مواد ویژه لیا

شرکت مواد ویژه لیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101601243 ()
23
افراد
43
آگهی‌ها
116518
شماره ثبت
1374/7/11
تاریخ تأسیس

اشخاص مواد ویژه لیا

در این بخش تمامی اشخاصی که در مواد ویژه لیا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773628
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۸ (نوبت دوم)تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620042
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مهام سازه دلسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آرش امام بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی کریمی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سودافزانقش جهان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی مهدی میرزا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردید . هیئت مدیره اختیارت ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اسناد و اوراق بهادرتعهدآورازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضا مدیرعامل و امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610680
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۸ ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند . شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت توان گستران عایق دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت کیمیاگر سدید پارسی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت راز داده پرداز قرن دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610692
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ملیکا میرزائی قمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیمیاگر سدید پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شاکر احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توان گستران عایق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیات مدیره و اسمعیل ملکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و راحله احمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت راز داده پرداز قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و برات ، قراردادها و عقود تعهدآور با دو امضا شامل امضای مدیرعامل یا محمد میرزائی قمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ( قائم مقام مدیرعامل ) و امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14593790
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ ( نوبت دوم ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14590973
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . شرکت سود افزاء نقش جهان سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مهام سازه دلسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ آقای علی کریمی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت توان گستران عایق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170446
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملیکا میرزایی قمی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی کیمیاگر سدید پارسی برای باقیمانده دوره تصدی جانشین اقای حمید براتی مقدم با کدملیxxxxxxxxx۹ گردید. ـ آقای آرش فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از توسعه سبز گلستان برای باقیمانده دوره تصدی جانشین آقای محمد میرزایی قمی با کدملی xxxxxxxxx۳ شد. آقای آرش فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و خانم ملیکا میرزایی قمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب کردند. آقای محمد میرزایی قمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت تصدی امور اجرایی شرکت تعیین و کلیه اختیارات و مسئولیت های مدیرعامل شرکت به ایشان اعطا گردید. هم چنین هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به ایشان تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات ـ پیش بینی بودجه سالانه شرکت و تنظیم صورت های مالی و ارائه به حسابرس و بازرس ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ـ اخذ کارت بازرگانی و توکن و سایر مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت از مراجع ذیصلاح ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها، دادسراها و مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری در هر مرحله اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و از طرف شرکت با حق انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و کلیه اختیارات لازم ـ امضای کلیه اسناد تعهداور، قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با دو امضا شامل امضای ثابت آقای محمد میرزایی قمی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای ثابت نایب رییس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای نماینده هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897163
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل تراز نامه، صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر ش م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الاانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572715
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهید مطهری - کوچه ارغوان دوم - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۰ - طبقه اول - - به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572742
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408985
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای محمد میرزایی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره. شرکت کیمیا سدید پارسی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای حمید براتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره. شرکت آژند دژ پارینا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای میرابراهیم باقرالموسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت توان گستران عایق به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای مسعود صالحی شهربابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت آرمان آفرینان سیمیا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای محسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. محسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201931
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الاانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131252
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سبز گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای محمد میرزائی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت کیمیاگر سدید پارسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای حمید براتی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آژند دژ پارینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای یداله خسروزاده قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توان گستران عایق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای محسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت آرمان آفرینان سیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای سیدمجید رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیار هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث شامل کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. پیش بینی بودجه سالانه شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، و امور مشابه دیگر. کلیۀ اسناد و اوراق بهادارتعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090240
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیات مدیره به مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت توان گستران عایق شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت آرمان آفرینان سیمیا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت تعاونی کیمیاگر سدید پارسی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت آژند دژ پارینا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635515
آگهی تغییرات شرکت مواد ويژه ليا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ ومجوز شماره xxx۰,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شماره ثبت xxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱و شماره ثبت xxxxxx شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰و شماره ثبت xxxxxx شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شماره ثبت xxxxxx شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676209
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت ((انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی، بعنوان ارائه دهنده خدمات آزمون، کالیبراسیون، درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676218
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره بقرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای ژوبین علاقبند با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به موجب حکم شماره xxx۰/ ف ن به تاریخ xxx۴/۰۸/۳۰ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره آقای بابک پیروز با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به موجب حکم شماره xxx/xxx۰ به تاریخ xxx۴/۰۸/۳۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر ساداتی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید فاضل جلالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای سید حسام الدین عبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072364
آگهی تغییرات شرکت موادویژه لیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد: ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت مواد ویژه لیا به شماره ثبت xxxxxx ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع اصلی شرکت: تولید فرآوری و پالایش کلیه مواد معدنی و شیمیایی از جمله تولید انواع منسوجات شیشه ای شامل الیاف تیشو نخ و غیره و هر نوع فعالیت بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات مواد اولیه و فرآورده های فوق الذکر و بسته بندی آنها و ماشین آلات تولیدی مرتبط. موضوع فرعی شرکت: مشارکت در سایر شرکتها انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی صنعتی و خدماتی ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: مرکز اصلی شرکت در تهران: خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۱ می باشد. ـ مدت شرکت: نامحدود می باشد ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ ۸۰ میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد هر گونه سهام ممتاز می باشد ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی علی اکبر ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فرآور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی سید مجید رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره. ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا"یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. اخذ رای بصورت شفاهی مثلا"با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت بدلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری بصورت شفاهی امکان پذیر نباشد اخذ رای بصورت کتبی خواهد بود. ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بر اساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می پذیرد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیش نهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیش نهاد انحلال شرکت را ارایه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود. تصمیم گیری در خصوص پیش نهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هر گاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت شرکت بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده در تاریخ ۳۱/۰۵/xxx۳ اعم از بدهی های تجاری و غیر تجاری اسناد پرداختی و تسهیلات مالی دریافتی مبلغ xxx۵۵ میلیون ریال بوده و بدهی بلند مدت شرکت نیز صرفا"شامل مبلغ xxx۶ میلیون ریال ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل می باشد. همچنین شرکت در تاریخ فوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات می باشد. ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058967
آگهی تغییرات شرکت موادویژه لیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد: ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت مواد ویژه لیا به شماره ثبت xxxxxx ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع اصلی شرکت: تولید فرآوری و پالایش کلیه مواد معدنی و شیمیایی از جمله تولید انواع منسوجات شیشه ای شامل الیاف تیشو نخ و غیره و هر نوع فعالیت بازرگانی از قبیل خرید و فروش صادرات و واردات مواد اولیه و فرآورده های فوق الذکر و بسته بندی آنها و ماشین آلات تولیدی مرتبط. موضوع فرعی شرکت: مشارکت در سایر شرکتها انجام کلیه عملیات و معاملات مجاز بازرگانی صنعتی و خدماتی ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت در تهران: خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد. ـ مدت شرکت: نامحدود می باشد ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ ۸۰ میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد هر گونه سهام ممتاز می باشد ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی بابک پیروز به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی علی اکبر ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی سید فاضل جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فرآور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی رامین ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی سید مجید رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره. ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا"یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. اخذ رای بصورت شفاهی مثلا"با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت بدلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری بصورت شفاهی امکان پذیر نباشد اخذ رای بصورت کتبی خواهد بود. ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود بر اساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می پذیرد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیش نهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیش نهاد انحلال شرکت را ارایه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود. تصمیم گیری در خصوص پیش نهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هر گاه شرکت منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی های کوتاه مدت شرکت بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده در تاریخ ۳۱/۰۵/xxx۳ اعم از بدهی های تجاری و غیرتجاری اسناد پرداختی و تسهیلات مالی دریافتی مبلغ xxx۵۵ میلیون ریال بوده و بدهی بلند مدت شرکت نیز صرفا"شامل مبلغ xxx۶ میلیون ریال ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل می باشد. همچنین شرکت در تاریخ فوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات می باشد. ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و هم چنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754838
آگهی تغییرات شرکت موادویژه لیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نو اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570776
آگهی تغییرات شرکت موادویژه لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول شهریور ماه هرسال شروع و در آخر مرداد سال بعد پایان خواهد یافت. و بند الف ماده ۱۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443359
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای بابک پیروز به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی اکبر ساداتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای سید فاضل جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای سید مجید رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره در ماده ۱۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443526
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443527
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443906
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید.
آقای بابک پیروز به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی اکبر ساداتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت داده پردازی خاورمیانه (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای رامین ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فرآورنمک (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای سید فاضل جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
آقای سید مجید رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره در ماده ۱۴ اساسنامه به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179107
آگهی تغییرات شرکت مواد ویژه لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980038
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ واصل گردید: ارزش هر سهم از مبلغ xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/۵۰ سهم با نام به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماما پرداخت شده میباشد اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی علی اکبر ساداتی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی سید فاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی سید مجید رضوی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی محسن مستشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ بابک پیروز بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اکبر ساداتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید فاضل جلالی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ـ۷ـ۸ـ۹ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۲۲ـ۲۳ـ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954892
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878164
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910076
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ علی اکبر ساداتی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ سیدفاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220611
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ علی اکبر ساداتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ سیدفاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730680
آگهی افزایش سرمایه شرکت مواد ویژه لیاسهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۶۵۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۶/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878003
آگهی افزایش سرمایه شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۶/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475964

آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ علی اکبر ساداتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ سیدفاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475965

آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285571
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752829
‏ آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۶۵۱۸‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳‏
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه ‏درتاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت ‏تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بابک پیروز به کدملی ‏‏xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ‏ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ علی‌اکبر ساداتی به کدملی ‏‏xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خمیر مایه خوزستان به شناسه ‏ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ سیدفاضل جلالی به کدملی xxxxxxxxx۳ ‏به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به شناسه ملی ‏‏xxxxxxxxx۸ ـ بابک پیروز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر ‏ساداتی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدفاضل جلالی به سمت ‏مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و ‏اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و ‏یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای ‏هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء ‏مدیرعامل منفردا و در غیاب وی هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه ‏با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح ‏صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191888
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728988
آگهی تغییر محل شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ مرکز قانونی شرکت به تهران خ شهید احمد قصیر خ هفتم پ۱۰ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557729
آگهی تغییر محل شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ مرکز قانونی شرکت به تهران خ شهید احمد قیصر خ هفتمم پ۱۰ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644784
آگهی تصمیمات شرکت ابزار سرا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۰۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خلیلی‌عراقی‌ـ شاهین خلیلی‌عراقی‌ـ محمدتقی سمنانی بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و پیمان خلیلی‌عراقی‌ـ منصوره خلیلی‌عراقی بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره‌ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ سعید خلیلی‌عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خلیلی‌عراقی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رمزگویان بسمت مدیرعامل خارج از هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862358
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۵/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران بنمایندگی محسن صیقلی ـ شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قدیم به نمایندگی سید فاضل جلالی ـ شرکت خمیر مایه خوزستان بنمایندگی علی‌اکبر ساداتی ـ علی‌اکبر ساداتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن صیقلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید فاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243706
آگهی تصمیمات شرکت مواد ویژه لیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به نمایندگی محمدحسین طالقانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی کیاه مرزقورچیان و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به نمایندگی علی اکبر ساداتی و شرکت خمیرمایه خوزستان به نمایندگی ناصر اقبالی و شرکت بازرگانی توسعه صنعتی قویم به نمایندگی سید فاضل جلالی. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ از ماده ۱۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. محمدحسین طالقانی به سمت رئیس هیئت مدیره، کیاه مرز قورچیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید فاضل جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل به تنهایی و درغیاب مدیرعامل با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات