سازه پویش

شرکت سازه پویش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101754741 ()
17
افراد
38
آگهی‌ها
132189
شماره ثبت
1376/4/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14738914
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگر حسابدارن رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661557
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات مدیرعامل بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۶ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌های دادسراها ، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423183
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فرهاد بدوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عباس حاتمی گزنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنون اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423190
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فرهاد بدوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و عباس حاتمی گزنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره به همراه یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هئیت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372047
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آدرس شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهرک استقلال ، خیابان شهید غلامرضا عاشری ، خیابان تعاون ، پلاک ۲۴ ، طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153485
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگر حسابدارن رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969858
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره زیر برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادرخلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۳، آقای مرتضی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۴ و آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۵ و آقای عباس حاتمی گزنی به کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13969871
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر خلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام ملاحیدری ویشکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء دو نفر از این سه نفر (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891874
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بخش مرکزی شهرتهران شهرک ۲۲ بهمن خیابان آبان ۶ خیابان چیتگر جنوبی طبقه سوم به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556943
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد سال xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234277
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx آقای امیررضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی نادرخلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234267
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت ((انجام آزمون و کالیبراسیون در حوزه اندازه گیری‌های ابعادی و عملکردی محصولات شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم)) اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234288
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امیررضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای نادر خلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000308
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx و امیررضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی نادرخلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۵/۰۹/۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000324
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیررضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مرتضی روغنی‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر خلدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پایاکلاچ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هئیت مدیره و یکی دیگر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940117
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646349
آگهی تغییرات شرکت سازه پويش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514749
آگهی تغییرات شرکت سازه پويش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حاتمی گزنی با کدملیxxxxxxxxx۷ (عضو علی البدل هیئت مدیره) به جای آقای حمید خادمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هییت مدیره تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449871
آگهی تغییرات شرکت سازه پويش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416604
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای محمد صادقیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات به امضا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت به تنهایی دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418539
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد صادقیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای احمد جانبزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمید خادمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای میرغلامرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای عباس حاتمی گزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مرجان سید محمدی فردبه شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631015
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود ویان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359183
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد صادقیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیررضا رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و در سمت سایر اعضا هیات مدیره تغییر حاصل نگردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165742
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ مصوبه هیات مدیره مورخ۳۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی افزایش یافت درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می باشد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح یافت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164553
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی نماگر حساب به شماره ملیxxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945213
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عظام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی شاهرخ رضایی امیری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پایا کلاچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی امیررضا رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمد صادقیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت فراکلون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی احمد جانبزرگی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اسنام صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حمید خادمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929102
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری عظام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی شاهرخ رضایی‌امیری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پایا کلاچ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی امیررضا رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افزا بین‌الملل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی محمد صادقیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت فراکلون به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی احمد جانبزرگی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اسنام صنعت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حمید خادمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی‌دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی‌دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739374
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ محمد صادقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افزا بین الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. امیررضا رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732365
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ محمد صادقیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افزا بین‌الملل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین گردید. امیررضا رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649253
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش م xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885132
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش‌م xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10461079
آگهی تغییرات شرکت سازه پویش سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۸/۹۰ احمد جان بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فراکلون سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به جای فرهاد عظیمی بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940277
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444146
آگهی تغییر پلاک شرکت سازه پویش سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
بموجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۴۹ به پ ۵۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671405
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری عظام بنمایندگی شاهرخ رضائی‌امیری کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری افزا بین‌الملل بنمایندگی حسن زاهدی کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت فراکلون بنمایندگی فرهاد عظیمی کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت پایا کلاچ بنمایندگی امیررضا رفیعی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت استام صنعت بنمایندگی حمید خادمی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۸/۸۹ شاهرخ رضائی‌امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن زاهدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امیررضا رفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884869
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۲۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526107
آگهی افزایش سرمایه شرکت سازه پویش سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۱۳۲۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۴/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx۲ـxxx۷۲ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ بانک ملت شعبه سه‌راه طالقانی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653387
آگهی تصمیمات شرکت سازه پویش سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۲۱۸۹به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۴۷۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: امیررضا رفیعی به جای ناصر باقی‌نژاد به نمایندگی از شرکت فراکلون و حمید خادمی به جای محمد نبی‌پروین به نمایندگی از شرکت استام صنعت به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند در نتیجه شاهرخ رضایی‌امیری به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره، حسن زاهدی به عنوان عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات