سخت آژند

شرکت سخت آژند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101620879 ()
39
افراد
40
آگهی‌ها
118507
شماره ثبت
1374/10/3
تاریخ تأسیس

اشخاص سخت آژند

در این بخش تمامی اشخاصی که در سخت آژند دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حسین تقدسی
حسین تقدسی
از 1390/10/26
اسفندیارمنصور
اسفندیارمنصور
از 1390/10/26
سید ضیاونکی
سید ضیاونکی
از 1390/10/26
شاپور حقیقت خوانساری
شاپور حقیقت خوانساری
از 1391/3/1
رحیم صبوری
رحیم صبوری
از 1391/3/1
درنتیجه محمد پرهام
درنتیجه محمد پرهام
از 1391/3/1
محمد قائد
محمد قائد
از 1391/3/1
نعمت الله غلامی
نعمت الله غلامی
از 1391/3/1
سیداحمد حسینی تکلردی
سیداحمد حسینی تکلردی
از 1391/3/1
مهدی معروفی
مهدی معروفی
از 1391/3/1
حسن رضا دلیری
حسن رضا دلیری
از 1391/5/18
غلامعلی خورسندی لالوی
غلامعلی خورسندی لالوی
از 1391/10/12
علی‌رضا خائف
علی‌رضا خائف
از 1391/10/12
جهانگیر نخعی
جهانگیر نخعی
از 1391/10/12
حامد نورانی
حامد نورانی
از 1391/10/12
هاشم داداش پور
هاشم داداش پور
از 1392/11/1
صابر دهقانی
صابر دهقانی
از 1392/11/1
محمدرضا مزجی
محمدرضا مزجی
عضو هییت مدیره از 1392/11/1
محمدمهدی فداکار داورانی
محمدمهدی فداکار داورانی
رییس هییت مدیره از 1392/11/1
حسن فدایی
حسن فدایی
عضو هییت مدیره از 1392/11/1
اصغر ابوالحسنی هستیانی
اصغر ابوالحسنی هستیانی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/11/1
به جای پرویز خاکپور
به جای پرویز خاکپور
عضو هییت مدیره از 1389/9/15
سعید هورآذر
سعید هورآذر
از 1389/9/15
مجید بنویدی
مجید بنویدی
از 1389/9/15
حمید جابرانصاری
حمید جابرانصاری
از 1389/9/15
سیروس گوهری
سیروس گوهری
بازرس علی‌البدل از 1389/9/15
صباح زنگنه
صباح زنگنه
از 1389/9/15
مرضیه قمری حسابی
مرضیه قمری حسابی
بازرس علی‌البدل از 1394/1/17
مجتبی اسلامی زاده
مجتبی اسلامی زاده
عضو هییت مدیره از 1394/1/17
مهدی عسگری
مهدی عسگری
از 1394/2/22
عباسعلی اشرف
عباسعلی اشرف
از 1394/11/11
یاسین رامین
یاسین رامین
از 1395/2/11
طهماسب مظاهری خورزنی
طهماسب مظاهری خورزنی
رییس هییت مدیره از 1395/2/11
محمد جواد جوادی ندا
محمد جواد جوادی ندا
عضو اصلی هییت مدیره از 1396/7/5
غلام‌رضا شیخ
غلام‌رضا شیخ
از 1396/12/26
عزیز قشقایی
عزیز قشقایی
از 1397/5/23
زینب دلیری
زینب دلیری
از 1397/10/1
علی عالی پور مرغملکی
علی عالی پور مرغملکی
عضو هییت مدیره از 1397/10/1
محمد امجدی
محمد امجدی
عضو هییت مدیره از 1398/5/28

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801997
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ و خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ و آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیأت مدیره؛ و آقای علی عالی پور مرغملکی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به سمت عضو هیأت مدیره؛ وآقای محمد امجدی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14791069
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت پیشگامان توسعه و عمران استان سمنان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751863
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14434166
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عزیز قشقایی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد قائد کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ؛ آقای علی عالی پور مرغملکی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ؛ خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره ؛ آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187372
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیز قشقایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش.م xxxxxxxxx۸۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101984
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش. م xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای عباسعلی اشرف با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985995
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986001
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه گردشگری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661836
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی اشرف به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدجواد جوادی ندا به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321508
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321518
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای طهماسب مظاهری خورزنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی اسلامی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن فدائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد نورانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080694
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039990
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای طهماسب مظاهری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل که برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیرهتعیین سمت گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848722
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای طهماسب مظاهری خورزنی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای یاسین رامین کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. - حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655226
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدمهدی فداکار داورانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ - آقای حسن رضا دلیری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ - آقای هاشم داداش پور باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زعیم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای مهدی معروفی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره؛ - آقای صابر دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای عباسعلی اشرف با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره؛ - آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)؛ که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655250
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ - شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ - شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ - شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455887
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صابر دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. طبق تصمیم هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ عزل و نصب مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه های اداری مالی که با پیشنهاد مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره رسیده است. ـ تهیه و پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیئت مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری. ـ تعیین میزان استهلاک اموال شرکت طبق قوانین جاری. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به هیئت مدیره و بازرس. ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه xxx۷ و ارائه به هیئت مدیره. ـ انجام کلیه امور اجرایی، اداری و جاری شرکت، اداره و نظارت بر سازمان و تنظیم عملیات جاری، اقدام و دفاع از منافع شرکت با توجه به اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره. اجرای مصوبات هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455905
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxمورخ ۴/۷/۹۴مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی با نام یک هزار ریالی صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404485
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۶/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx میلیون سهم عادی با نام یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی که به مبلغ xxxxxxxxx۷۲ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/۹۴/xxxمورخ ۱۹/۵/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت شده است، افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12188064
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی فداکار داورانی کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هاشم داداش پور کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به جای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن فدائی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی معروفی کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی عسگری کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به جای آقای هاشم داداش پورکدملی xxxxxxxxx۷ وآقای صابر دهقانی کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به آدرس تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان ظفر، کوچه نور، پلاک ۶، ساختمان دلیران پارس کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154714
آگهی تاسیس شرکت پیشگامان عمران و توسعه آذر منطقه آزاد ماکو (سهامی‌خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و در تاریخ ۱۷/۱/۹۴ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد.

۱ـ موضوع شرکت: مشارکت و مدیریت در پروژه های توسعه و عمران شهری و کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی از جمله انبوه سازی مسکن و ساختمان سازی اعم از تجاری و مسکونی و اداری و درمانی و شهرک سازی اعم از صنعتی و مسکونی ـ تهیه و تدارک کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات راهسازی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ـ خرید سهام شرکتها و موسسات ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور ـ انجام هر گونه فعالیت بازرگانی مجاز در داخل و خارج کشور، با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ محوطه گمرک ـ ساختمان اداره پست ـ طبقه همکف ـ صندوق پستی xxx ـ xxx۷۵

۴ـ سرمایه شرکت: به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که ۳۵ درصد آن نقداً برابر گواهی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ بانک صادرات ماکو ـ شعبه بازرگان ـ کد xxx پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد.

۵ـ مدیران شرکت: ۱) آقای مجتبی اسلامی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲) شرکت سرمایه گذاری سخت آژند (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای مهدی معروفی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ۳) شرکت سرمایه گذاری اعتصام (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمد مهدی فداکار داورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است.

۸ـ بازرسان شرکت: آقای سید احمد حسینی تکلردی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه قمری حسابی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند.

۹ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مدیر امور حقوقی، قراردادها و ثبت شرکتها

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078304
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد..موسسه خدمات حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614799
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سخت آژند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم داداش پور به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل(خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل است: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی شماره ثبت xxx۸۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی xxxxxxxxx۱ ۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و همچنین: شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی xxxxxxxxx۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای صابر دهقانی کد ملی xxxxxxxxx۲
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیده و قبول سمت نمودند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378296
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سخت آژند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمدمهدی فداکارداورانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره.
شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای حسن فدایی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای حسن رضادلیری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره.
شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمدرضا مزجی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره.
همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره
شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای هاشم داداش پور کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علیرضا خائف کد ملی xxxxxxxxx۱
بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره
آقای صابر دهقانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و... با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378309
آگهی تغییرات شرکت سخت آژند سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی هیئت مدیره:
ـ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران جیرفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
ـ شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
اعضا علی البدل:
ـ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067150
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامعلی خورسندی لالوی به ک. م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل جایگزین حسن رضا دلیری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و حدود اختیارات مدیرعامل با شرح صورتجلسه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق عادی و غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986225
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس به ش م xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۲ و شرکت پیشگامان عمران و توسعه استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۴۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۶۵ و شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس به ش م xxxxxxxxx۹۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ و شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس xxxxxxxxx۳۵ بسمت اعضاء علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضادلیری به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهانگیر نخعی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمان هزاره سوم و محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه شهری استان خراسان رضوی و غلامعلی خورسندی لالوی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و علیرضا خائف به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آژند توسعه شهرستانک و حامد نورانی به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس بسمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931208
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056984
آگهی تصمیمات شرکت آژند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی تلکردی به ک م xxxxxxxxx۹ به جای شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ برای باقی مدت تصدی عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045867
آگهی تغییر محل شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۶/۹۱ محل شرکت به تهران ابتدای بزرگراه چمران بعد از پارک وی ـ خ جوانان بین خ الف و ب پ۹ ک‌پxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705189
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ حسن رضا دلیری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به جای شاپور حقیقت خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571521
آگهی تغییرات شرکت سخت آژندسهامی عام به شماره ثبت۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ حسن رضا دلیری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آژند توسعه شهرستانک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به جای شاپور حقیقت‌خوانساری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند امضا اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645564
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نعمت اله غلامی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت خوانساری به ک م xxxxxxxxx۴ مهدی معروفی به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری حقیقت به ش م xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری علمداری به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت مدیره و شاپور حقیقت خوانساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933197
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان توسعه شهری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی محمد پرهام به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت پیشگامان عمران و توسعه شهری استان خراسان رضوی به ش م xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمد قائد به ک م xxxxxxxxx۴ شرکت گروه صنعتی سپاهان به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی نعمت‌اله غلامی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت آژند توسعه شهرستانک به ش م xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی شاپور حقیقت‌خوانساری به ک م xxxxxxxxx۴ مهدی معروفی به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید احمد حسینی به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری حقیقت به ش م xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی رحیم صبوری‌علمداری به ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ محمد پرهام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاپور حقیقت‌خوانساری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهدی معروفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۱ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608728
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ و ۸/۱۱/۹۰ حسین تقدسی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384944
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ و ۸/۱۱/۹۰ حسین تقدسی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به جای مجید بنویدی و سید ضیاونکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به جای سعید هورآذر و اسفندیار منصور به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و سرمایه گذاری اسپیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به جای سید حسین سلیمی در هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855176
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت توسعه آلتون سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت مهندسین مشاور گنو سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شرکت بیمه آسیا سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری اسپیر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حمید جابرانصاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران گچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ سید حسین سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت اسپیر سهامی‌خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید هورآذر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه آلتون بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پرویز خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور گنو سهامی‌خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید بنویدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بیمه آسیا سهامی‌عام بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا جابرانصاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی سپاهان سهامی‌عام بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی معروفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره باتفاق مدیرعامل و یا احد از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل به شرح ماده ۴۶ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11365162
آگهی تغییر محل شرکت سخت آژند سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۸۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۸۹ محل شرکت به تهران خ دکتر بهشتی خ احمد قصیر (بخارست) پ ۱ ط ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993517
آگهی تصمیمات شرکت سخت آژند سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و سیروس گوهری به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات