چرم مشهد

شرکت چرم مشهد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101706322 (فعال)
9
افراد
25
آگهی‌ها
13231
شماره ثبت
1375/10/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802476
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسن نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بابک مصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند حسابرسی آگاهان بهروش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹به سمت بازرس اصلی و آقای جواد غزنوی دوزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457562
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید ۲ ساسنامه جدید شرکت در ۶۰ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257667
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ـ ۲موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656485
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان رضا حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد حمیدی باکدملی xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره و بابک مصری باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) و خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و فرهاد حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۴ وحسن نصیریان باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قرارداد‌های تعهدآور و با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر کدام با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656488
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال xxx۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت آقایان رضا حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۴ ومحمد حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۳ وحسن نصیریان باکدملی xxxxxxxxx۱ وفرهاد حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۴ وخانم قدسیه بهزادیان باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656494
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای فرهاد حمیدی ازغدی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۶ انتخاب شد. موسسه وانیا نیک تدبیر با شماره اقتصادی xxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی با شماره ثبت xxx۵۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331613
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای حسن نصیریان کدملی xxxxxxxxx۱ از سمت مدیر عاملی شرکت آقای بابک مصری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679502
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - باعنایت به فوت آقای قاسم والامعتمد (عضو اصلی هیئت مدیره)، خانم سپیده حمیدی ازغدی (عضو علی البدل هیئت مدیره) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/xxx۶ جایگزین گردیدند. ضمنا سمت اعضای هیئت مدیره بشرح زیر میباشد: آقای رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره - آقای محمد حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم قدسیه بهزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سپیده حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسن نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و منشی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهدآور و رسمی وبانکی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیر عامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174396
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253543
آگهی تغییرات و تبدیل نوع شرکت چرم مشهد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۲۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کاهش مبلغ اسمی از xxx/۱۰ ریال به xxx۰ ریال وافزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۱۳ سهم به xxx۰,xxx,xxx سهم مورد تصویب قرار گرفت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است . ۲) تبدیل نوع شرکت به سهامی عام و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره ، مورد تصویب قرار گرفت . آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل می باشد : ۱) نام وشماره ثبت شرکت : شرکت چرم مشهد ـ به شماره ثبتxxx۳۱ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن : الف ـ موضوع اصلی : • فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تاسیس و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات تولید چرم ومحصولات چرمی .خرید و فروش و واردات و صادرات مواد اولیه شامل انواع پوست گوسفند ، بز، گاو ، شتر،ِ شتر مرغ و سایر پوستهای مجاز ،انواع مواد شیمیایی و یراق آلات و ملزومات محصولات چرمی، ساخت انواع مختلف چرم شامل چرم لباسی، دستکشی ، رویه ،زیره ، اشبالت ،جیر ، کیفی ، مبلی ، کمربندی ، بوت های تزئینی و انواع محصولات چرمی حاصل ازآنها در داخل وخارج از کشور وعرضه آنها در داخل و خارج ازکشور ،واردات ماشین آلات چرمسازی و محصولات چرمی ولوازم یدکی مربوط به آنها با رعایت مقررات کشور بـ موضوع فرعی : • تشکیل انواع شرکت ها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی ) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل وخارج از کشور • مبادرت به خرید وفروش و معاملات بازرگانی داخلی وخارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی • خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و غیره • خرید و فروش اوراق بهادار • انجام عملیات خدماتی،مالی،اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت • اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه واعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور • انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده ویا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد . • سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً ویا با سرمایه گذاران داخلی وخارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل وخارج از کشور ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت و کد پستی : مشهد ـ پنجراه سناباد کوچه علوی ـ پلاک ۱۶—کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت فاقد شعب می باشد . ۴) مدت شرکت : نامحدود می باشد . ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده : سرمایه شرکت xxx.xxx.xxx.xxx ریال می باشد . ۶) سهام ممتاز : شرکت فاقد سهام ممتاز است . ۷) هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت : آقای رضا حمیدی ازغدی فرزند یونس شماره شناسنامه xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای قاسم والامعتمد فرزند احمد شماره شناسنامه۲۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد حمیدی ازغدی فرزند یونس شماره شناسنامهxxx به سمت عضو هیات مدیره خانم قدسیه بهزادیان فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه xxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسن نصیریان فرزند ابراهیم شماره شناسنامه xxx۸۹ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل خانم سپیده حمیدی ازغدی فرزند رضا شماره شناسنامه xxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوۀ یک آراء حاضر در جلسۀ رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمی، معتبر خواهد بود. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه : از سود ویژه شرکت در هر سال ۱۰% بعنوان اندوخته قانونی منظور می گرددکسراین اندوخته موقعی که مجموع آن برابر۱۰درصد سرمایه گردد الزامی است که پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی هیئت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت هشت ماه اقدام به پرداخت سود قابل تقسیم نماید. تقسیم ۱۰% از سود خالص بین سهامداران در هر حال الزامی است. و انحلال و تصفیه شرکت برطبق قانون و مقررات قانون تجارت می باشد.مجمع عمومی فوق العاده پس از انحلال یک نفر یا بیشتر جهت امر تصفیه تعیین می کند و وظایف مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تجارت می باشد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است : مبلغ دیون شرکت مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به ترتیب xxx,xxx,xxx,xxx ریال بوده و بدهی های احتمالی مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال است. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت : روزنامه خراسان اساسنامه شرکت و صورت و دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین تراز نامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318660
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و آقایان رضا حمیدی ازغدی ، قاسم والا معتمد ، محمد حمیدی ازغدی ، حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم سپیده حمیدی ازغدی به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . موسسه وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318661
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۲۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان رضا حمیدی ازغدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ، قاسم والا معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نصیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قرارداد های تعهدآور با دو امضاء از پنج امضاء اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574066
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457023
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395261
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور و نیز انتقال مانده حساب سود انباشته بحساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117228
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و مؤسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان حسابرس شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب و آقایان رضا حمیدی ازغدی و قاسم والامعتمد ـ محمد حمیدی ازغدی ـ حسن نصیریان و خانم قدسیه بهزادیان بسمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی ازغدی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۲ آقای رضا حمیدی ازغدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم والامعتمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن نصیریان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از پنج امضای اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042961
آگهی افزایش سرمایه در شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۶ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام به xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683211
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد(سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۲۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور, ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه۹۰, آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و موسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی۹۱ انتخاب گردید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11209866
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۳۲۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور, ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه۹۰, آقایان فرامرز یغمایی و حمید مستشاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و موسسه حسابرسی پارس بهروش بعنوان حسابرس شرکت جهت عملکرد سال مالی۹۱ انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659221
آگهی افزایش سرمایه در شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام به xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت.
و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حسای سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11985048
آگهی افزایش سرمایه در شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام به xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت.

و به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ و با عنایت به اظهارنامه‌ تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حسای سرمایه هیئت‌مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۴ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018218
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، و تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند xxx۹ آقایان فریدون ترابی‌انگجی و جواد حسنعلی‌زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل و موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت به سمت حسابرس سال مالی xxx۰ و آقایان رضا حمیدی‌‌ازغدی و قاسم والامعتمد و محمد حمیدی‌‌ازغدی و آرش حمیدی‌‌ازغدی و خانم قدسیه بهزادیان به سمت اعضای اصلی و خانم سپیده حمیدی‌‌ازغدی به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۹۰ آقای رضا حمیدی‌‌ازغدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای قاسم والامعتمد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن نصیریان (خارج از هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل سفته و برات و چک و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11163019
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور، موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح شد: «تهیه پوست و مواد اولیه جهت تولید انواع چرم و البسه چرمی و سایر محصولات چرمی و توزیع و فروش و صادرات آنها ـ صادرات و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و لوازم و قطعات یدکی و انجام امور بازرگانی در زمینه فعالیت شرکت ـ اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی برحسب موافقت اصولی شماره xxx۱۳ مورخ ۲۷/۹/۷۵ اداره کل صنایع استان خراسان» و ماده ۱۵ اساسنامه نیز به شرح صورتجلسه اصلاح شد.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703463
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۲۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۶/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال۸۸ آقایان فریدون ترابی‌انگجی و جواد حسنعلی‌زاده‌حقیقی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه‌دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311992
آگهی تغییرات شرکت چرم مشهد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۶۳۲۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای محمد حمیدی ازغدی از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای حسن نصیریان بسمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۹۰ برگزیده شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات