مجتمع صنایع و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار

شرکت مجتمع صنایع و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101653140 (فعال)
12
افراد
10
آگهی‌ها
16463
شماره ثبت
1375/3/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13551319
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سیداحمد روضاتی به کدملی xxxxxxxxx و خانم فهیمه روهنده به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای کیاوش حلمی ویشکا سوقه به کدملی xxxxxxxxx۸ خانم سمیرا خدائی قزلجه به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد حلمی ویشکا سوقه به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668604
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲/۱۲/۲۹مورد تصویب قرار گرفت. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت،موسسه حسابرسی اطهر(حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره شناسنامه ۶ و شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523146
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید احمد روضاتی به سمت مدیرعامل با کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ خانم صدیقه سعادت صانعی به سمت نایب رئیس با کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای سید محمد روضاتی به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـخانم فاطمه روضاتی به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای حمیدرضا گیتی فروز به سمت عضو هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537160
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات مخابرات برنامه نگار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید محمد روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم صدیقه سعادت صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فاطمه روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا گیتی فروز با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس و بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای کیهان آزادی هیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و ضمن تأیید این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. ـ روزنامه ابرار و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258937
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ در شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید احمد روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و خانم صدیقه سعادت صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه روضاتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا گیتی فروز با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ثبت کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157346
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۱۶۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۳۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی رضا فاضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878366
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی رضا فاضلی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ به موضوع شرکت خرید و فروش هرگونه کالای مجاز الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ تعداد سهام وثیقه مدیران از xxx۰ سهم به یک سهم کاهش یافت و ماده ۳۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882555
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی‌رضا فاضلی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند.

۴ـ به موضوع شرکت خرید و فروش هرگونه کالای مجاز الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ تعداد سهام وثیقه مدیران از xxx۰ سهم به یک سهم کاهش یافت و ماده ۳۲ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519373

آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۶۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردیده:
۱ـ موسسه حسابرسی بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای موسی حسینی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان سید احمد روضاتی با کدملیxxxxxxxxx۰ سید محمد روضاتی با کدملیxxxxxxxxx۱ حمیدرضا گیتی فروز با کدملیxxxxxxxxx و خانم ها صدیقه سعادت صانعی با کدملیxxxxxxxxx۰ فاطمه روضاتی با کدملیxxxxxxxxx۸
۳ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقایان سید محمد روضاتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سعادت صانعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد روضاتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405374
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع رایانه و خدمات برق و مخابرات برنامه نگار (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی بخردیار به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای موسی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید احمد روضاتی با کدملی xxxxxxxxx۰ سید محمد روضاتی با کدملی xxxxxxxxx۱ حمیدرضا گیتی فروز با کدملی xxxxxxxxx و خانم‌ها صدیقه سعادت صانعی با کدملی xxxxxxxxx۰ فاطمه روضاتی با کدملی xxxxxxxxx۸ ۳ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقایان سید محمد روضاتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه سعادت صانعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد روضاتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات