گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101702561 ()
26
افراد
39
آگهی‌ها
126857
شماره ثبت
1375/10/2
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14617766
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و اجاز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۲ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579414
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۲۳ مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و نامه شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438505
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ، طبقه هفتم - کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449074
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزبه پیروز به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رامین ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا محمد دوست به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علی عربی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با بار مالی تا سقف یک درصد سرمایه پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آئین نامه مصوب ، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیئت مدیره شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تاسقف یک درصد سرمایه شرکت عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ( ۲ ) اساسنامه شرکت تا سقف یک درصد سرمایه واگذاری یا تخصیص هرگونه حق کسب یا پیشه و یا تجارت ( سرقفلی ) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره ، تقاضای تعدیل اجاره بهاء ، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره ، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن‌ها به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تا سقف یک درصد سرمایه شرکت تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه با هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متقاضی باشد تا سقف یک درصد سرمایه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا تا سقف یک درصد سرمایه شرکت احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تأمین خواسته ، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به ، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم صورت‌های مالی شرکت ، هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد ( ۵ ٪ ) اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید انجام هرگونه سرمایه گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت حقوقی به میزان کمتر از ده درصد سرمایه ثبتی شرکت در زمان سرمایه گذاری خرید و فروش سهام کنترلی و مدیریتی توسط شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر آن و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا سقف ده درصد سرمایه شرکت خرید و فروش سهام غیر کنترلی و غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار پیشنهاد اخذ پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای اقماری آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا در شرکت شبکه مبادلات غیربورسی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد انحلال شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای زیرمجموعه آنها به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها و استفاده از حق تقدم سهام و سرمایه گذاری در شرکت‌های مذکور تا سقف یک درصد سرمایه شرکت تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه با حق توکیل به غیر و ارائه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطع شش ماه و یکساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیئت مدیره تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057498
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹ مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲ تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با بار مالی تا سقف یک درصد سرمایه. ۳ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۴ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آئین نامه مصوب، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیئت مدیره شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره. ۵ افتتاح حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آنها. ۶ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تاسقف یک درصد سرمایه شرکت. ۸ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت تا سقف یک درصد سرمایه. ۹ واگذاری یا تخصیص هرگونه حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. ۱۰ تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. ۱۱ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. ۱۲ اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن‌ها. ۱۳ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۱۴ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه با هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متقاضی باشد تا سقف یک درصد سرمایه شرکت ۱۵ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۱۶ احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. ۱۷ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین خواسته، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده. ۱۸ تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور. ۱۹ تنظیم صورت‌های مالی شرکت، هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۲۰ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. ۲۱ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵ ٪) اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۲۲ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی. ۲۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. ۲۴ انجام هرگونه سرمایه گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت حقوقی به میزان کمتر از ده درصد سرمایه ثبتی شرکت در زمان سرمایه گذاری. ۲۵ خرید و فروش سهام کنترلی و مدیریتی توسط شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر آن و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا سقف ده درصد سرمایه شرکت. ۲۶ خرید و فروش سهام غیر کنترلی و غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار ۲۷ پیشنهاد اخذ پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای اقماری آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا در شرکت شبکه مبادلات غیربورسی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۲۸ پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۲۹ پیشنهاد انحلال شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای زیرمجموعه آنها به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳۰ افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها و استفاده از حق تقدم سهام و سرمایه گذاری در شرکت‌های مذکور تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. ۳۱ تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها. ۳۲ نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه با حق توکیل به غیر و ارائه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطع شش ماه و یکساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیئت مدیره. ۳۳ تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و مجوزهای xxx۰۵ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۰۲ , xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) تغییر یافت. موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: سرمایه گذاری‌ها، واسطه‌گری‌های پولی و مالی، بازرگانی، خدمات، شرکتهای دانش بنیان، سایر واسطه‌گری‌های مالی، بیمه، بورسها و شرکتهای تامین سرمایه و بانکها با رعایت حد نصابهای قانونی نهاد ناظر ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳ ۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۴ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۵ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. رئیس مجمع ناظر ناظر منشی جلسه حسین سلیمی رامین ربیعی علیرضا محرمخانی شروین شهریاری سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عد ه از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق: ۲ ۳ حمل و نقل، انبار داری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپردۀ بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ رئیس مجمع ناظر ناظر منشی جلسه حسین سلیمی رامین ربیعی علیرضا محرمخانی شروین شهریاری شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ ومجوز xxx۲۹ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی و xxx۰۳ , xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت پرشیا جاوید پویا بامسئولیت محدود با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت محدود با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۲۷/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژوبین علاقبند با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از پرشیا جاوید پویا (با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) به سمت عضو هیئت مدیره رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا محمد دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کیومرث احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای رضا مرادی علی عربی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تعیین شدند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۳۰/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبرد توسعه تجارت آتیه درتاریخ ۲۶/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx/۹۵ مورخ ۱۶/۶/۹۵ نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی آقای سهراب گل پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای رسول مولا بیکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای بابک فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بابک فریدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیر عامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی. موسسه تراز نما همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازار کالا تند مصرف ایرانیان پیشرو درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی مدیریتی و اجرایی در زمینه‌ای سی تی در داخل و خارج از کشور و ارئه کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه‌ای غیرفرهنگی و غیرهنری آی تی به ویژه مراکز فروشگاهی سوپر مارکت‌ها مراکز خرده فروشی و کلی فروشی ایجاد ساختارها و سامانه‌های خرده فروشی در سطح داخلی و بین المللی مطالعه بررسی مشاوره اجرا در حوزه خرده فروشی کالا تهیه و پالایش و بهره برداری آمار بازار کالاها و مدیریت فنی اجرایی در کلیه فعالیتهای بازرگانی تولیدی صنعتی ساختمانی انجام کلیه امور بازرگانی تجاری اعم از خرید فروش واردات صادرات تهیه تولید توزیع پخش بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی شرکت و بر پایی نمایشگاههای بین المللی و داخلی حق العملکاری عملیات بارگیری تخلیه و ترخیص کالا اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ نزد بانک شهر شعبه احمد قصیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی عارفی داریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت راهبرد توسعه تجارت آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و فرزاد دادخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یاسمین عبدالسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقای مهدی عارفی داریان یا آقای فرزاد دادخواه یا خانم یاسمین عبدالسلامی و آقای ژوبین علاقبند یا آقای رضا مرادی علی عربی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و ترازنما همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050129
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۱۳/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۸۸/۴۱ مورخ ۱۳/۶/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا محمد دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کیومرث احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره. ژوبین علاقبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آوراز جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک عضو از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ج) شایان ذکر است در خصوص معرفی سمت‌های جدید اعضای هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل، موارد ذیل متعاقبا مورد تأیید قرار گرفت. - حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. - تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت با بار مالی تا سقف یک درصد سرمایه. - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آئین نامه مصوب، همچنین تعیین معاونین شرکت و اطلاع آن به هیئت مدیره شرکت در اولین جلسه هیئت مدیره. - افتتاح حساب و استفاده از آن و مسدودی آن‌ها به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی و مسدودی آنها. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و درخواست اوراق تجارتی تاسقف یک درصد سرمایه شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن درمورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه شرکت تا سقف یک درصد سرمایه. - واگذاری یا تخصیص هرگونه حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی) با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. - تقاضا و اقدام درمورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. - اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن‌ها. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه با هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که متقاضی باشد تا سقف یک درصدسرمایه شرکت - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جدل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین خواسته، به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و اختیارات تفویض شده. - تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور. - تنظیم صورت‌های مالی شرکت، هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و ارجاع آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵ ٪) اندوخته قانونی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره جهت بررسی. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود به هیئت مدیره جهت بررسی و تائید. - انجام هرگونه سرمایه گذاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت حقوقی به میزان کمتر از ده درصد سرمایه ثبتی شرکت در زمان سرمایه گذاری. - خرید و فروش سهام کنترلی و مدیریتی توسط شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر آن و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تا سقف ده درصد سرمایه شرکت. - خرید و فروش سهام غیر کنترلی و غیر مدیریتی در بورس اوراق بهادار - پیشنهاد اخذ پذیرش شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای اقماری آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا در شرکت شبکه مبادلات غیربورسی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - پیشنهاد خرید و فروش املاک به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - پیشنهاد انحلال شرکتهای تابعه و وابسته و شرکتهای زیرمجموعه آنها به همراه گزارش توجیهی جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکتهای زیرمجموعه آن‌ها و استفاده از حق تقدم سهام و سرمایه گذاری در شرکت‌های مذکور تا سقف یک درصد سرمایه شرکت. - پیشنهاد تعیین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تابعه و وابسته مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه با حق توکیل به غیر و ارائه گزارش بودجه و عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه در مقاطع شش ماه و یکساله و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی شرکت‌های مذکور به هیئت مدیره. - تعیین پاداش عملکرد و بهره وری اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363113
آگهی تغییرات شرکت شاخص سی شركت بزرگ فیروزه صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۴/۳/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح زیر است: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به شناسه ملی به نمایندگی xxxxxxxxx۱۴ مجید پورنعمت رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به نمایندگی رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازار گردان شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی وداد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۳به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به نمایندگی علیرضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت حسابرس
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۵/۱۰/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۳/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱ ریال به مبلغ xxx xxx xxx xxx ۱ ریال منقسم به xxx xxx xxx ۱ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود تقسیم نشده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672000
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۶ , xxx مورخ ۲۴/۱۰/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت پرشیا جاوید پویا یا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت داناتجارت آرتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت اندیشه افراز شرق xxxxxxxxx۸۰ و شرکت آرین دوچرخ xxxxxxxxx۶۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457897
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ ومجوز شماره xxx,xxx مورخ ۲۳/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد. گیورک وارطان با کدملیxxxxxxxxx۷به جای داریوش پاک بین با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی خاص(با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396198
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مجید پور نعمت رودسری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آریا زمرد کیش (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384390
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384400
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425744
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزبه پیروز با کدملی xxxـxxxxxxـ۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه (با مسئولیت محدود) (با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت رئیس هیئت‎مدیره و داریوش پاک‎بین با کدملی xxxـxxxxxxـ۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری استان اردبیل (سهامی خاص) (با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و کیومرث احمدی‎ده‎رشید با کدملی xxxـxxxxxxـ۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری استان بوشهر (سهامی خاص) (با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) به سمت عضو هیئت‎مدیره و مجید پورنعمت‎رودسری با کدملی xxxـxxxxxxـ۵ به نمایندگی از شرکت آریا زمرد کیش (سهامی خاص) (با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰) به سمت عضو هیئت‎مدیره و رامین ربیعی با کدملی xxxـxxxxxxـ۱ به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا (با مسئولیت محدود) (با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یک عضو از اعضای هیئت‎مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362572
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی ها انتخاب شد:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
۲ـ شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
۳ـ شرکت آریا زمرد کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
۴ـ شرکت سرمایه گذاری استان بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
۵ـ شرکت سرمایه گذاری استان اردیبل با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ تصویب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری توسعه صنعتی ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای روزبه پیروز کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش پاک بین کدملی xxxxxxxxx۶ به نماینگدی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای کیومرث احمدی ده رشید کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت در حال تصفیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید پورنعمت با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت EFGH کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین ربیعی با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پرشیا جاوید پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958296
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010218
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715696
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ کیومرث احمدیدهرشید به ک م xxxxxxxxx۷ به جای مهدی قلیپورخانقاه به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به ش م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. باقی اعضاء در سمتهای باقی ماندند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11715500
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ کیومرث احمدی ده رشید به ک م xxxxxxxxx۷ به جای مهدی قلی پورخانقاه به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به ش م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. باقی اعضاء در سمت های باقی ماندند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568268
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال بمبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ مورد افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره۵۲/xxx مورخ۱۷/۱/۹۱ بانک رفاه کارگران شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۴/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220790
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ مورد افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره ۵۲/xxx مورخ ۱۷/۱/۹۱ بانک رفاه کارگران شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472283

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی روزبه پیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت پرشیا جاوید پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ای اف جی اچ کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مجید پورنعمت به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی داریوش پاک بین به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ رامین ربیعی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پاک بین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، روزبه پیروز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی روزبه پیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت پرشیا جاوید پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ای اف جی اچ کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی مجید پورنعمت به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی داریوش پاک بین به کد ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ رامین ربیعی بسمت رئیس هیئت مدیره، داریوش پاک بین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، روزبه پیروز بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259857
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره۱۳۰۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۰۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۴/۳/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت مواد ویژه لیا سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بسمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال تعیین گردیدند و باستناد جلسه هیئت‌تصفیه مورخ ۴/۳/۹۰ علی بیگدلی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی‌عام و فرهاد نوری به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی‌خاص و جواد فهیمی‌پور به کد ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت مواد ویژه لیا سهامی‌خاص بسمت اعضای هیئت‌ تصفیه تعیین گردیدند که علی بیگدلی بسمت رئیس هیئت‌تصفیه و فرهاد نوری بسمت نایب رئیس هیئت تصفیه و جواد فهیمی‌پور بسمت عضو هیئت تصفیه و مدیر اجرایی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر اجرایی و رئیس هیئت تصفیه و در غیاب مدیر اجرایی یا رئیس هیئت‌تصفیه با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌تصفیه همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767472
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ به شرح ذیل اتخاذ گردید: هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090110
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ میرزاعلی آیت‌اللهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و داریوش پاک‌بین به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت مدیرعامل و رحیم افتخار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و مهدی قلی‌پورخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11851554
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه‌‌نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت نگین ساحل رویال سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت کارگزاری سهام عدالت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185337
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته به موجب گواهی شماره xxx xxx۵ مورخ ۶/۹/۸۹ بانک ملت شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273844
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ محل شرکت به تهران خ شهید خالد اسلامبولی خ ۷ پ ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9671354
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829760
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
طبق صورتجلسه هیئت‌‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۸ واصل گردید: سید حسین علوی‌طبری به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرزاعلی آیت‌اللهی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین طالقانی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ناصر اقبالی به نمایندگی از شرکت مواد ویژه لیا و رحیم افتخار به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات