بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر

شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101662110 ()
9
افراد
9
آگهی‌ها
122720
شماره ثبت
1375/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14549369
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره ثبت xxx۱۹ به سمت بازرس اصلی ، خانم بهاره قره حسن لو کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966793
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عاطفه علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرانک رزفشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ حامد شادکام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سیدعبدالرحیم رستمکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و بهاره قره حسنلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966800
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره فرانک رزفشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عاطفه علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره حامد شادکام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعبدالرحیم رستمکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. هیئت مدیره اختیارات خود در بند‌های ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802735
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۱/۹۵ و به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۵ «کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نمایدیا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای رییس هیئت مدیره و نایب رییس هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌باشد،» که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748782
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرانک زرفشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملایری مهدی آباد به نمایندگی از شرکت تولیدایستگاهی نیرو واحد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم بهاره قره حسن لو به نمایندگی از شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ملایری مهدی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و عملی ات اجرایی شرکت را به مرحله انجام می‌رساند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۴۲ اساسنامه‌ی شرکت در زمینه واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل، اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید، در زمینه موارد مطروحه در بند‌های ۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده‌ی ۳۹ اساسنامه شرکت می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند: چک، سفته، برات، عقود و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا مستلزم واگذاری حق از سوی شرکت باشد، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، متفقا، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل، همراه با مهر شرکت انجام می‌شود. محل قانونی شرکت به: تهران بزرگراه مدرس نرسیده به میدان هفت تیر مقابل خیابان زهره پلاک ۳۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748777
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سید محمدعلی علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم فرانک زرفشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تولیدایستگاهی نیرو واحد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت تولیدایستگاهی نیرو ویژه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس شرکت و آقای محمد حسن علائی طالقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527644

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرانک زرفشان به ش م xxxxxxxxx۶ علی قندی به ش م xxxxxxxxx۸ حامد کرباسیان به ش م xxxxxxxxx۴ شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد به ش م xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سیدمحمدرضا علایی طالقانی به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه به ش م xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس زاده خطیر به ش م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ سیدمحمدرضا علایی طالقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجواد شمس زاده خطیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد کرباسیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ آفریقا بلوار صبا شماره۴۲ طبقه۳ کدپستی xxx۳۵ـxxx۷۷ انتقال یافت. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11300466
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری ره پویان توسعه نگر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۷۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرانک زرفشان به ش م xxxxxxxxx۶ علی قندی به ش م xxxxxxxxx۸ حامد کرباسیان به ش م xxxxxxxxx۴ شرکت تولید ایستگاهی نیرو واحد به ش م xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سیدمحمدرضا علایی‌طالقانی به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه به ش م xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمدجواد شمس‌زاده‌خطیر به ش م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ سیدمحمدرضا علایی‌طالقانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجواد شمس‌زاده‌خطیر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حامد کرباسیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ آفریقا بلوار صبا شماره۴۲ طبقه۳ کدپستی xxx۳۵ـxxx۷۷ انتقال یافت. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160824
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۲۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بسمت بازرس اصلی و احمد ظفرپرنده بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات