فولاد زاگرس

شرکت فولاد زاگرس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101612156
17
افراد
26
آگهی‌ها
117631
شماره ثبت
1374/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1712330
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) نوبت سوم
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۳ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1712859
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) نوبت سوم
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۳ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680936
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) نوبت دوم
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۲ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681339
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام)نوبت دوم
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۲ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637583
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) نوبت اول
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۱ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638105
آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت در حال تصفیه شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) ـ نوبت اول
به موجب آگهی مورخه ۳۰/۲/xxx۳ و اصلاحیه تاریخ ۱/۵/xxx۳ مندرج در روزنامه رسمی کشور، انحلال شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ جهت اطلاع عموم اعلام گردید.
لذا به استناد مفاد مواد ۵،۴ نظامنامه قانون تجارت و مواد xxx، xxx، xxx قانون تجارت ـ اخطار می شود ـ به بستانکاران مقیم در حوزه تهران یکماه و بستانکاران مقیم در سایر نقاط ایران ظرف دو ماه و طلبکاران مقیم در خارجه ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، که اسناد یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین کند، ضمن معرفی خود به دفتر مدیران تصفیه به آدرس تهران، خ سهروردی شمالی، پلاک xxx تسلیم و رسید اخذ نمایند.
به بدهکاران و هر کسی که مالی از شرکت در اختیار اوست نیز اخطار می شود ظرف موعد قانونی صدالذکر ـ ضمن معرفی خود اموال شرکت را تحویل نمایند در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی براساس قانون مربوطه به نفع صندوق دولت محکوم و هر حقی نسبت به اموال مزبور دارند از آنها سلب خواهد شد.
پxxxxxx۱ ۱ـ۳ مدیران تصفیه شرکت فولاد زاگرس (در حال تصفیه) حمید اسکندری ـ مهدی حسینی شورابه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517734
آگهی تغییرات شرکت منحله فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
پیرو آگهی انحلال شرکت فولاد زاگرس به شماره نامه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۲/۹۳ نوع شرکت به اشتباه سهامی خاص درج شده است که سهامی عام صحیح می باشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441834
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای تصدی دوره باقیمانده انتخاب گردیدند:
آقای دکتر سیروس برنابلداجی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و ثبت xxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر مهدی رشیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و ثبت xxxxxx به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و ثبت xxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای مهندس غلام حسین حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای ابراهیمعلی مولابیگی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و ثبت xxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی مولابیگی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و ... به امضا مدیرعامل و در صورت عدم حضور ایشان به امضاء آقای دکتر سیروس برنابلداجی (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441922
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای تصدی دوره باقیمانده تا تاریخ ۱۶/۶/xxx۳ انتخاب گردیدند:
سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱
سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
شرکت کارگزاری س ـ ی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434791
آگهی انحلال شرکت فولاد زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقایان حمید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی حسینی شورابه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیران تصفیه و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودگان و آقای سیدمرتضی فاطمی اردستانی به عنوان ناظران تصفیه انتخاب گردیدند.
آدرس مدیران تصفیه تهران خیابان سهروردی پلاکxxx کدپستی xxxxxxxxx (دفتر مرکزی شرکت) می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745144
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه صندوق بازنشستگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم علی مولابیگی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیف اله امیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عالمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745145
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468703
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی مولابیگی به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی سیف اله امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی حاجی باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443550
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ابراهیم علی‌مولابیگی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی سیف‌اله امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه صندوق بازنشستگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی رشیدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی غلامرضا عالمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ابراهیم علی‌مولابیگی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیف‌اله امیری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا عالمی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706328
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706329
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: جهانگیر وکیلی به کدملیxxxxxxxxx۵ بجای احمدرضا دانشمند به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و هومن نوری به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید باقر مرتضوی راوری به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به کدملیxxxxxxxxx۱۵ و محمدعلی حق شناس به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178187
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: جهانگیر وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ بجای احمدرضا دانشمند به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و هومن نوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سید باقر مرتضوی راوری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به کدملی xxxxxxxxx۱۵ و محمدعلی حق شناس به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748165
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی‌اردستانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543914

آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543915

آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی اردستانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313544
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088579
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی فاطمی‌اردستانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533877

آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ محمدعلی حق شناس به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای جلال احمدپور به کدملی xxxxxxxxx بعنوان نماینده شرکت سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560257
آگهی تغییرات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام به شماره ثبت۱۱۷۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ محمدعلی حق‌شناس به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای جلال احمدپور به کدملی xxxxxxxxx بعنوان نماینده شرکت سی ولکس کالا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862087
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: احمدرضا دانمشند به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به ش ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و سید باقر مرتضوی‌راوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و هومن نوری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و جلال احمدپور به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سی ولکس کالا به ش ملی xxxxxxxxx۷۲ و علی حاجی‌باقری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مندرجات بند ۴ از ماده ۴۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036549
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زاگرس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۷۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بسمت بازرس اصلی و حسین طالبی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، موسسه بنیاد تعاون سپاه، شرکت سی ولکس کالا. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات