گروه توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101638604 ()
20
افراد
35
آگهی‌ها
120320
شماره ثبت
1374/12/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777035
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱۵/xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712703
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری خبرگان سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ و تاییدیه شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۱۶/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت خدمات صبا تجارت یاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573472
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۱/xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150384
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۹/xxxمورخ ۲/۵/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر حمزه مالمیر به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد حسین قائمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و سعید شیرزادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و مهدی سنائی فرد به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۴، ۸، ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139748
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و نامه شمارهxxx۴۱/xxxمورخ۲۳/۰۴/xxx۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996262
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۲ , xxx مورخ ۱۸/۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876517
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - میدان شیخ بهائی - خیابان ونک - پلاک xxx - طبقه پنجم - کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881027
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۵/xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحمزه مالمیر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی کارون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633993
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633997
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۲۳/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبل گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090077
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx - شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ - شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ - شرکت هواپیمائی نفت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990011
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638174
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید باقری خیر ابادی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حمزه مالمیر به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امید قائمی به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و یا با امضا متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360846
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043421
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر مالکی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یار محمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مصطفی امید قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود . هیات مدیره اختیارات خود را در بند های۱و۴و۶و۷و۱۳و۱۹ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۹ ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696698
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی شاهدان ش م xxxxxxxxx۵۰به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696701
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت هواییمایی نفت ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شکت نفت سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ شرکت پالایش نفت جی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636737
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر‌ایندگان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال منقسم به ۵ میلیارد سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314708
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین قائمی بجای آقای مهدی دهقان نیستانکی به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت هیئت مدیره منصوب گردید. در نتیجه آقای ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271690
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان شیخ بهائی خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200503
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx۷ـxxx مورخ ۱۲/۵/xxx۲ بانک پارسیان شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۸/xxx۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187676
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056016
آگهی تصمیمات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاهدان شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982851
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ اعلام می دارد: تاریخ جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۱ صحیح است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976136
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاهدان به ش ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ش ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ماده۶۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت مدیره و اکرم یارمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی اکرم یارمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مصطفی امید‌قائمی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی امراله ابراهیمی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی مهدی دهقان به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ محل شرکت به تهران ـ خ ونک ـ روبروی پارک آفتاب ـ پxxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۷/۹۱ ناصر مالکی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکرم یارمحمدی‌ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711528
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: سعید جمشیدی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای حمید کاشانی بسمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. در نتیجه اعضای هیات‌مدیره قبلی به شرح ذیل در همان سمت قبلی خود ابقاء گردیدند. غلامرضا سلامی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ سعید جمشیدی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ـ فریبرز زراعت‌طلب به کدملی xxxxxxxxx۲ـ احمد عبائی‌کوپایی به کدملی xxxxxxxxx۶ـ زهرا سعادتی به کدملی xxxxxxxxx۳ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ غلامرضا سلامی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و احمد عبائی‌کوپائی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11794219
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۰۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773460
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا سلامی به ش ملیxxxxxxxxx۳ و حمید کاشانی به ش ملیxxxxxxxxx۲ و فریبرز زراعت‌طلب به ش ملیxxxxxxxxx۳ و احمد عبایی‌کوپایی به ش ملیxxxxxxxxx۶ و زهرا سعادتی به ش ملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ غلامرضا سلامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فریبرز زراعت‌طلب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502800
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی عام به شماره ثبت۱۲۰۳۲۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۲/۸۹ و جلسه هیات‌مدیره مورخ ۳/۶/۸۹ و در اجرای ماده xxxو xxx از لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۹ سهم xxx ریالی بانام تماما پرداخت شده کاهش یافت و ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947637
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057698
آگهی تغییر پلاک شرکت سرمایه گذاری آینده نگرسهامی عام بشماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
بموجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۱۳ به پ ۱/۱۸ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات