سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101662543
19
افراد
41
آگهی‌ها
122763
شماره ثبت
1375/4/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14886057
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 122763 و شناسه ملی 10101662543
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1398 و مجوز شماره55750,122 مورخه30/07/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصر آقاجانی با کدملی 1465316329 به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی 10100539090 به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای وحید رجبیان با کدملی 4590163047 به عنوان نماینده شرکت به پخش به شناسه ملی 10103652024 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره - آقای حمید آرام بن یار با کدملی 0493365893 به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی 10101662558 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. - هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای 1-2-4-5-7-8-10-15-16-17-21-22-23-24 مطابق ماده 41 اساسنامه و استخدام نیروی جدید را به مدیرعامل آقای وحید رجبیان تفویض نمود. پ980814286515406  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548817
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 122763 و شناسه ملی 10101662543
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 30/09/1397 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 10100129086 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی 10861873119 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980117752989659  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۶و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۴/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شمارهxxx۵/۹۷/xxx۳ مورخ ۴/۴/۹۷ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز نبش فلسطین و گواهی شمارهxxx۱/۹۶/xxx۳ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ بانک کار آفرین شعبه بلوار کشاورز نبش فلسطین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۰۵ , xxx مورخ ۱۵/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029709
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره مندرج در بند‌های ۱ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صدرائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای سجاد سیاح به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای احمد پویان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهائی خیابان شهید خلیل شهانقی پلاک ۳۵ طبقه همکف کد پستی به شماره xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631226
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۳/۵/۹۶ سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان وحیدی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت به پخش (xxxxxxxxx۲۴) به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود. (بجای آقای محسن بازارنوی xxxxxxxxx۱) در هیئت مدیره شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۲۳/۲/۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به ترتیب ذیل تعیین گردید: الف شرکت به پخش به ش. م xxxxxxxxx۲۴ ب شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش. م xxxxxxxxx۵۸ ج شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م xxxxxxxxx۴۲ د شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش. م xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پویان فر با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م xxxxxxxxx۹۰ بجای آقای رسول سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341357
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۴ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰/۱/۷۲ مورخ ۸/۸/۹۵ و گواهی شماره xxx/xxx۰/۱/۷۲ مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ بانک صادرات شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل آقای سجاد سیاح تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12780727
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ ومجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۴ وتاییدیه شماره xxxxxxxxx۹ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷/xxx۰/۱/xxx مورخ ۱۸/۱/۹۵ بانک صادرات شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679810
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ و مجوزشماره xxx۰ / xxx مورخه ۱۳/۱۱/xxx۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سجاد سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579708
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره xxx۰/xxxمورخ ۲۹/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن بازارنوی با کدملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت بهپخش (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره ملایی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۷۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۴/۵/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدمقیم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاداصل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقایان رسول سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و سیدمهدی آستانیxxxxxxxxx۲ به شماره ملی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره مندرج دربندهای ۱و۴و۵و۷و۸و۹و۱۰بارعایت ایین نامه معاملات شرکت ۱۱و۱۲و۱۵و۱۷و۲۲بارعایت ایین نامه معاملات سهام ۲و۲۳و۲۴ماده۴۱اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اوراق واسناد تعهداور چکها بروات سفته ها وسایر اوراق تجاری باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دوتن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۷۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۱۲/۲۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۴/۴/۲سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۹۳/۹/۳۰تصویب شد موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت به پخش سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری اتیه صبا سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۳ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۹/۱۱/۹۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده ونقدی افزایش یافته ومبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx۲ ـ ۹۳ ـ xxx مورخ ۵/۱۱/۹۳بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی سخن حق بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229887
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید مقیم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به ش.مxxxxxxxxx۲۴ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاد اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش.مxxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقایان غلامرضا زال پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش.مxxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی بیگدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و محمود ایزدپرست کردمحله به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ش مxxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره, و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ـ ۴ـ ۵ـ ۷ـ ۸ـ ۹ـ ۱۰ (با رعایت آیین نامه معاملات شرکت) ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ـ ۱۵ـ ۱۷ـ ۲۲ (با رعایت آیین نامه معاملات سهام) ـ ۲ـ ۲۳ـ ۲۴ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر xxx۱ تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م xxxxxxxxx۹۰ صندوق بازنشستگی کشور به ش. م xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش. م xxxxxxxxx۵۸ شرکت به پخش به ش. م xxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه به ش. م بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به ش. م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969580
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده که از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شمارهxxx۲/xxx۵ مورخ۱۷/۸/۹۱ و مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال به موجب گواهی شمارهxxx۹/xxx۵ مورخ۲۴/۱۰/۹۱ بانک کارافرین شعبه آزادی پرداخت گردیده است. ماده۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۷/۱۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913308
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روزاول دی ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11100264
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روزاول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11854025
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ گردید. علی بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702450
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ بشرح ذیل اتخاذ گردید. علی بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700932
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایرانسهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
محمود ایزدپرست کردمحله به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای کریم قادری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
محمود ایزدپرست‌کردمحله به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای کریم قادری‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619126
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
پیرو آگهی‌شماره xxx۶/ت۳۲مورخ ۲۷/۳/۹۱ تاریخ مجمع‌عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 641062
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت۳۲مورخ ۲۷/۳/۹۱ تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۲/۹۱صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221962
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625486
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406433
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622854
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۲/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307351
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۳۵۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغxxx/xxxxxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx۴ مورخ۱۱/۸/۹۰ و مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال طی گواهیxxx۳ مورخ۲۱/۱۲/۹۰ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564503
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۳۵۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغxxx/xxxxxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx۴ مورخ۱۱/۸/۹۰ و مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال طی گواهیxxx۳ مورخ۲۱/۱۲/۹۰ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482229

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا زال پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حمید مقیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا اصلی و شرکت خدمات بیمه پوشش بیمه توسعه بهشهر به سمت اعضا علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۹/۹۰ حمید مقیم زاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا زال پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا زال‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و حمید مقیم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و سعید یاسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت اعضا اصلی و شرکت خدمات بیمه پوشش بیمه توسعه بهشهر به سمت اعضا علی‌البدل بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۹/۹۰ حمید مقیم‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید یاسینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، غلامرضا زال‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11301389
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۷۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات