توزیع دارو پخش

شرکت توزیع دارو پخش (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101725582 (فعال)
19
افراد
30
آگهی‌ها
129209
شماره ثبت
1375/12/28
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توزیع دارو پخش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توزیع دارو پخش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توزیع دارو پخش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توزیع دارو پخش در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14847610
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت 129209 و شناسه ملی 10101725582
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره برابر شرح ذیل به مدیرعامل تفویض شد. 1 ـ نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی 2 ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره 3 ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده 2 اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد. 4 ـ مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها به هیئت مدیره 5 ـ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، اختیار صلح و سازش ، تامین اموال طرف های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر6 ـ اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض با هر مدت و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت 7 ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه های موجود 8 ـ استخدام ، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی 9 ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست ها و خط مشی های شرکت به هیات مدیره 10 ـ تنظیم صورت دارائی ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 11 ـ افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز 12 ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها 13 ـ خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هر مورد تا سقف 700 میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هیئت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آئین نامه معاملات شرکت 14 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 15 ـ اخذ انواع اوراق (مراجعه، اخزا.......) صادره و تحویلی از مشتریان دولتی و فروش یا واگذاری اوراق مذکور 16 ـ سیاستگذاری تامین و فروش استمهالات ، بخشنامه های فصلی و موردی تخفیفات موردی و سایر اقدامات مربوطه با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا به شرط توجیه پذیر بودن طرحهای پیشنهادی معاونت بازرگانی و تایید معاونت مالی و پشتیبانی و تصویب مدیرعامل 17 ـ تمدید قرارداد شرکتهای تامین کننده 18 ـ تهاتر پرداختهای مالیاتی با مطالبات از دولت 19 ـ تهاتر تسهیلات بانکی با مطالبات از دولت 20 ـ معرفی پرسنل به بانکهای طرف حساب جهت استفاده از تسهیلات بانکی از محل معدل حساب شرکت 21 ـ پرداخت مساعده حقوق 22 ـ هیات مدیره پ980720559903397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773239
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676354
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676373
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای داود رضا شفاعت کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا مرادی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اسدی مشیزی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فریدون سیامک نژاد کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568247
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568245
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فریدون سیامک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ بجای احسان والی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568241
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد ابراهیم راعی عزآبادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید مواداولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره بجای سیدحسین دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . داود رضا شفاعت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم راعی عزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بیژن کلانتری اشان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین پاکساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت معاون مالی اقتصادی و عضو هیئت مدیره و احسان والی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : الف . نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاه‌های دولتی . ب . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره ت : عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط ائین نامه معاملات شرکت باشد . ث : مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) و فروش و واگذاری انها به هیئت مدیره ج . طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده ۳۵ قانون ائین دادرسی مدنی اختیارصلح و سازش تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی اخذ محکوم به و وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی مواردبالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر . ح : اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت . خ : تهیه و تنظیم و پیشنهاد ائین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل ائین نامه‌های موجود د : اسخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت ( به غیراز معاونین ) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ذ : بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت ر : تنظیم صورت دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ز : افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حسابهای مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز س : دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها ش : خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هرمورد تا سقف xxx میلیون ریال و مازاد بران پس از اخذ تایید هیئت مدیره با رعایت بودجه سالانه و ائین نامه معاملات شرکت کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568231
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ موردتصویب قرار گرفت . اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تولید مواداولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات برای درج اگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568250
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا مرادی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره بجای بیژن کلانتری اشان به کدملی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید . داود رضا شفاعت به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم راعی عزآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین پاکساز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و فریدون سیامک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند هیات مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : الف . نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاه‌های دولتی . ب . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره ت : عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط ائین نامه معاملات شرکت باشد . ث : مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه ( سرقفلی ) و فروش و واگذاری انها به هیات مدیره ج . طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل راجع به امر دادرسی از قبیل موارد تصریح شده در ماده ۳۵ قانون ائین دادرسی مدنی اختیارصلح و سازش تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی اخذ محکوم به و وصول مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی مواردبالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر . ح : اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت . خ : تهیه و تنظیم و پیشنهاد ائین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل ائین نامه‌های موجود د : اسخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت ( به غیراز معاونین ) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایرشرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی ذ : بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت ر : تنظیم صورت دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ز : افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حسابهای مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز س : دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه انها ش : خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هرمورد تا سقف xxx میلیون ریال و مازاد بران پس از اخذ تایید هیات مدیره با رعایت بودجه سالانه و ائین نامه معاملات شرکت کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938640
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ولیعصر - خیابان ولیعصر - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۸۸ - طبقه چهارم - واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567910
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ک. م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279719
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان والی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضوء هیئت مدیره و بیژن کلانتری اشان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و داود رضا شفاعت بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسین دهدشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین پاکساز بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته برات و قرارداد با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف) نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب) پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیات مدیره. پ) تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و همچنین تهیه مواد اولیه لوازم یدکی مواد مصرفی ومصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد ت) مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش و واگذاری آنها به هیات مدیره. ث) طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بطرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح) اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض با هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. ج) تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب و همچنین تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود. خ) استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیر از معاونین) طبق چارت سازمانی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی. د) بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت. ذ) تنظیم صورت دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ر) افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب‌های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز. ز) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. ش) خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هر مورد تا سقف xxx میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هیات مدیره با رعایت بودجه سالانه و آیین نامه معاملات شرکت. ط) اجرای مصوبات هیئت مدیره. ظ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. ص) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. ض) طرح‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. ق) انتشار آگهی‌های شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222216
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن کلانتری اشان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسین دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی. ب. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره. ت. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات و غیره که جزء موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد. ث. مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه (سرقفلی) و فروش وواگذاری آنها به هیئت مدیره. ج. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرف‌های دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرایی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ح. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هر نوع استقراض با هرمدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت. خ. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه‌های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه‌های موجود د. استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت (به غیراز معاونین) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ذ. بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت بر اساس سیاست‌ها و خط مشی‌های شرکت. ر. تنظیم دارائی‌ها و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ز. افتتاح حساب در بانک‌های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب‌های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت‌های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضا‌های مجاز س. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش. خرید اموال و دارایی‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای در هر مورد تا سقف xxx میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذ تایید هیئت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آئین نامه معاملات شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167540
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان والی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ش م xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911757
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی ک. م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت شیمی دارویی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514245
آگهی تغییرات شرکت توزيع دارو پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر آیت الهی به کد ملیxxxxxxxxx۹بجای فردوس نصیری زاده به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372707
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164026
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید هاشم بیک محلاتی دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت دارو پخش ش.م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضوهیأت مدیره و مدیرعامل به جای حسن نوری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۸اساسنامه رابه شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی قانونی شرکت دربرابر کلیه اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی دستگاههای دولتی..پیشنهاد ایجاد وحذف نمایندگی ها و یا شعبه ها درهرنقطه ای ازایران یا خارج ازکشور به هیأت مدیره..عقدهرنوع قرارداد وتغییر وتبدیل یافسخ واقاله آن درمورد خرید وفروش ومعاوضه اموال منقول وغیرمنقول وماشین آلات ومناقصه ومزایده وانجام کلیه عملیات ومعاملات وغیره که جزموضوع شرکت ومذکور درماده ۲اساسنامه وطبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد..مبادرت واقدام به ثبت هرگونه اختراع وعلائم تجاری وپیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب وپیشه سرقفلی وفروش و واگذاری آنها به هیأت مدیره. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص حقیقی وحقوقی درمراجع و محاکم صالحه داخلی یاخارجی وپاسخ ودفاع ازحقوق ومنافع شرکت درتمامی مراحل دادرسی باداشتن اختیار کامل وتامین اموال طرف های دعوی ودرخواست صدور اجرائیه وتعقیب اجرایی درمورد مفاداحکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت ازمحکومین وبدهکاران واسترداد دعاوی یاانصراف از دعوی ودرتمامی موارد بالا باحق انتخاب وعزل وکیل واعطای حق توکیل بغیر. اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار وتسهیلات مالی ازبانکها وشرکتها وموسسات وهرنوع استقراض باهرمدت ویاهرگونه شرایطی که مقتضی باشد درچارچوب بودجه مصوب شرکت. تهیه وتنظیم وپیشنهاد آئین نامه های جدید وتقاضای اصلاح وتعدیل آئین نامه های موجود. استخدام نصب وعزل کلیه کارکنان وماموران شرکت به غیراز معاونین وتعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه وتعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت ومرخصی وبازنشستگی. بررسی وپیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاست ها وخط مشی های شرکت. تنظیم صورت دارایی ها ودیون شرکت پس از انقضاء سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت. افتتاح حساب دربانکهای داخلی وخارجی وواریز وجه وبرداشت ازحسابهای مفتوحه دررابطه باانجام فعالیت های مربوط به شرکت ومعرفی امضاء یا امضاهای مجاز. دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها. خرید اموال و دارایی های ثابت وهزینه های سرمایه ای درهرمورد تاسقف xxx میلیون ریال و مازاد بر آن پس از اخذتایید هیأت مدیره بارعایت بودجه سالانه و آئین نامه معاملات شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165138
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
پیرونامه آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳/۱۲/۹۳ ماده۶اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیلرد ریال منقسم به سیصد میلیون سهم یک هزارریالی بانام است که صددرصد آن پرداخت شده است و ماده ۳۰ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکبار ظرف مدت چهارماه پس ازتاریخ انقضا سال مالی شرکت جهت تصویب صورت های مالی سال قبل تشکیل گرددتعیین حقوق ومزایا ازبند ۷ ماده ۳۳ درارتباط باوظایف واختیارات مجمع عمومی عادی حذف می گردد صحیح میباشد که بدینوسیه اصلاح میگردد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12057005
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به سیصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757979
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت کارخانجات دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757977
آگهی تغییرات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی همتی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود رضا شفاعت به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارخانجات دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فردوس نصیری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن نوری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای فرشاد ملک وند فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و برات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت شرکت و درغیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دستگاههای دولتی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در نقطه ای از ایران و یا خارج از کشور به هیأت مدیره عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات وغیره که جز موضوع شرکت و مذکور در ماده ۲ اساسنامه و طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت باشد مبادرت و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علائم تجاری و پیشنهاد خرید و یا تحصیل هرگونه حق الامتیاز و حق کسب و پیشه سرقفلی و فروش و واگذاری آنها به هیأت مدیره طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب اجرای در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل بغیر اخذ و تحصیل هرگونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و شرکتها و موسسات هر نوع استقراض با هر مدت و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب بودجه مصوب شرکت تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه های جدید و تقاضای اصلاح و تعدیل آئین نامه های موجود استخدام نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت به غیراز معاونین و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها ازخدمت و مرخصی و بازنشستگی بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت براساس سیاستها و خط مشی های شرکت تنظیم صورت دارایی ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افتتاح حساب در بانک های داخلی و خارجی و واریز وجه و برداشت از حساب های مفتوحه در رابطه با انجام فعالیت های مربوط به شرکت و معرفی امضا یا امضاهای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها خرید اموال و دارایی های ثابت و هزینه های سرمایه ای در هرمورد تا سقف xxx میلیون ریال و مازاد برآن پس از اخذ تایید هیأت مدیره با رعایت بودجه سالانه و آئین نامه معاملات شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139263
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروپخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054564
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شیروان دارایی به ش. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید مواداولیه داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به ش. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و حسن نوری دارای ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرشاد ملک وندفرد دارای ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدامین عادل دارای ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به ایشان تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق و تعهدآور و بانکی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و نیز کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668570
آگهی تصمیمات شرکت توزیع داروپخش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9438097
آگهی تصمیمات شرکت توزیع داروپخش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۱، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت داروپخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۶، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۴، شرکت کارخانجات داروپخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11602980
آگهی تصمیمات شرکت توزیع داروپخش سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11345899
آگهی تصمیمات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ محمدامین عادل به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش به سمت عضو هیئت مدیره بجای مسعود باقری به ش ملی xxxxxxxxx۶ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571896
آگهی تصمیمات شرکت توزیع دارو پخش سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش ـ شرکت کارخانجات داروپخش ـ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین ـ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ـ شرکت گسترش بازرگانی داروپخش. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ شیروان دارایی به نمایندگی از شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد زرگری بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن نوری بنمایندگی از شرکت داروپخش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مسعود باقری بنمایندگی از شرکت کارخانجات داروپخش و فرشاد ملک‌وندفرد بنمایدگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370495
آگهی تصمیمات در شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۹۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۸۹ هیئت مدیره علاوه بر اختیارات قبلی اختیارات جدید را نیز بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات