توسعه معدنی و صنعتی صبانور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101726150 ()
16
افراد
32
آگهی‌ها
129266
شماره ثبت
1375/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14670753
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114318
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کلانتری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای محمدرضا ممتاز با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدن بار صبا (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای سیدامین مرعشی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شبکه سازان کیهان (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ آقای امیر دانائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ معرفی شدند که آقای احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدامین مرعشی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ممتاز با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر دانائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کلانتری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114344
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۷ تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) xxxxxx xxxxxxxxx۵۷ شرکت شبکه سازان کیهان (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۳۶ شرکت معدن بار صبا (سهامی خاص) xxx xxxxxxxxx۱۵ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) xxx۲۵ xxxxxxxxx۵۴ شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۵۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084857
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۶/۰۱/۹۷ (اختیارات هیأت مدیره به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید) صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965098
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی احد ایروانی تبریزی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا ممتاز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی امیر دانایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تولید مواد آهن کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498984
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189245
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد ایروانی تبریزی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ از طرف شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره سید امین مرعشی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدکلانتری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت تولید مواد آهن کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره امیر دانائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ از طرف شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره محسن یزدانی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را دقیقا همانند مصوبه قبلی به موجب بندهای شماره ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894114
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ و بموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و تائیدیه شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت گردیده از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی افزایش سرمایه بموجب گواهی بانکی شماره ۳۵/xxx/۵/۷۲ مورخ ۶/۲/۹۵ و ۹۰/xxx/۵/۷۲ مورخ ۲۶/۳/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه سهروردی شمالی پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894118
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۲۴/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817597
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
بدینوسیله با بررسی سوابق و مستندات ارایه شده و به استناد مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312679
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۹۲۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن یزدانی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ابوالفضل حسن بیکی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید مواد آهن کردستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا مصلحی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امین مرعشی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بحرینی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بردات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها، تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، و محل قانونی شرکت به آدرس خیابان سعادت آباد، نرسیده به خروجی نیایش شرق، خیایان حق طلب (۲۶ غربی)، پلاک ۴۹ با کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260611
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۹۲۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ xxx۴/۰۳/۲۰ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۴/۳/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهود شماره ملی: xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران شماره ملی: xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شماره ملی: xxxxxxxxx۵۷ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شماره ملی: xxxxxxxxx۵۲ شرکت ذوب آهن غرب کشور شماره ملی: xxxxxxxxx۸۰ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران شماره ملی:xxxxxxxxx۵۴ شرکت تولید مواد آهن کردستان شماره ملی:xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244661
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن یزدانی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل جدید جایگزین آقای سعید تفضلی با کدملیxxxxxxxxx۰ گردید و سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای سعید تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل حسن بیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد هاشم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محسن یزدانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳-۶-۷-۸-۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق ون دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت،رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً،اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405256
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ و بموجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و تائیدیه شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت گردیده از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایش سرمایه بموجب گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ بانک صادرات شعبه سهروردی شمالی کد xxx پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405276
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: الف) آقای سعید تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای ابوالفضل حسن بیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید امین مرعشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای شماره ۳ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ـ ۹ ۱ـ۱ ۱ـ۲ ۱ـ۳ ۱ـ۴ ۱ـ۵ ۱ـ۹ ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. تصویب ساختار سازمانی، شرایط اتخاذ و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516746
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی ارائه گردید و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613609
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخه ۱۳/۰۵/xxx۳سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " توسعه معدنی وصنعتی صبا نور " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299804
آگهی افزایش سرمایه شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم عادی یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود تقسیم نشده و از محل پرداخت نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx/۷۲ مورخ ۱۸/۶/۹۲ و گواهی شماره xxx/xxx/۵/۷۲ مورخ ۲۳/۹/۹۲ نزد بانک صادرات ایران شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردید و ماده ۵ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158635
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی ابوالفضل حسن بیگی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی محمد هاشم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محسن یزدانی راد به کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشند و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133697
آگهی تغییرات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اشخاص حقوقی زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739602
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانورسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246610
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه در ۱۰ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646720
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به ش م xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی محمدرضا فرقدانی چهارسوقی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی محمد هاشم نژاد به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت آینده سازان فولاد البرز به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محسن یزدانی راد به ک م xxxxxxxxx۰ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ لطیف دشت بزرگی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا قدانی چهارسوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گرددیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق تجارتی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9870504
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به ش ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا به ش م xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی محمدرضا فرقدانی‌چهارسوقی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی محمد هاشم‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی به ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی لطیف دشت‌بزرگی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت آینده‌سازان فولاد البرز به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محسن یزدانی‌راد به ک م xxxxxxxxx۰ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ لطیف دشت‌بزرگی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا قدانی‌چهارسوقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گرددیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و اوراق تجارتی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612718
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا (سهامی خاص) ‌به شماره ثبت ۱۱۸۶۶۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۲۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ و ۳۰/۲/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای سعید تفضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آینده سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx به نمایندگی مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. که آقایان سعید تفضلی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوبخت به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و مرتضی علی اکبری بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و (در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره برخی از اختیارات ماده ۴۴ مندرج در بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۶ و ۱۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414193
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا (سهامی خاص) ‌به شماره ثبت ۱۱۸۶۶۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۲۲۴۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ و ۳۰/۲/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل ـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای سعید تفضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای محمد نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آینده‌سازان فولاد البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx به نمایندگی مرتضی علی‌اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. که آقایان سعید تفضلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد نوبخت به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و مرتضی علی‌اکبری بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و (در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره برخی از اختیارات ماده ۴۴ مندرج در بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۶ و ۱۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549298
آگهي تغيير محل شركت تامين مواد اوليه فولاد صبا نور سهامي عام بشماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ محل شرکت به تهران بزرگراه صدر انتهای بلوار کاوه شمال خ قیطریه پ ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328883
آگهی تغییر محل شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۹۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ محل شرکت به تهران بزرگراه صدر انتهای بلوار کاوه شمال خ قیطریه پ ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892600
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم بشرح ذیل میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی‌عام بشماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت: اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن خردایش شستشو دانه‌بندی تغلیظ تصفیه ذوب و انجام هر گونه تغییرات فیزیکی و شیمیایی و فرآوری مواد معدنی ایجاد و بهره‌برداری از کارخانجات واردات و صادرات مشاوره و ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در سایر شرکتها و موسسات قبول و پذیرش سرمایه‌گذاری جدید تحقیقات و انجام آزمایشهای مختلف بمنظور دستیابی به کیفیت و کمیت بالای تولیدی میباشد. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا بلوار اسفندیار پلاک ۳ طبقه سوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۳. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد و فاقد سهام ممتاز میباشد هویت کامل رییس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: ۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه‌‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سعید تفضلی با شماره شناسنامه xxx۳ تهران و کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. شرکت مخابراتی شهید قندی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی شماره شناسنامه ۱ کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره. شرکت ذوب آهن غرب کشور بشناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی محمدرضا فرقدانی‌چهارسوقی شماره‌شناسنامه xxx صادره از اصفهان کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. شرکت سی‌ولکس کالا بشناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی محمد هاشم‌نژاد شماره‌شناسنامه xxx ص سراب کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره. شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی رضا بشارتی‌زاده شماره‌شناسنامه xxx ص آبادان با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره. شرایط حضور حق رای صاحبان سهام در مجامع: کلیه سهامداران شرکت حق حضور در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده را دارند و به تعداد سهام دارای حق رای تحت تملکشان دارای حق رای هستند. مقررات اساسنامه راجع‌به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق مواد xxx و xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌ای مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته‌های قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته که بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهدبود در صورت منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی به اشخاص و اسناد پرداختنی و تسهیلات دریافتی و مالیات بمبلغ xxx/۳۱ میلیون ریال میباشد و مانده تسهیلات دریافتی مبلغ xxx میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن بابت اجاره به شرط تملیک بولدزر و لودر با نرخ ۱۲ درصد میباشد. تضمین و بدهی‌های احتمالی شرکت تنهای دارای یک مورد ضمانتنامه ظهرنویسی و تضمین بدهی اشخاص ثالث (شرکت سرمیه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ـ شرکت مادر) میباشد همچنین تعهدات احتمالی در خصوص ضمانتنامه‌های تسلیمی به اشخاص ثالث بمبلغ xxx/۱۶ میلیون ریال میباشد. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اساسنامه و دو ترازنامه‌ و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل و همچنین ذی ثبت در تاریخ صورت داراییهای شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مراجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه علاقه‌مندان آماده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015118
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977507
آگهی تصمیمات در شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ لطیف دشت‌بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا فرقدانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و سعید تفضلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و سایر اوراق تجارتی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۶ ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806829
آگهی تصمیمات شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۹۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و فریده شیرازی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به نمایندگی سعید تفضلی‌ـ شرکت کارگزاری بورس فلزات سی ولکس کالا به نمایندگی محمد هاشم‌نژادـ شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا به نمایندگی رضا بشارتی‌زاده‌ـ شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی به نمایندگی سید حسین فیض‌اردکانی‌ـ شرکت ذوب‌آهن غرب کشور به نمایندگی محمدرضا فرقدانی‌چهارسوقی.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ حسین فیض‌اردکانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فرقدانی‌چهارسوقی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید تفضلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مراسلات و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ و ۲۶ از ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات