سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران

شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101662558 ()
18
افراد
43
آگهی‌ها
122764
شماره ثبت
1375/4/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14763483
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان و صورت مورخ ۳۰/۹/۹۷، تصویب گردید ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669691
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن سمائی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سجاد ذاکری کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ عضو هیئت مدیره و آقای مجید شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ عضو هیئت مدیره آقای صابر ستایشی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ عضو هیئت مدیره و آقای محمد بهرامی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . هیئت مدیره براساس بند ۴۲ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود ، ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر . ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۶ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۷ به امانت گذاردن و وثیقه گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار . ۸ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . ۹ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا صابر ستایشی حسن سمائی مجید شهریاری عضو هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره سجاد ذاکری محمد بهرامی عضو هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۱۰ ۱۰ اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی ، و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزارش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۱۱ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، پس از تصویب هیئت مدیره ۱۲ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس ، پس از تصویب هیئت مدیره ۱۳ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره ۱۴ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره ۱۵ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به مورخ۳۰/۰۹/xxx۶،مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
-سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بازرس قانونی برای مدت یک سال(سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷) انتخاب گردیدند.
-روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن سمائی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره مجید شهریاری کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره صابر ستایشی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمد بهرامی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران، پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد جهت تصویب هیئت مدیره. پیش بینی و تهیه بودجه سالانه شرکت، جهت ارائه و تصویب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن و وثیقه گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزارش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، پس از تصویب هیئت مدیره دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607161
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443957
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود وزیان وگردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن سمائی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895864
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بهرامی جوبه xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860443
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حافظ ذبیح الهی متی کلایی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753574
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664653
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حافظ ذبیح الهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514180
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336529
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت بهپخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411027
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسفندیار برومند کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تقی کاظمی آشتیانی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدحسن حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم سعیدی فراهانی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان و گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625819
آگهی تاسیس شعبه شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۹۲ شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: برج صدف، طبقه ششم، واحد xxx، کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468409
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شعبه شرکت در حوزه واحد ثبتی جزیره کیش به نشانی جزیره کیش بلوار امیرکبیر برج صدف طبقه ششم واحد xxx به کدپستی xxx۱۷-xxx۳۱ تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407386
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهرتهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسفندیار برومند دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنعتی بهپاک xxxxxxxxx۴۵ آقای محمدرضا منتظری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
آقای محمدتقی کاظمی آشتیانی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرآمد صنایع بهشهر xxxxxxxxx۱
آقای سید حسن حسینی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت به پخش xxxxxxxxx۲۴
هومن اخلاق دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر xxxxxxxxx۹۰
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با حق توکیل به غیر با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۷و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت صنعتی بهپاک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت سرآمد صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت به پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت توسعه صنایع بهشهر xxxxxxxxx۹۰
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ امضاء افزایش سرمایه در تاریخ.... تکمیل امضاء گردیده است..
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۲ محمدتقی کاظمی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047166
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ محمدرضا منتظری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت بهپاک با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ محمدرضا منتظری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت بهپاک با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره شرکت تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۱ ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691219
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانگروه صنایع بهشهر تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانگروه صنایع بهشهر تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسفندیار برومند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای محمدقاسم محمدیان به عنوان عضو هیئت مدیره و پیوس ژوزف به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758518
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ اسفندیار برومند به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای محمدقاسم محمدیان به عنوان عضو هیئت‌مدیره و پیوس ژوزف به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799956
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501392

آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ محل شرکت به تهران خ قائم مقام فراهانی خ بیست و چهار ک شهرام پلاک ۸ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9438001
آگهی تغییرمحل شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ محل شرکت به تهران خ قائم مقام فراهانی خ بیست و چهار ک شهرام پلاک ۸ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451816

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت به‎پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی محمدرضا سیفی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدقاسم محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10600128
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت به‎پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی محمدرضا سیفی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدقاسم محمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 421931

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539891
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۹/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867084
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان‌گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
پیرو آگهی شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ۳۱/۳/xxx۰ امیر مسعود جواهریان به کد ملیxxxxxxxxx۳ به‌سمت‌مدیرعامل تعیین گردید که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11898932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۷۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۹۰ ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس قانونی و علی امانی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی‌عام به نمایندگی امیرمسعود جواهریان به ش ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت به‌پخش سهامی‌عام به نمایندگی عبدالحسین ثابت به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت بهپاک سهامی‌عام به نمایندگی محمدقاسم محمدیان به ش ملیxxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی‌عام به نمایندگی پیوس ژوزف به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر سهامی‌خاص به نمایندگی محمود فاطمی به ش ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. عبدالحسین ثابت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدقاسم محمدیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌، سفته،‌ برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۲ و ۱۸ از ماده۵۱ اساسنامه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433049
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977084
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید: یک بند بشرح مندرج در صورتجلسه به ماده ۵۱ اساسنامه الحاق گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619642
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رایان به سمت بازرس اصلی و علی امانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات