ایجاد کاران مهر

شرکت ایجاد کاران مهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101738634 (فعال)
13
افراد
24
آگهی‌ها
130546
شماره ثبت
1376/2/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14755282
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲. امضای کلیه‌ی مکاتبات اداری به عهده مدیرعامل یا افرادی است که این امر از سوی وی به آنها تفویض می‌گردد . ۳ کلیه‌ی اسناد و اوراق مالی ، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است . ۴ مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات و حق امضای خودرا به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هریک از اعضای هیئت مدیره به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید . درهنگام مسافرت و غیبت ، چنانچه مدیرعامل اختیارات و حق امضای خود را به شرح مذکور تفویض ننموده_است وظایف و اختیارات او را هیئت مدیره با اکثریت آرا اعمال می‌نمایند . ۵ پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره ۶. تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . ۷. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایا ، تشویقی ، ترفیع ، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات . ۹. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه درماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۰. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات ۱۱. تعیین میزان استهلاک‌ها . ۱۲. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی پس از انقضای سال مالی و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۳. دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ۱۴. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۱۵. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۶. تنظیم صورت خلاصه دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . ۱۷. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14675468
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس وعلی البدل برای سال مالی xxx۷ شرکت انتخاب شد . - روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد . - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید - هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : ۱ - آقای پرویز نظری دارای کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای سید علی شبیری دارای کدملی xxxxxxxxx۲ - آقای منصور حقی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ که آقای پرویز نظری بعنوان رئیس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۶ ، آقای منصور حقی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ ، آقای سید علی شبیری بعنوان مدیرعامل کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . امضاءکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور ازجمله چک ، سفته ، بروات واسنادواوراق رسمی ویا عادی تعهد آور با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755857
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا. به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرک انتخاب شد. هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال تعیین گردیدند پرویز نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و عضو غیرموظف منصور حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عضو غیرموظف محمد علی ارجمندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) عباس درکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و عضو غیرموظف ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759887
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سید علی شبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره اقای پرویز نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف اقای منصور حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره عضو غیر موظف برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705944
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یک ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676882
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیات مدیره شرکت از ۵ به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676885
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز نظری به ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منصور حقی به ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای عباس درکی به ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی ارجمندی به ک. م xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337169
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و اسماعیل شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عباس درکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296714
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. امضای کلیه‌ی مکاتبات اداری به عهده مدیرعامل یا افرادی است که این امر از سوی وی به آنها تفویض می‌گردد. کلیه‌ی اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات باامضای مدیرعامل مجری است. مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات و حق امضای خودرا به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هریک از اعضای هیات مدیره به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. درهنگام مسافرت و غیبت، چنانچه مدیرعامل اختیارات و حق امضای خود را به شرح مذکور تفویض ننموده_است وظایف و اختیارات او را هیات مدیره با اکثریت آرا اعمال می‌نمایند پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیات مدیره. تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایا، تشویقی، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرقات.. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه درماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات. تعیین میزان استهلاک‌ها.. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی پس از انقضای سال مالی و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. تنظیم صورت خلاصه دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183904
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان آزادی خیابان حبیب الله ساختمان آزادی ورودی دوم پلاک ۴ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183910
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پرویز نظری دارای کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و اسماعیل درگاهی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد علی ارجمندی دارای کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ضیاءالدین معصومی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس درکی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784713
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135116
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان: پرویز نظری دارای کد ملیxxxxxxxxx۶، ضیاءالدین معصومی دارای کدملیxxxxxxxxx۹، عباس درکی دارای کد ملیxxxxxxxxx۳، اسماعیل درگاهی دارای کدملی xxxxxxxxx۳، محمدعلی ارجمندی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ ضمنا آقایان: پرویز نظری بسمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل درگاهی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد علی ارجمندی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وامضاءکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور ازجمله چک، سفته، بروات واسنادواوراق رسمی ویا عادی تعهد آور با امضاء ثابت مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشماره ثبتxxx۳۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی دارای کد ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135348
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاحگردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126664
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش xxxxxxxxx۱۰ آقای احمد موسوی ک.م xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقایان: پرویز نظری دارای کد ملی xxxxxxxxx۶، ضیاءالدین معصومی دارای کدملی xxxxxxxxx۹، عباس درکی دارای کد ملی xxxxxxxxx۳ که آقای پرویز نظری بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای ضیاءالدین معصومی بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عباس درکی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ضمناً امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و اسناد واوراق رسمی و یاعادی تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091300
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت های ذیل به ماده دو اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) الحاق گردید: انجام و مشاوره در کلیه امور خدمات عمومی اعم از اداری، مالی(خدمات مشاوره ای)، تنظیفی،فضای سبز،تامین غذا،تعمیر و نگهداری ابنیه وتأسیسات، انجام سرویس های حمل و نقل اداری، حمل ونقل زمینی درون شهری و برون شهری (باخودروهای سواری) و نظارتی، بازرسی (پرونده های تسهیلاتی)، پیگیری و وصول مطالبات مربوط به بانکهای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، اجرای کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده و در جهت انجام موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ضمنا در صورت ضرورت قانونی هر یک از فعالیت های مذکور پس از اخذ مجوز لازم قانونی میسر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416702
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ به ۵ نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416711
آگهی تغییرات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقایان: پرویز نظری ک.م xxxxxxxxx۶، اسماعیل درگاهی ک.م xxxxxxxxx۳، ضیاءالدین معصومی مشهد لو ک.م xxxxxxxxx۹، عباس درکی ک.م xxxxxxxxx۳ و محمد علی ارجمندی ک.م xxxxxxxxx۴ ضمنا آقایان: پرویز نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل در گاهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومحمدعلی ارجمندی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال تعیین شدند. امضاءکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور ازجمله چک، سفته، برات واسنادواوراق رسمی ویا عادی تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912090
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آمارگاران به ش م xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9872394
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۰۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آمارگاران به ش‌م xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و عادل ویسی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631908
آگهی تصمیمات شرکت ایجادکاران مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز نظری به ک م xxxxxxxxx۶ ضیاءالدین معصومی مشهدلو به ک م xxxxxxxxx۹ عباس درکی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ پرویز نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و ضیاءالدین معصومی مشهدلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس درکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768781
آگهی تصمیمات شرکت ایجادکاران مهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز نظری به ک م xxxxxxxxx۶ ضیاءالدین معصومی‌مشهدلو به ک م xxxxxxxxx۹ عباس درکی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ پرویز نظری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ضیاءالدین معصومی‌مشهدلو بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس درکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11762759
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۰۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس درکی‌ـ ضیاءالدین معصومی‌ـ محمدمهدی حاجی‌زاده‌ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/۸۹ محمدمهدی حاجی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ضیاءالدین معصومی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس درکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10960678
آگهی تصمیمات شرکت ایجاد کاران مهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۰۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات