای دعاوی مطروحه بالای ۲.xxx.xxx.xxx ریال و استرداد اسناد و امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافق داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب با حق صلح و بدون آن برای قراردادهای بالای ۲.xxx.xxx.xxx ریال)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14743073
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد فیاض بخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ آقای هاشم ربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان ( مسئولیت محدود ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ آقای سیدعباس نوربخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا ( سهامی خاص ) به و شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای فریبرز باذرجانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای محمدرضا صادقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از پیشگامان رشد و نوآوری ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند که آقای هاشم ربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان ( مسئولیت محدود ) به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا صادقی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رشد و نوآوری ( سهامی خاص ) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای منصور احمدزاده ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند دارندگان امضای مجاز دارندگان امضاء مجاز و نحوه امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به شرح ذیل می‌باشد : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685206
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پیشتازان تجارت ویستا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان ( بامسئولیت محدود ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت اسکان آیت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت پیشگامان رشد و نوآوری ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620048
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فریبرز باذرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به جای آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447756
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ پانصد میلیارد ریال به مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال ( ششصد و بیست و پنج میلیارد ریال ) منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد . ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166695
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سمیع اله صادقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان xxxxxxxxx۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت xxxxxxxxx۴۷به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه در مورد بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150691
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای مشروح ذیل را به مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره شرکت تعیین شدند: ۱ـ شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ۲ـ شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ۳ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ۴ ـ شرکت اسکان آیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ۵ ـ آقای دکتر فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711085
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء منفرد آقای امیرپاشا هوشنگ نیا به ک. م xxxxxxxxx۱ یا خانم ناهید خرم به ک. م xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری فاقد تعهدات مالی و حقوقی با امضاء منفرد هر یک از افراد مذکور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612872
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: نشر دیجیتال مبتنی بر حامل‌های رایانه‌ای که مصادیق فعالیت‌های آن عبارت است تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای آموزشی، کاربردی و عمومی. • تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه. ارائه هر گونه خدمات ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پر سرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه‌های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد مراکز رشد و پارک فن آوری و سرمایه گذاری مخاطره پذیر (VC) شرکت‌های نوپا در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552065
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به به تاریخ ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان حسابرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات برای انتشار آگهی‌های شرکت تعیین کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504992
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر پوررنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سیدعلی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعباس نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505002
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران سهروردی شمالی خیابان لیلا خیابان شهید عبداله متحیری (شاهین) پلاک ۳۸ طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505021
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۴/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۵ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۳۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۵۵ ریال بموجب گواهی شماره ۱۷/۹۶ , xxx مورخ ۲۴/۳/۹۶ و گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۸ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک سرمایه شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148454
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - قراردادهای شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء آقای محمدعلی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با سمت معاونت بازرگانی منفردا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری فاقد تعهدات مالی و حقوقی با امضاء منفرد ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900439
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737638
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به جای امیرپاشا هوشنگ نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اسکان آیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید علی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای شهاب لطفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613999
آگهی تغییرات شرکت افرانت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرپاشا هوشنگ نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سیدعلی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای شهاب لطفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399277
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: چک، سفته و قراردادها تا سقف پانصد میلیون ریال با امضاء آقای امیرپاشا هوشنگ نیا ک.م xxxxxxxxx۱ یا خانم ناهید خرم ک.م xxxxxxxxx۷ منفرداً همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری فاقد تعهدات مالی و حقوقی با امضاء منفرد هر یک از افراد مذکور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314788
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۵۴۵۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳تصویب گردید موسسه کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روز نامه کثیر الا نتشار جهت آگهی های شرکت تعیین کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295350
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره در مورد بندهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. در مورد بند ۴ ماده ۳۷ اساسنامه. تصویب جزئیات چارت سازمانی و ردیف های شغلی لازم در چارچوب سقف نیروی انسانی مصوب به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409129
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رسول سرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سید علی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی شهاب لطفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770710
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۵,xxx مورخ ۲۹/۹/xxx۳ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588354
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت تجارت مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت اسکان ایت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247759
آگهی تغییرات شرکت افرانت شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247760
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به استناد مجمع عمومی فوق العاده ۲۹/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۴۰ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097156
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: فریدون قاسم زاده به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد فیاض بخش به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دریا ساحل به ش م xxxxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به ک م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت مجازی به ش م xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علیرضا قاسم زاده به ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و ناهید خرم به ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040366
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی احمد فیاض بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای مجتبی کباری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ و ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا قاسم زاده به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره و احمد فیاض بخش بسمت رئیس هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710530
آگهی تغییرات شرکت افرانتسهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ علیرضا قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای احمد فیاض بخش به نمایندگی از شرکت توسعه مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوهیئت مدیره و ناهید خرم به کدملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فریدون قاسم زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و ویدا بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009835
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ علیرضا قاسم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای احمد فیاض‌بخش به نمایندگی از شرکت توسعه مجازی سارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوهیئت‌مدیره و ناهید خرم به کدملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون قاسم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و ویدا بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک و سفته برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616706
آگهی تصمیمات شرکت شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903541
آگهی تصمیمات شرکت شرکت افرانت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741114
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و فریدون قاسم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و احمد فیاض‌بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881357
آگهی تصمیمات شرکت افرا نت سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجتبی کباری به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی ویدا بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و ناهید خرم به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و فریدون قاسم‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و احمد فیاض‌بخش به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11138792
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی خاص بشماره ثبت۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۹/۲/۹۰ به موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات طراحی پیاده‌سازی و بهره‌برداری از مراکز تماس (Contact Center) و انجام هرگونه فعالیت در زمینه واردات و صادرات نرم‌افزار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباط ـ انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها و سایر فعالیتهای اقتصادی ـ انجام فعالیتهای مشاوره و پیمانکاری در حوزه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اضافه گردیده و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تغییر یافت. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل اعلام می‌گردد: الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت افرانت به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱ ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: فعالیت در زمینه عرضه خدمات در جهت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ـ انجام فعالیتهای تولید و توزیع در حوزه فن‌آوری اطلاعات از جمله نرم‌افزار ـ انجام هرگونه فعالیت در زمینه واردات و صادرات نرم‌افزار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ـ فروش نرم‌افزار و سخت‌افزارهای تولید شده شرکت و یا دیگران ـ طراحی پیاده‌سازی و اجرای شبکه‌های داخلی و خارجی کامپیوتری جهت تسهیل ارتباطات ـ انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها و سایر فعالیتهای اقتصادی ـ ارائه خدمات طراحی پیاده‌سازی ممیزی و آموزش در زمینه تامین امنیت شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی (ICT) و برنامه‌های کاربردی (Application) ـ ارائه خدمات تلفنی و تلفن اینترنتی (Voip) ـ ارائه خدمات طراحی پیاده‌سازی و میزبانی سایتهای کامپیوتری (Data Center) ـ ارائه خدمات طراحی پیاده‌سازی و بهره‌برداری از مراکز تماس (Contact Center) ـ ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اعم از سیمی (DSL فیبر نوری و ...) و بی‌سیم (Wireless) ـ اخذ و اعطای نمایندگی در زمینه توسعه فعالیت‌های موضوع شرکت ـ برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت و نرم‌افزارهای تولید و عرضه شده توسط شرکت ـ انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری در حوزه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ( (ICT) ج) ـ مرکز اصلی شرکت تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان سهند شماره۱۲ کد پستیxxxxxxxxx۱ (شرکت فاقد شعبه است). د ـ مدت شرکت: شرکت برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است. ه ـ سرمایه: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال (بیست میلیارد ریال) است که به بیست میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. و ـ تعداد سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ز ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: احمد فیاض‌بخش فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه xxx۶۷ صادره از تهران متولد ۳/۱۲/۴۱ کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجارت مجازی سارینا (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxxxxx تهران و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ـ فریدون قاسم‌زاده فرزند محمد به شماره شناسنامهxxx صادره از قزوین کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل ـ ناهید خرم فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۳ صادره از قم متولدxxx۳ کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ امیرپاشا هوشنگ‌نیا فرزند پرویز به شماره شناسنامه۴۹ صادره از شمیران متولد xxx۲ کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ نصرت‌الله ثنایی فرزند محمدعلی متولد xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شماره ثبتxxxxxx تهران و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل و یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایندگان شخص حقوقی صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامداری برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. نقل و انتقال سهام: سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهم ـ گواهی‌نامه نقل و انتقال سهام و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهم ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و هر ساله طبق تصمیم مجمع عمومی عادی حداقل ۱۰% از سود خالص شرکت بین سهامداران تقسیم می‌گردد و ممکن است بخشی از سود خالص شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره پس از تصویب مجمع عمومی عادی و وضع اندوخته قانونی قانونی برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ک ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین گردیِده است: دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال است. دیون اشخاص ثالث ندارد. ی ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدل شرکت و همچنین صورت دارایی‌های شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در موقع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11851865
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580091
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۴۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون قاسم‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۴ و ناهید خرم به کد ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی امیرپاشا هوشنگ‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تجارت مجازی سارنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی احمد فیاض‌بخش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دریا ساحل ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی نصرت‌اله ثنائی به کد ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ احمد فیاض‌بخش بسمت رئیس هیئت‌مدیره، فریدون قاسم‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812411
آگهی تصمیمات شرکت پیشتازان تجارت ویستا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۵۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12022694
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۶/۸۹ فریدون قاسم‌زاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، ناهید خرم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، امیرپاشا هوشنگ‌نیا به جای فرزاد حاکم‌زاده به نمایندگی از شرکت پیشتازان تجارت ویستا به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898169
آگهی تصمیمات شرکت افرانت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و عباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698449
آگهی تغییر پلاک شرکت افرانت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱
بموجب نامه وارده شماره xxx۴۶ مورخ ۷/۱۱/۸۸ هیئت‌مدیره شماره پلاک شرکت از ۲۰ به ۱۲ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات