پست بانک

شرکت پست بانک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101702747 ()
5
افراد
3
آگهی‌ها
126875
شماره ثبت
1375/10/4
تاریخ تأسیس

اشخاص پست بانک

در این بخش تمامی اشخاصی که در پست بانک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1680038
آگهی تغییرات شرکت پست بانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۹/۲۰مورخ ۲۰/۵/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۲/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم عادی xxx۰ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176714
آگهی تغییرات موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک به شماره ثبت ۲۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت پست بانک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از لیست شرکا صندوق خارج گردید و آقای مجتبی حقی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx/xxx ریال از لیست شرکا صندوق خارج گردید و آقای داود آتشک به کدملی xxxxxxxxx۹۳ با دریافت xxx/xxx ریال از لیست شرکا صندوق خارج گردید. در نتیجه سرمایه از xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/۲ کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می باشد: آقای علی آزاددوین به کدملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و سیداصغر جلیلی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و داود قزلباش به کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و محمدرضا حسنلو به کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034965
آگهی تصمیمات شرکت پست بانک ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت امور اقتصادی و دارایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی از دولت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات