سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101634157 ()
20
افراد
31
آگهی‌ها
119869
شماره ثبت
1374/12/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14835192
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۱/۱/xxx۸و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۱۶/۶/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰سهم xxx۰ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبالغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره ۶۲/xxx۸/۱/۷۲مورخ ۱۳/۶/xxx۸بانک صادرات ایران شعبه بلوارناهید و گواهی شماره ۱۸/xxx۸/۱/۷۲مورخ ۱۷/۴/xxx۸بانک صادرات ایران شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14732287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل برای ۲ سال انتخاب شدند شرکت فولاد مبارکه ( xxxxxxxxx۶۴ ) شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ( xxxxxxxxx۹۶ ) موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر ( xxxxxxxxx۷۰ ) شرکت فلزتدارک فولادمبارکه اصفهان ( xxxxxxxxx۳۵ ) شرکت معدنی وصنعتی فولادسنگ مبارکه اصفهان ( xxxxxxxxx۲۴ ) ترازنامه وحساب سود ( زیان ) و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷ شرکت به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ( xxxxxxxxx۲۵ ) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209967
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ و اجاز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx ـ xxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته (مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال) و مطالبات حال شده (مبلغ xxxxxxxxxxxx۳ ریال) و آورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) افزایش یافت. مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۳۳/xxx۸/۷۲ مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۸/۷۲ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157966
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۰ , xxx مورخه ۱۴/۸/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس کفاش تهرانی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری به نمایندگی از سرمایه گذاری صدرتامین xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا شریفی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد فاطمیان xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی رستمی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری xxxxxxxxx۹ را به عنوان مدیرعامل و آقای علی رستمی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای فاطمیان به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اختیارات هیات مدیره در اساسنامه شرکت به استثناء تصویب بودجه سالانه و دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و پیشنهاد تقسیم سود و اصلاح اساسنامه و تصویب صورتهای مالی و چارت سازمانی و گزارش فعالیت هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید وهمچنین سرمایه گذاری‌های بلند مدت عمده و با اهمیت بیش از ۲۰ میلیارد تومان و تعیین اعضاء هیات مدیره در شرکتهای صبانور، شهید قندی، گل گهر، چادرملو، فولاد خراسان، گهر زمین و کک طبس به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد_بود. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره، درغیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۱۲/۹۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۷۰ میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ ریالی که مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۴۸/xxx۸/۷۲ مورخه ۲۳/۷/۹۶ بانک صادرات شعبه بلوار ناهید و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال از محل مطالبات حال شده تامین گردیده است افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فئق الذکر تکمیل امضا شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ (نوبت دوم) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان باشناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایرباشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد فاطمیان ک. م xxxxxxxxx۱ به جای آقای بهرام سبحانی به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای نیک نام هوشیار ک. م xxxxxxxxx۴ را به عنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252679
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۵ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ واریزی به موجب گواهی بانکی شماره‌های xxx/xxx۸ مورخ ۱۳/۱۰/۹۵ و xxx/xxx۸/۷۲ مورخ ۲۰/۸/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه ممتاز بلوار ناهید واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۲/xxx مورخه ۲۲/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیکنام هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. عزیزاله عصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. عباس کفاش تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. عباس بابا گل زاده کشتلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسنادتجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار باامضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. کلیه اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به غیر از موارد ذیل که ضروریست پس از تصویب هیئت مدیره اقدام شود به مدیرعامل تفویض، با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره و نیز صرفه و صلاح شرکت اقدام گردد: تصویب بودجه سالانه شرکت که بایستی با پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت مدیره برسد. تصمیم گیری نسبت به برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت و شرکت‌های سرمایه پذیر که درصد سهام شرکت سر مایه گذاری توسعه معادن و فلزات درآنها بیشتر از ۵۰ ٪ می‌باشد. مقرر شد درخصوص معرفی و تغییرات اعضاء هیئت مدیره ۷ شرکت شامل: کارخانجات تولیدی شهید قندی، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد خراسان، سنگ آهن گهرزمین، توسعه معدنی وصنعتی صبانور و کک طبس به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام گیرد و معرفی وتغییرات اعضاء هیئت مدیره سایر شرکتها بانظر مدیرعامل انجام ودراولین جلسه هیئت مدیره گزارش تغییرات صورت گرفته به هیئت مدیره منعکس گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۵۶ , xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۵ , xxx مورخه ۰۶/۰۵/xxx۵ سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای ۲ سال انتخاب شدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12634941
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ ونیز مجوز شمارهxxx- xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت ( مبلغ نقدی طی گواهی بانکی شماره xxx /xxx۸ -۷۲ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ بانک صادارات شعبه ممتاز بلوار ناهید کد xxx۸واریز گردید ) و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755899
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۰۹/۹۳سازمان بورس اداره امور نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید عباس حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به سمت رئیس هیئت مدیر و آقای بهرام سبحانی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی بانک بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی اسلامی بیدکلی به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره بشماره ملیxxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت به غیر از موارد ذیل که ضروریست پس از تصویب هیئت مدیره اقدام شود به مدیرعامل تفویض،با رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه های مصوب هیات مدیره و نیز صرفه و صلاح شرکت اقدام گردد: -۲- تصویب بودجه سالانه شرکت که بایستی بــا پیشنهادمـدیرعامل به تصویب هیئت مدیره برسد. -۲- تصمیم گیری نسبت به برگزاری مجــامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت و شرکت های سرمایه پذیر که درصد سهام شرکت سر مایه گذاری توسعه معادن و فلزات درآنها بیشتر از ۵۰% می باشد -۲- مقرر شد درخصوص معرفی و تغییرات اعضاء هیئت مدیره ۷ شرکت شامل:کارخانجات تولیدی شهید قندی، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد خراسان،گهرزمین، توسه صنعتی و معدنی صبانور و کک طبس پس از تبادل نظر و تصویب هیئت مدیره انجام گیرد و معرفی وتغییرات اعضاء هیئت مدیره سایر شرکتها بانظر مدیرعامل انجام ودراولین جلسه هیئت مدیره گزارش تغییرات صورت گرفته به هیئت مدیره منعکس گردد. -۲- خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری های بیش از ۱۰ میلیارد تومان وخرید دارائی های ثابت غیراز اموال و اثاثیه به پیشنهاد مدیرعامل و با تصویب هیئت مدیره انجام خواهدشد. حقوق و مزایای مدیرعامل عیناً طبق رقم گذشته تائید و تصویب شد و مقرر شد اضافات قانون کار هرساله به آن اضافه شود. کلیه اسنادتجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک ها،سفته ها،قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار باامضاء مدیرعامل باتفاق رئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک،با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519560
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ و مجوز شمارهxxx۶/xxxمورخ ۳۰/۰۸/۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی احمدزاد اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولادایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرام سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر از جمله چکها سفته ها قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار باامضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل و درغیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل به اتفاق دونفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق دو نفر از اعضای هیات مدیره بامهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و جاری و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء عضو موظف هیات مدیره معتبر خواهدبود. ـ هیات مدیره برخی از اختیارات خود را بر اساس مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات عمومی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه های مالی و معاملات، استخدام و حقوق دستمزد و سایر آئین نامه های مرتبط با فعالیت شرکت جهت تصویب آیین نامه مربوطه در هیات مدیره. ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت جهت تصویب هیات مدیره و ارائه آن به نهاد های ذیربط. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ پیشنهاد اخذ تسهیلات از بانک ها و شرکتها و موسسات رسمی و انجام اقدامات اجرایی پس از طرح و تصویب در هیات مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها و دادسراها و مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت پس از طرح و تصویب موضوع در هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350366
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۴/۹۴ سازمان بورس اداره امور نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای حافظ کمال هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.کلیه اسنادتجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک ها، سفته ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار باامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل، با امضاء رییس هیات مدیره و به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402338
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ ۱۴/۰۴/۹۳سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۸/۷۲ مورخ ۱۱/۰۴/۹۳ بانک صادرات ایران شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492301
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ و مجوز شمارهxxx/xxxxxx مورخ ۷/۲/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین آقای اسرافیل احمدیه برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492313
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ ۶/۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام سبحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴جایگزین آقای مسعود سمیعی نژاد برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ۲۸/۴/۹۳ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456512
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معاون و فلزات سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید عباس حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بجای آقای ایرج اکبریه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وجیه اله جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178919
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801405
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت فولاد مبارکه به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی مسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه مرات کیش به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسرافیل احمدیه خانه سر به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی وجیه اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ وجیه اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059888
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت فولاد مبارکه به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی مسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه مرات کیش به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسرافیل احمدیه خانه سر به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی وجیه اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ وجیه اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650128
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ و تنفس مربوط و هیاتمدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته افزایش یافته است و مبلغ xxxxxxxxx۶۸ ریال بموجب گواهیهای شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۱۱/۴/۹۱ و xxx۸۲/xxx مورخ ۸/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755361
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ و تنفس مربوط و هیات مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته افزایش یافته است و مبلغ xxxxxxxxx۶۸ ریال بموجب گواهی های شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۱۱/۴/۹۱ و xxx۸۲/xxx مورخ ۸/۳/۹۱ بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584942
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسات هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ و ۹/۳/۹۱ اسرافیل احمدیه‌خانه‌سر به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای محمدرضا شهیدی‌تبار به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و وجیه‌اله جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن پلارک به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793820
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه های کثیر‌الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ سید عبدالحمید ثمره‌هاشمی‌شجره به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد سهامی‌خاص به سمت مدیر‌عامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیر‌عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.:

کلیه اختیارات هیئت‌مدیره طبق اساسنامه به مدیر‌عامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984359
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ حسن پلارک به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج پورحسین‌اکبریه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شیخ‌نیاجلیانی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت فن‌آوریان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا شهیدی‌تبار به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید و حصر و از جمله چکها و سفته‌ها و قراردادها و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار به امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل معتبر خواهد بود کلیه اختیارات هیئت‌مدیره به غیر از موارد مطروحه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10497935
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت فولاد مبارکه شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شرکت توسعه مرآت کیش. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات