نوسازی وساختمان تهران

شرکت نوسازی وساختمان تهران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101683349 (فعال)
17
افراد
27
آگهی‌ها
124884
شماره ثبت
1375/7/11
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر نوسازی وساختمان تهران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در نوسازی وساختمان تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه نوسازی وساختمان تهران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نوسازی وساختمان تهران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794644
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره و سید حامد زعفرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهاد تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به هیأت مدیره، ـ پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، ـ تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه های مصوب، ـ پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیأت مدیره، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیأت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیأت مدیره گزارش خواهد شد. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا ً مرتبط با امور مصوب هیأت مدیره، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیأت مدیره مجاز خواهد بود، ـ تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. ـ نمایندگی شرکت به عنوان مجمع درخصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره شرکتهای یاد شده.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526867
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۱۱/۹۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخه ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453781
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان ( صورتهای مالی ) شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421295
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان شهدا، پلاک ۲۱، طبقه سوم کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156923
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو غربی ـ ساختمان طلائی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه هفتم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883010
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای سید حامد زعفرانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل، به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره، پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه‌های مصوب، پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیات مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسید میسر نباشد به هیات مدیره گزارش خواهد_شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیات مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیات مدیره مجاز خواهد_بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839020
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضوء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358746
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه نیز به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره پیگیری اجرای مصوبات مجامع عمومی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و نصب و عزل کارکنان با رعایت آئین نامه‌های مصوب پیشنهاد پیش بینی بودجه سالانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برای اجرای امور شرکت، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر با مجوز هیئت مدیره، تمدید تسهیلات قبلی به هر نحو شامل اصل، بهره و جرائم تاخیر در تادیه متعلقه که امکان تسویه نقدی آن در زمان سر رسیدمیسر نباشد به هیئت مدیره گزارش خواهد_شد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا مرتبط با امور مصوب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تبصره: در مورد صلح در دعاوی و تعیین داور با تصویب هیئت مدیره مجاز خواهد_بود، تنظیم و ارسال اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات مربوط. نمایندگی شرکت به عنوان مجمع در خصوص کلیه شرکتهای تابعه و وابسته (سرمایه پذیر) و اختیار تعیین نماینده جهت حضور در کلیه مجامع و هیئت مدیره شرکتهای یاد شده و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240450
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594422
آگهی تغییرات شرکت نوسازي وساختمان تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ ـ عضو اصلی شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ عضو اصلی شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ ـ عضو اصلی شرکت ویستا سامانه آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ـ عضو اصلی شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ عضو علی البدل ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594410
آگهی تغییرات شرکت نوسازي وساختمان تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای محمد حسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد رضا علوب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ویستا سامانه آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای یوسف صفار شاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399110
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم با نام xxx۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره xxx۴/۹۴,xxx مورخ ۳/۶/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407925
آگهی تغییرات شرکت نوسازی وساختمان تهران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400323
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسن همت بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذرای ساختمان نوین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347352
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان عضو اصلی و شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو اصلی و شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان عضو اصلی و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو اصلی و شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347353
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اسفندیار برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش جروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سید محمود میریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با دو امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993920
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش مxxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اسفندیار برومند به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش مxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیاوش جروند به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تامین مسکن جوانان به ش مxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی زواره به ک مxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به ش مxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی ارض اقدس به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش مxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی سید محمود میریان به ک مxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و یوسف صفار شاهرودی به ک مxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و ی یکی از نامبردگان به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966472
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894213
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796562
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ اصغر عارفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705106
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام بشماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۹/۸/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عنوان عضو هیئت‌مدیره و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238547
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344304
آگهی تغییر محل شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۸۹ محل شرکت به تهران سعادت آباد م کاج خ سرو غربی پ ۲۳ ساختمان طلایی ط ۷ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11876382
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ علی‌اصغر خرمی‌شریف خارج از اعضا هیئت‌مدیره به جای جمشید تقی‌زاده بسمت مدیرعامل برای بقیه تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825537
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: احمد ضیائی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد صدرهاشمی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به سمت عضو هیئت‌مدیره و محسن بهرامی ارض‌اقدس به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به سمت عضو هیئت‌مدیره و سعیدرضا عاصمی‌زواره به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به سمت عضو هیئت‌مدیره جمشید تقی‌زاده خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قرارداد با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره) و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737239
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۱۲۴۸۸۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربدر ارقام (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان و شرکت تامین مسکن جوانان و شرکت سیمان و آهک همدان.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات