سرمایه گذاری صنعت بیمه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101654220 ()
28
افراد
43
آگهی‌ها
121918
شماره ثبت
1375/3/9
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صنعت بیمه

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صنعت بیمه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی جباری مرکید
علی جباری مرکید
از 1390/11/12
سید رسول تاجدار
سید رسول تاجدار
از 1390/11/12
محمد هاشم پور
محمد هاشم پور
از 1390/11/12
علیاصغر کبیری
علیاصغر کبیری
از 1390/11/12
حسن خوشپور
حسن خوشپور
نایب رییس از 1390/11/12
محمود امراللهی
محمود امراللهی
از 1390/11/12
علی رستمی
علی رستمی
از 1390/12/2
مهدی اخلاقی فیض آثار
مهدی اخلاقی فیض آثار
نایب رییس هییت مدیره از 1389/7/14
میر علی یاری
میر علی یاری
رییس هییت مدیره از 1389/7/14
مهران پوریان
مهران پوریان
بازرس علی‌البدل از 1389/9/18
محمود حق وردیلو
محمود حق وردیلو
از 1392/11/27
عطا اله بابایی
عطا اله بابایی
از 1392/11/21
سیدمرتضی حسنی عقدا
سیدمرتضی حسنی عقدا
از 1392/11/21
محمدمهدی محمودی
محمدمهدی محمودی
از 1392/11/21
حسینعلی زادمهر
حسینعلی زادمهر
از 1394/9/28
همایون شیخ الاسلامی
همایون شیخ الاسلامی
از 1394/9/28
محمدرضا رستمی
محمدرضا رستمی
از 1394/9/28
منصور علی رحیمی باغ ابریشمی
منصور علی رحیمی باغ ابریشمی
از 1395/6/15
حسین نراقی
حسین نراقی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/6/15
سیدمحمدباقر غروی نخجوانی
سیدمحمدباقر غروی نخجوانی
عضو هییت مدیره از 1395/5/26
علی لطفی
علی لطفی
از 1395/5/26
حسین لطفی
حسین لطفی
عضو هییت مدیره از 1395/1/28
محمدعلی ایزدی
محمدعلی ایزدی
از 1395/12/7
امیر حسین فارسی
امیر حسین فارسی
از 1395/12/7
امیر صبوری
امیر صبوری
نایب رییس هییت مدیره از 1396/2/25
پویان دارابی
پویان دارابی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/12/16
به جای عبداله عالیشوندی
به جای عبداله عالیشوندی
از 1397/4/13
مجتبی عراقی
مجتبی عراقی
از 1397/8/20

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777372
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ و مجوزهای شماره xxx۵۴/xxx/۹۸ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و xxx۱۷,xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هاشم زاده xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ـ آقای امیرحسین فارسی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ آقای امیر حسین ارضاء xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۵ و ۷ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۲۶/۱/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج . ا . ا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت توسعه عمران بیمه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460515
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۴ , xxx مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۱/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوزهای شماره xxx۰۵/xxx/۹۷ مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و xxx۷۰,xxx مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت رامش نیکان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره تا پایان تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱,xxx مورخه ۲۵/۷/۹۷ سازمان بورس و شماره xxx۷۳/xxx/۹۷ مورخه ۲۳/۷/۹۷ و xxx۸۲/xxx/۹۷ مورخه ۱۴/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدعلی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین فارسی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عبداله عالیشوندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت میهن صنعت کارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو ـ آقای پویان دارابی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سهند پلاست راسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیر عامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252841
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۵۲,xxx مورخ ۲۸/۵/۹۷ومجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۷۲/xxx/۹۷ مورخ ۲۶/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت سهند پلاست راسا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت میهن صنعت کارا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ۳-۱- شرکت رامش نیکان سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲,xxx مورخه ۱۶/۵/۹۷ سازمان بورس و شماره xxx۴۵/xxx/۹۷ مورخه ۶/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدعلی ایزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین فارسی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو ـ آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه عمران بیمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو ـ آقای پویان دارابی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی لطفی با کدملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با امضاء مشترک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲/xxx سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت سهند پلاست راسا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آقای پویان دارابی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت توسعه عمران بیمه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ج. ا. ا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۴ , xxx مورخ ۰۹/xxx۱ سازمان بورس و مجوز شماره xxx۱۹/xxx/۹۶ مورخه ۰۳/۱۰/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۴ , xxx مورخ ۱/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۵/xxx/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر صبوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۳/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۲/۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۷۰/xxx مورخ ۱۰/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به جای آقای منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به جای آقای محمدمهدی محمودی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیئت مدیره شرکت صورت پذیرد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۵/xxx/۹۵ مورخه ۲۶/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۹/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۷۰/xxx مورخ ۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۹/xxx مورخ ۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شمااره xxx۳۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۹/۶/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمحمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتی پژوهان سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نماسان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239931
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۶/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۷/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۶۷/xxx مورخ ۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نماسان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۲۰/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۱۵/xxx/۹۵ مورخ ۲۸/۲/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رستمی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و محمدمهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمرتضی حسنی عقدا با کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و همایون شیخ الاسلامی با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت آتی پژوهان سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و حسینعلی زادمهر با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت نماسان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. حسن خوشپور با کدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. - اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. در خصوص انعقاد هرگونه قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و یا فسخ آنها و همچنین هرگونه صلح و سازش برابر مفاد بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه توسط مدیرعامل تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال دارای اعتبار بوده و مازاد مبلغ مرقوم می‌بایستی با اخذ مجوز از هیات مدیره شرکت صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725578
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۳/xxx/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ بیمه مرکزی و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: شرکت آتی پژوهان سرمایه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت نماسان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327702
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز های شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۵/۹۴ سازمان بورس و شماره xxx۹۴/xxx/۹۴ مورخ ۳۱/۴/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء چک توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت، و چکهای تا کمتر از یک میلیارد ریال توسط مدیرعامل و مدیرمالی شرکت امضاء شود، و در صورت در دسترس نبودن هر یک از آنان، یکی از اعضاء هیئت مدیره کماکان وظیفه امضای چک را عهده دار باشد، همچنین در صورت در دسترس نبودن مدیرعامل و مدیرمالی شرکت، دو نفر از اعضاء هیئت مدیره نسبت به امضاء چکهای صادره اقدام نمایند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۱۹۱۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۴/۱۰/۹۳ سازمان بورس و شماره xxx/xxx/۹۳ مورخه ۱۲/۱۱/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبتxxx۷۲ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شماره ثبتxxx۶۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره‌ ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ و مجوز شمارهxxx۴۳ مورخه ۷/۷/۹۳ بیمه مرکزی و شمارهxxxxxx مورخه ۱۰/۸/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود حق وردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید ـ اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت با عنایت به مفاد ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12088048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره‌ ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ و مجوز شمارهxxx۴۳ مورخه ۷/۷/۹۳ بیمه مرکزی و شمارهxxxxxx مورخه ۱۰/۸/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمرتضی حسنی عقدا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده بیمه مرکزی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدمهدی محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عطاءاله بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سهامی بیمه ایران به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسن خوشپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت توسعه عمران بیمه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء احد از اعضاء هیئت مدیره و امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۸۴/xxx/۹۳ مورخ ۳۰/۴/۹۳ و مجوز سازمان بوس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت توسعه عمران بیمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود امراللهی xxxxxxxxx۳ نماینده بیه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, به عنوان رئیس هیات مدیره غیرموظف ـ آقای محمدمهدی محمودی نماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف ـ آقای علی رستمی نماینده بیمه آسیا xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره ـ آقای علی جباری مرکیدxxxxxxxxx۲ نماینده بیمه ایرانxxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره ـ آقای علی اصغر یوسف نژاد بیمه البرز xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای حسن خوشپورxxxxxxxxx۷ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه, با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051588
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمهسهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمد هاشم پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ۹ـ ۱۱ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ محمد هاشم‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ۹ـ ۱۱ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667047
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359572
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663596
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن خوشبور به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب و اختیارات هیاتمدیره مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۸ـ۱۵ (مصالحه و سازش تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال و ارائه گزارش مربوط به هر مرحله به هیاتمدیره) ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه با توجه به ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219375
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن خوشبور به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب و اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۴ ۸ ۱۵ (مصالحه و سازش تا سقف xxx/xxx/xxx/۱ ریال و ارائه گزارش مربوط به هر مرحله به هیات مدیره) ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه با توجه به ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579190
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 579191
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت به شرح فوق صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450766
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۰/ ت ۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812017
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت به شرح فوق صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570673
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علیاصغر کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بسمت رئیس هیئتمدیره و حسن خوشپور به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و علی جباری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئتمدیره و محمد هاشمپور به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت عضو هیئتمدیره و سید رسول تاجدار به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت بیمه البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئتمدیره و محمود امرالهی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء) هیئتمدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570713
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت سهامی بیمه البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247959
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت ? مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: علی ? اصغر کبیری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بسمت رئیس هیئت ? مدیره و حسن خوشپور به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت ? مدیره و علی جباری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئت ? مدیره و محمد هاشم ? پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از صندوق تامین خسارتهای بدنی بسمت عضو هیئت ? مدیره و سید رسول تاجدار به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت بیمه البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت عضو هیئت ? مدیره و محمود امرالهی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء) هیئت ? مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوطه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت ? مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت ? مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328718
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت سهامی بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت سهامی بیمه البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036761
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
پیرو آگهی xxx۷۳/ت۳۲ مورخ ۲۹/۹/۸۹ ترازنامه حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750816
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11336970
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۷/۸۹ حسن خوش‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی بیمه آسیا به سمت عضو هیئت‌مدیره و میرعلی یاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی اخلاقی‌فیض‌آثار به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای۱‌ـ ۴‌ـ ۶‌ـ ۷‌ـ ۸‌ـ ۹‌ـ ۱۱‌ـ ۱۲‌ـ ۱۳‌ـ ۱۴‌ـ ۱۸‌ـ ۲۰‌ـ ۲۱ ماده۴۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا احدی از اعضا هیئت‌مدیره و امضا مدیرعامل یا معاون امور پشتیبانی شرکت محمدسعید پویا همراه با مهر شرکت معتبر است مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11430335
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری صنعت بیمه سهامی‎عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
پیرو آگهی صادره شماره xxx۶۵/ت۳۲ـ ۲۸/۱۰/۸۸ نام مدیرعامل مهدی اخلاقی فیض‎ آثار صحیح می‎باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923242
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابسری سپاهان تراز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه آسیا و شرکت بیمه ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه البرز. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ میرعلی یاری به نمایندگی بیمه مرکزی ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم رئیس‌دانا به نمایندگی بیمه آسیا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی اخلاقی‌فیض‌آبادی به نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سیدرسول تاجدار به نمایندگی شرکت بیمه البرز و علی جباری به نمایندگی شرکت بیمه ایران به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا محمدسعید پویا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات