نئو پان بیست و دو بهمن

شرکت نئو پان بیست و دو بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101731374 ()
9
افراد
17
آگهی‌ها
129810
شماره ثبت
1363/9/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14480624
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالاتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی هدف همکار شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359222
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محمد بهرامی نیا دارای کدملیxxxxxxxxx۰خارج از اعضاء برای باقیمانده مدت بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفراز اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200283
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران ـ خیابان میرعماد ـ کوچه سیزدهم (شهید جنتی) پلاک ۴۰ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883388
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825135
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی ازگلی فرزند محمدابراهیم کدملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید ازگلی فرزند محمد ابراهیم باکد ملی (xxxxxxxxx۶) بعنوان نائب رئیس - آقای محمدحسین ازگلی فرزند مرتضی کدملی (xxxxxxxxx۱) بعنوان عضو هیات مدیره - آقای محمد ازگلی فرزند امیرحسین با کدملی (xxxxxxxxx۷) بعنوان عضو هیات مدیره آقای احسان ازگلی فرزند امیرحسین باکد ملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان عضوهیات مدیره آقای محمدرضا قبادی فرزند عبدالحسین باکد ملی (xxxxxxxxx۰) (خارج ازاعضاء) بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسنادو اوراق تعهدآور و بهاءدار از جمله چک وسفته وبرات و قراردادها با امضاء دو عضو از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - هیات مدیره طرح هرنوع دعوی وشکایت درمراجع قضائی وانتظامی وتعقیب وپیگیری پرونده‌های مطروحه واجرای احکام واخذ وجوه ایداعی ومحکوم به رابه مدیرعامل ودرغیاب وی به رئیس هیات مدیره ویانایب رئیس هیات مدیره محول نموده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825197
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی ازگلی با کدملی (xxxxxxxxx۳) مجید ازگلی باکدملی (xxxxxxxxx۶) - محمدحسین ازگلی با کدملی (xxxxxxxxx۱) آقای محمد ازگلی با کدملی (xxxxxxxxx۷) و آقای احسان ازگلی با کدملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی هدف همکاران با شماره ثبت xxx۴۳ شناسه ملی (xxxxxxxxx۲۰) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا باشماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی (xxxxxxxxx۱۳) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385604
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت xxx۴۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315293
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا قبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و همچنین قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات اداری و اورق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیار طرح دعوی در محاکم دادگستری بدوی و تجدیدنظر و تعقیب و پیگیری دعوی و اجرای آن و طرح هرنوع شکایت در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و پیگیری و همچنین طرح هر نوع دعوی و شکایت در دیوان عدالت اداری بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام و همچنین پاسخ به دعاوی و شکایت مطروحه علیه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685594
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۴ بتصویب رسید. علی مشمولی اسبوئی باکدملی xxxxxxxxx۲ - مرتضی ازگلی باکدملی xxxxxxxxx۳ - مجید ازگلی باکدملی xxxxxxxxx۶ - شرکت نئوپان فومنات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ وسیدحمید ادیبی فر باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی عامرمشاورتهران باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هدف همکارباشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685602
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مشمولی اسبوئی فرزند علی اکبرکدملی (xxxxxxxxx۲) بعنوان رئیس هیأت مدیره. مرتضی ازگلی فرزند محمد ابراهیم کدملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. سید حمید ادیبی فر فرزند سید مصطفی کدملی (xxxxxxxxx۱) بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - شرکت نئوپان فومنات شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی سید مهدی حسینی دارابی به کدملی (xxxxxxxxx۶) بعنوان عضو هیأت مدیره. مجید ازگلی فرزند ابراهیم کدملی (xxxxxxxxx۶) بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور وبهادار ازجمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء دو نفر ازاعضاء هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12096010
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق اندوخته تکمیل و توسعه و سود تقسیم نشده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083074
آگهی تغییرات شرکت نئو پان بیست و دو بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018845
آگهی تصمیمات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان روش به ش. م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به ش. م xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527707

آگهی تصمیمات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به ش ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مشمولی اسبوئی به ش م xxxxxxxxx۲ مرتضی ازگلی به ش م xxxxxxxxx۳ مجید ازگلی به ش م xxxxxxxxx۶ سیدمجید شفاعت به ش م xxxxxxxxx۲ سیدحمید ادیبی فر به ش م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ علی مشمولی اسبوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی ازگلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحمید ادیبی فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11887375
آگهی تصمیمات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۹۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به ش ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مشمولی‌اسبوئی به ش م xxxxxxxxx۲ مرتضی ازگلی به ش م xxxxxxxxx۳ مجید ازگلی به ش م xxxxxxxxx۶ سیدمجید شفاعت به ش م xxxxxxxxx۲ سیدحمید ادیبی‌فر به ش م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ علی مشمولی‌اسبوئی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی ازگلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدحمید ادیبی‌فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147833
آگهی تصمیمات شرکت نئوپان ۲۲ بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آراء به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11448989
آگهی تصمیمات شرکت نئوپان۲۲ بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۱۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند علی مشمولی‌اسبوئی ـ مرتضی ازگلی ـ مجید ازگلی ـ سیدحمید ادیبی‌فر ـ سیدمجید شفاعت. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۸ علی مشمولی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی ازگلی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سیدحمید ادیبی‌فر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء و در غیاب رئیس با امضاء نائب‌رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضاء یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات