سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101750182
15
افراد
27
آگهی‌ها
131722
شماره ثبت
1376/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14483367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۱/xxx مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آرمان اندیشان رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای داریوش عظیمی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای امیر مهدی امینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای عباسعلی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه توسعه همیاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل خواهد_بود . هیأت مدیره شرکت بخشی از اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد تهیه و پیشنهاد برنامه راهبردی ، خط مشی‌های اجرایی ، ساختار سازمانی و آئین نامه‌های لازم جهت اداره امور و فعالیت‌ها از جمله ایین نامه استخدام ، معاملات ، حقوق و دستمزد ، تعیین صلاحیت ، تعیین سمت و سایر مقررات شرکت تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه‌ی سالانه شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ابقاعات در چارچوب آئین نامه‌های مصوب عزل کلیه‌ی ماموران و کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه‌های مصوب پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه‌ی حاضر پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا پیشنهاد اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائهی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود پیشنهاد تحصیل دارایی ، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار و مقررات و آئین نامه‌های مصوب ، جزو اختیارات و وظایف مدیر عامل قلمداد شده یا خواهد_شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14440332
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹/xxx مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اشخاص حقوقی ذیل را به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب نمود . موسسه توسعه همیاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت آرمان اندیشان رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728505
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۵ , xxx مورخه ۲۲/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی «در داخل و خارج کشور» با هدف کسب انتفاع. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ / xxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مؤسسه توسعه همیاری سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت اتیه سپهر قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت آرمان اندیشان رستاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲/xxx مورخ ۱۹/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد بلوار فرهنگ بعد از تقاطع نیایش پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775395
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دهقان منشادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه همیاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا بلگوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد ربیع زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آرمان صادرات سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عرفانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارت ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت امید آیندگان سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و … با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا آقای مرتضی داودی و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره و آقای مرتضی داودی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل خواهد_بود. و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت آقای حجت اله صیدی تفویض نمود: پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه مصوب عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنهاو تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460547
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx,xxx مورخ ۰۴/۰۸/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایا رهیافت xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منشxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: موسسه همیاری غدیر xxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن xxxxxxxxx۲۶ و شرکت امید آیندگان سپهر xxxxxxxxx۳۹ و شرکت آرمان صادرات سپهر xxxxxxxxx۶۷ و شرکت کارت ایران xxxxxxxxx۷۹ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۱۷۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ وپیرو مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه ای تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۶/۳۲ مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی (کد xxx۶) ومبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۶/۳۲ مورخ ۲۸/۵/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی (کد xxx۶) پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707946
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۳/xxx۳ بتصویب رسید. موسسسه حسابرسی دایارایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588418
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
پیرو آگهی ثبتی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳، تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه شرکت، مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ صحیح است که اشتباهاً ۱۱/۱۲/xxx۲ تایپ و چاپ شده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ و پیرو مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده وسود واندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۹/۳۲ مورخ ۱۹/۳/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی xxx۶ و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۱/۳۲ مورخ ۱۵/۵/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی xxx۶ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ.................. تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی دهقان منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه همیاری غدیر به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای سجاد سیاح به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمد ربیع زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پای ـ اپای ملی به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای حجت اله صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت امید آیندگان سپهر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده، ضمناً هیئت مدیره به آقای مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد، اوراق بهادار تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536246
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
مؤسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲، شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸، شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005559
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ و صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۴/۷/۹۱ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه درتاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919223
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976209
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482378

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان منشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662894
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی‌منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان‌منشادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت‌مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت‌مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690151
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی‌ عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود و اندوخته‌ها تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۳۲ مورخ ۸/۶/۹۰ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۳۲ مورخ ۲۸/۶/۹۰ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سـرمایه در تاریخ۱۳/۷/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476049
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۰ محل شرکت به تهران خ ولیعصر ط بالاتر از چهارراه ولیعصر خ بزرگمهر پ ۱۶ جنب بانک توسعه تعاون ساختمان اداری تجاری بزرگمهر ط اول واحد xxx و xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10519533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید: مهدی فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای غلامرضا حاجی زاده به نمایندگی از شرکت پایاپای به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و محمد ربیع زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به جای ابوالفضل کزازی به نمایندگی از شرکت ماشینهای اداری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و مهدی کرباسیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به جای فرشاد هیبتی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه قدرت اله شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی کرباسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816168
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش‌ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965465
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام بشماره ثبت۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۱/۸۸ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133639
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۱۷۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۷/۱۱/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۶/۵/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۲ سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و اندوخته سرمایه‌ای تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره۳۳/ص/xxx۶ مورخ۵/۵/۸۹ بانک صادرات شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۲۷/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343578
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۹/۸۸ قدرت‌اله شریفی به نمایندگی از موسسه همیاری غدیر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی دهقان‌منشادی به نمایندگی از شرکت داده‌پردازی خوارزمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا حاجی‌زاده بنمایندگی از شرکت پایا پای ملی به سمت عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل کزاری به نمایندگی از شرکت ماشینهای اداری خوارزمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرشاد هیبتی به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و ضمنا هیئت‌مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات