تولید مواد اولیه داروپخش

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101725603 (فعال)
15
افراد
34
آگهی‌ها
35892
شماره ثبت
1375/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14639634
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت در تاریخ xxx۷/۱۲/۲۹ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ عینا مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563539
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : آقای دکتر عرفان والی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره ( غیرموظف ) طی حکم شماره xxx۷۶/ د/ ۹۷ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ جایگزین آقای دکتر وردی برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14533215
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۸/۱۲/۹۷ و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۷ محل شرکت از آدرس قبلی به : « استان البرز شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر گرمدره ، گرمدره ، کوچه فدک ، خیابان جاده مخصوص کرج ، پلاک ۲ ، کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص ، طبقه همکف با کدپستی xxxxxxxxx۸ » انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز ( کرج ) تحت شماره xxx۹۲ به ثبت رسیده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497213
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۷ و مجوز شماره xxx۳۵ , xxx مورخ ۲۵/۹/۹۷ و xxxxxx/xxx xxx مورخ ۲/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . مرکز اصلی شرکت به استان البرز شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر گرمدره ، گرمدره ، کوچه فدک ، خیابان جاده مخصوص کرج ، پلاک ۲ ، کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص ، طبقه همکف با کد پستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480429
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی باغبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای حمیدرضا علیپور مشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای جواد وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای محمدامین عادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ تعیین شدند . اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070279
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره حقوقی شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ موسسه حسابرسی داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14046481
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا علیپور مشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره (عضو موظف) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ جایگزین علیرضا زهرایی برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره. حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ جایگزین غلامرضا پروین برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره. علی باغبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره (غیرموظف) وحمیدرضا علیپور مشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف) و حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره (موظف) جواد وردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) و محمدامین عادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره (غیرموظف) برای بقیه تصدی مدت هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880267
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جهاد میدان جهاد - خیابان بیستون پلاک ۱ ساختمان داروگستر - طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470118
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه داریاروش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388751
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۸/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx مورخه ۱۹/۱۲/۹۵ بانک ملت شعبه ظفر تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167256
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد وردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره بعنوان عضو هیات مدیره منصوب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934093
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی باغبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - آقای علیرضا زهرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - آقای علی خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - آقای غلامرضا پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - آقای محمدامین عادل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ انتخاب شدند هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹۱ ۰۱ ۱۱ ۳۱ ۴۱ ۵ و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866560
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داریاروش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672695
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد امین عادل با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای مجید عنابی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدوکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582704
آگهی تغییرات شرکت توليد مواد اوليه داروپخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا زهرایی با کدملیxxxxxxxxx۲ به جای آقای سید مهدی موسوی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵و ۱۶ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262216
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۹۲۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت. . موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر xxxxxxxxx۰۶بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت وهمکاران xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707527
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی باغبانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان غلامرضا پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ و علی خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیأت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه در بندهای زیر ۱ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵و ۱۶ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602461
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ شرکت توزیع دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182163
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ و پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱/۵/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۲۷/۳/۹۲ صحیح می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124333
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی‌عام به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701036
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان چایخانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ حسن کرجالیان چایجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905073
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سید مهدی موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی حسن کرجالیان‌چایخانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علی باغبانیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ناصر نقدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی جواد عنایتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ حسن کرجالیان‌چایجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی موسوی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به غیر قراردادهای استخدامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661933
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخشسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروپخش به ش م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به ش م xxxxxxxxx۶۳ و شرکت توزیع داروپخش به ش م xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102905
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به ش م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت داروپخش به ش م xxxxxxxxx۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به ش م xxxxxxxxx۶۳ و شرکت توزیع داروپخش به ش م xxxxxxxxx۸۲

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 621035
آگهی اصلاحی شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۶/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده به شماره xxx۲۷ مورخ ۲۰/۳/۹۱ نام صحیح رئیس هیئت مدیره محمدرضا سعیدی به ش م xxxxxxxxx۸ صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11887383
آگهی اصلاحی شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۶/۳/۹۱ و باستناد نامه وارده به شماره xxx۲۷ مورخ ۲۰/۳/۹۱ نام صحیح رئیس هیئت‌مدیره محمدرضا سعیدی به ش م xxxxxxxxx۸ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615169
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۶/۹/۹۰ و هیاتمدیره مورخ ۷/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره ۷۶/۰۱/xxx/۳۱ مورخ ۳/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011163
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره ۷۶/۰۱/xxx/۳۱ مورخ ۳/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613681
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ حسن کرجالیانچایجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمدرضا سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت داروپخش بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761496
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ حسن کرجالیان چایجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمدرضا سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت داروپخش بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766095
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۹۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11225034
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به نمایندگی محمدرضا سعیدی و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به نمایندگی سید مهدی موسوی و شرکت سرمایه ‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین به نمایندگی جواد عنایتی و شرکت کارخانجات داروپخش به نمایندگی علی باغبانیان و شرکت شیمی دارویی داروپخش به نمایندگی علی‌احمدی. محمدرضا سعیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید مهدی موسوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10385355
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و شرکت داروپخش و شرکت کارخانجات داروپخش و شرکت شیمی دارویی داروپخش. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837188
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو اولیه برهان داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۳۷۴ و شناسه‌ملی در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده همزمان و مشترک دو شرکت مذکور در مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ و باستناد بند الف لغایت بند (و) و ماده xxx قانون مالیتهای مستقیم مصوب xxx۰ انتقال کلیه اموال و دارائیها مطالبات دوین و تعهدات به قیمت دفتری شرکت تولید مواد اولیه برهان دارو در شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش تجمیع گردید و سرمایه شرکت پس از تجمیع مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال می‌باشد و لذا ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بدین ترتیب اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی بانام عادی می‌باشد، تماماً پرداخت شده می‌باشد. ضمناً اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات