تولیدی گاز لوله

شرکت تولیدی گاز لوله (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101701799 ()
12
افراد
16
آگهی‌ها
126774
شماره ثبت
1375/9/26
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1140671
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرس "آزمون پرداز" با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شرکت و موسسه حسابرسی "اصول اندیشه" با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705363
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبدالرحیم همایون پور به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و کریم مهرشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و علی شکوری گرکانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث خودکفائی صنایع شاخص به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس ساده حسین آباد قائینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله صادقی مرزناکی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات و نامه های اداری و همچنین امضاء اسناد شرکت در مناقصات تا سقف xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و درخواست صدور ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصات تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11924408
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبدالرحیم همایون‌پور به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و کریم مهرشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی شکوری‌گرکانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث خودکفائی‌ صنایع شاخص به ش م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و عباس ساده‌حسین‌آباد‌قائینی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و یداله صادقی‌مرزناکی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مکاتبات و نامه‌های اداری و همچنین امضاء اسناد شرکت در مناقصات تا سقف xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت در مناقصات تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680078
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت احداث و خودکفایی صنایع به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایهگذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022816
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت احداث و خودکفایی صنایع به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663635
آگهی تصمیمات شرکت احداث و خودکفایی صنایع شاخصسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۲۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی گاز لوله به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی علی اصغر بادبان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی حبیب اله فیضی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی مجید رمضان زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ با نمایندگی سید فاضل هاشمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی همایون شهرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ علی اصغر بادبان به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فاضل هاشمی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا سلیمانی جویا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه چک و سفته و ضمانت نامه های مربوط به شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و پیشنهادات و قراردادها و عقود و معاملات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936550
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۰ علی شکوری‌گرکانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بجای حسن ترابی‌خالدی و بنمایندگی از شرکت احداث و خودکفایی صنایع و بسمت عضو هیئت‌مدیره و عباس ساده‌حسین‌آبادقائینی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و بقیه اعضا در سمت‌های قبلی ابقاء گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11142671
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064118
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676423
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
پیرو آگهی تغییرات پلاک شماره xxx۰۵/ت۳۲ مورخ ۲۰/۷/۸۹ شماره پلاک شرکت از ۸۷ به xxx تغییر یافت که در روزنامه رسمی پلاک کنونی اشتباهاً ۱۳ درج گردیده که اشتباه می‌باشد و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974711
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. عبدالرحیم همایون‌پور به نمایندگی از شرکت صنایع لاستیکی سهند به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم مهرشاد به نمایندگی از شرکت صنایع کیمیای غرب گستر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن ترابی‌خالدی به نمایندگی از شرکت احداث خودکفائی صنایع شاخص به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و عباس ساده‌حسین‌آبادقائینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و یداله صادقی‌مرزناکی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها و عقود با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مکاتبات و نامه اداری و همچنین امضا اسناد شرکت در مناقصات تا سقف بیست میلیارد ریال و درخواست صدور ضمانت‌های مالی بانکی شرکت در مناقصات تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360256
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۸۹ شرکت صنایع لاستیکی سهند به جای بانک اقتصاد نوین بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10097470
آگهی تغییر پلاک شرکت تولید گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
بموجب نامه هیئت مدیره شماره xxx۴۳ مورخ ۱۴/۷/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۸۷ به ۱۳ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9749547
آگهی تصمیمات شرکت تولید گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی ـ شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش ـ شرکت صنایع کیمیای غرب گستر ـ شرکت احداث و خود کفایی صنایع شاخص ـ بانک اقتصاد نوین.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10451164
آگهی تصمیمات شرکت تولید گاز لوله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش شرکت صنایع کیمیای غرب گستر شرکت احداث و خود کفایی صنایع شاخص بانک اقتصاد نوین. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11648563
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی گاز لوله سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۸۸ کریم مهرشاد به جای خلیلی محمودی به نمایندگی صنایع کیمیای غرب گستر برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات