اعتباری توسعه

شرکت اعتباری توسعه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101767219
2
افراد
7
آگهی‌ها
133467
شماره ثبت
1376/6/30
تاریخ تأسیس

اشخاص اعتباری توسعه

در این بخش تمامی اشخاصی که در اعتباری توسعه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های زیرمجموعه اعتباری توسعه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اعتباری توسعه در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14849785
آگهی تغییرات شرکت اعتباری توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 133467 و شناسه ملی 10101767219
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 11/06/1398و مجوز شماره 221776/98 مورخ 2/7/1398 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب مطهری مطلق به شماره ملی 0049573942 رئیس هیات سرپرستی و سیدامیرحسین موسوی به شماره ملی 0040788954 عضو هیات سرپرستی انتخاب گردیدند و دارندگان حق امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اسناد و اوراق مربوطه با دو امضاء (امضای ثابت رئیس هیات سرپرستی و یک عضو هیات سرپرستی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری نیز با امضاء رئیس هیات سرپرستی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980721209207482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14465216
آگهی تغییرات شرکت اعتباری توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کدپستی صحیح شرکت به شماره xxxxxxxxx۱ صحیح میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949615
آگهی افزایش سرمایه شرکت اعتباری توسعه سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۱/۶۴ و xxx/ص۸۹/xxx مورخ ۲۴/۶/۸۹ و ۹/۹/۸۹ بانک کارافرین و پاسارگاد شعبه ناهید و جهان کودک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10903883
آگهی تصمیمات در شرکت اعتباری توسعه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۸ شرکت تجارت و اعتبار با نمایندگی عباس مصلی‌نژاد جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره جایگزین علی عبدالعلی‌زاده گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676806
آگهی اصلاحی شرکت اعتباری توسعه (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۳۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
پیرو آگهی شماره xxx۵۷/ت۳۲ ـ ۱۵/۱۰/۸۷ عبارت در مورخ ۷/۱۰/۸۷ از طریق اجرای احکام موسسه به مدیران قبلی اعاده گردیده از قلم افتاده بود که باین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843435
آگهی تصمیمات شرکت اعتباری توسعه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881118
آگهی تصمیمات شرکت موسسه اعتباری توسعه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات