سرمایه گذاری صنعت نفت

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101701430 ()
20
افراد
26
آگهی‌ها
126738
شماره ثبت
1375/6/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14430663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای مسعود جعفری اصطهباناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رییس هیئت مدیره ، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای محمد مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای هادی خان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مصطفی خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193945
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ ومجوزxxx۹۹,xxx مورخ ۲۵/۴/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶۳ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ ومجوز xxx۴۲/ xxx مورخ ۱/ ۵/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان منتهی به ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274070
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ و پیرو آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱/ ۱۰/ xxx۵ شماره ملی آقای محمود صدیقی تنکابنی «xxxxxxxxx۲» صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۵ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مصطفی امید قائمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود صدیقی تنکابنی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رجبی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۰ , xxx مورخه ۰۱/۰۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت عملیات اکتشاف نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱ , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر صادقی مجرد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سینا مرادی نسب با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی آقابابائی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کریم بروفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476580
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ و مجوزهای شماره xxxxxx,xxx مورخه ۷/۷/xxx۴ و xxx,xxx مورخه ۳/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر صادقی مجرد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سینا مرادی نسب با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره علی اکبر بهرامی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره فضل اله وکیلی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۲۱ و ۲۲ مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476585
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخه ۳۰/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ رو به روی جام جم ـ کوچه طاهری پلاک ۸۱ کد پستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12362978
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx را به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620533
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۶/۵/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰را به عنوان بازرس اصلی و مو سسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب نمود: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۶/۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مصطفی خاکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت مهندسی خدمات نفتگران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فضل اله وکیلی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید بالا دستیان به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۸/۷/۹۲ بانک سپه شعبه سپهبد قرنی و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx۷ مورخ ۶/۹/۹۲ بانک سپه شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است.
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251850
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213277
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید شرکت بر اساس نمونه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۶۵ ماده ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید بالادستیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور معظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت عملیات اکتشاف نفت xxxxxxxxx۵۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده ی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای ناصر مالکی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر بهرامی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله وکیلی فرد xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کماکان تا پایان مدت تصدی در عضویت هیئت مدیره باقی خواهند ماند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932976
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای۴و۷و۹و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۹ مندرج در ماده۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069699
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای ۴ و ۷ و ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696178
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732969
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی ‌مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814664
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10404195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۹ محمدهادی ذوالانواری به نمایندگی موسسه مشاوره حقوق و تجارت بین الملل بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل حسن بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد نصیری به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهروز کره بندبوشهری به نمایندگی از شرکت بازرگانی نفت یاب و سید محمود یاسینی به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی ری سامان و حسین ناوک پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل با یک عضو هیئت مدیره و اسناد عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۱۷ ۱۹ از ماده ۴۸ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224283
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861590
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات مهندسی ری سامان و موسسه مشاوره تجارت بین‌المللی برج الهیه تهران ـ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ـ شرکت بازرگانی نفت یاب ـ شرکت مهندسی خدمات نفتگران ـ شرکت بازرگانی نیک نفت بعنوان اعضای اصلی و شرکت شیمیایی نفت گستر و شرکت صبا تامین بعنوان اعضای علی‌البدل تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات