فروشگاههای زنجیره ای رفاه

شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101564023 ()
25
افراد
41
آگهی‌ها
112731
شماره ثبت
1374/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14619796
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شیخ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره بجای آقای مجیدنوریان علم کدملی xxxxxxxxx۶ تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548000
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات و جهان اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اعلامیه‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325671
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
آقای رسول محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (بجای آقای فرشید گل زاده کرمانیxxxxxxxxx۵) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید: -همچنین شرکت آتیه فروز سبحان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰(با نمایندگی آقای محمدعلی خراسانی فردوانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱) از اعضای علی البدل هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره (بجای آقای فرشید گل زاده کرمانیxxxxxxxxx۵) برای ادامه بقیه مدت تصدی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شد. کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیئت مدیره کلیه اختیارات تفویضی به مدیرعامل سابق را به مدیرعامل جدید تفویض کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015049
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه شرکت، صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه‌های اطلاعات و جهان اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640795
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به تهران، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان بزرگمهر، خیابان شهید عباس سرپرست، پلاک ۱۹ طبقه همکف واحدشمالی با کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556228
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها، قراردادها، عقود و سایر اسناد تعهداور با دو امضا شامل یک امضای ثابت مدیرعامل جناب آقای فرشید گل زاده کرمانی و در غیاب ایشان عضو هیئت مدیره جناب آقای رسول محمدی و امضای ثابت دیگر، رییس هیئت مدیره جناب آقای سعید ابوترابیان و در غیاب ایشان نایب رییس هیئت مدیره جناب آقای امیرحسین ابوترابیان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای آقایان فرشید گل زاده کرمانی یا رسول محمدی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل در حدود قوانین و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541149
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناب آقای سعید ابوترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازتاب سهام توسبه به عنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای امیرحسین ابوترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سپهر نوید آفرین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای فرشید گل‎زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای رسول محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به عنوان عضو موظف هیئت مدیره جناب آقای مجید نوریان علم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای ثابت نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در هر استان با امضای متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد، معتبر خواهد_بود. بدیهی است مدیر یا سرپرست استان و رئیس اداری مالی استان، مجتمعا پاسخگوی کلیه تعهدات و هزینه کردهای خود در قبال قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها تا پایان دوره مسئولیت می‌باشند. همچنین در راستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداخت به تأمین کنندگان استان‌های مشمول پرداخت متمرکز با امضای ثابت قائم مقام مدیرعامل به اضافه امضای مدیر مالی ستاد مرکزی و یا رئیس اداره پرداخت متمرکز همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در هر استان با امضای مدیر یا سرپرست استان و مهر استان معتبر خواهد_بود. تفویض اختیار به مدیرعامل هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح بند د صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532716
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی شرکت بازتاب سهام توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ عضو اصلی شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ عضو اصلی شرکت سپهر نوید آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ عضو اصلی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ عضو اصلی شرکت آتیه فروز سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ عضو علی البدل شرکت فدک یاس اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ عضو علی البدل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462376
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز تجلی زاده خوب با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سپهر نوید آفرین ش م xxxxxxxxx۹۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای رسول محمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران ش م xxxxxxxxx۶۲ به عنوان نایب رییس هیات مدیره فرشید گل زاده کرمانی کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از بانک تجارت ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیر عامل وآقای فواد قادری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه ش م xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در هر استان با امضای متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط وی تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره وفق مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: اداره و نظارت بر حسن جریان امور شرکت و اجرای کامل مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی، انجام و ارائه گزارش‌های لازم در جهت بهبود و اصلاح امور به هیئت مدیره خریدهای قطعی تا سقف ده میلیارد ریال و خریدهای امانی بر اساس روش‌های پیش بینی شده در آئین نامه معاملات توجیه بخش بازرگانی برای هر بار معامله. (منظور از هر بار معامله، هر بار سفارش کالا می‌باشد) خرید یا تعمیر اموال غیر منقول همچنین تعمیر تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات و استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس بررسی و گزارش توجیهی بخش مربوطه و با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات خرید اموال منقول (اثاثیه و ملزومات اداری و …) بر اساس بررسی و گزارش توجیهی بخش مربوطه و با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات انجام معاملاتی که سقف، مقدار و نوع آن تابع سیاست‌های قانونی است به هر میزان در صورتی که دارای نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده باشد با رعایت نرخ مصوب و سیاست‌های بازرگانی و با صرفه و صلاح شرکت با توجه به تشریفات آئین نامه معاملات اعلام فروش فوق العاده به تعداد مورد نیاز در سال و اعمال تخفیف در هر مرحله از فروش فوق‎العاده، بر اساس گزارش توجیهی بخش بازرگانی شرکت و درصورت نیاز اخذ مجوز از مبادی ذیربط قانونی اعلام حراج کالا با توجه به سیاست‌های بازاریابی و فروش و امکان رقابت در بازار با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و بر اساس گزارش توجیهی بخش‌های بازرگانی و فروش. فروش نقدی «بن رفاه و رفاه کارت» به طور نامحدود (با اعمال تخفیف تا ۵ ٪ از رقم فروش) و در موارد خاص و با لحاظ منافع و صلاح شرکت با اعمال تخفیف شش درصد از رقم فروش به صورت محدود. فروش غیر نقدی شامل اعتباری و اقساطی حداکثر با اقساط یکساله و اخذ حداقل کارمزد یک درصد ماهانه و با اخذ تضامین مناسب در قبال انعقاد قرارداد لازم الاجرا. تخصیص حداکثر نیم درصد کارمزد بازاریابی (از مبلغ فروش بن رفاه یا رفاه کارت به سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های مورد وثوق) به بازاریاب یا عاملین کارگزاری یا حق العمل کاری با انعقاد قرارداد و به شرط وصول به موقع مطالبات تغییر قیمت کالاها (افزایش یا کاهش) به تناسب نوسانات نرخ روز بازار و بر اساس صرفه و صلاح شرکت و با رعایت ملاحظات قانونی اتخاذ تصمیم نسبت به اجاره و یا تمدید استجاره اموال غیر منقول با توجه به بررسی و توجیه کارشناسی بخش سرمایه گذاری با رعایت تشریفات آئین نامه معاملات. اتخاذ تصمیم نسبت به راه اندازی یا جابجایی فروشگاه‌ها، انعقاد یا تمدید قرارداد رهن و اجاره فروشگاه‌ها و همچنین تمدید قرارداد فروشگاه‌های مشارکتی با رعایت تشریفات آئین نامه مالی و معاملاتی با اختیار توکیل به مدیران و سرپرستان ستادی و استانی عقد هرگونه قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله قراردادها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول مطابق حدود تعیین شده در بندهای مربوطه و وفق آئین نامه معاملات و مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت. افتتاح و انسداد حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها با رعایت مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اخذ وام، اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها تا سقف مورد نیاز و با رعایت شاخص‌های بانک مرکزی تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن و واخواست اسناد تجاری تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تهیه صورت‌های مالی سالیانه شامل ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان و یادداشت‌های مربوطه و ارائه آن به هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در بانک‌ها و صندوق‌های دولتی و استرداد آنها نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی بر اساس مصوبه هیئت مدیره، که قبلا آئین نامه آن ارائه و به تایید هیئت مدیره رسیده_باشد تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی و معاملاتی، استخدامی و مقررات اداری، تشکیلات و نمودار سازمانی شرکت و دستورالعمل‌های اجرایی برای تحقق اهداف شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری مرتبط با شرکت با تصویب هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا و یا تسلیم به دعوا و یا استرداد یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی اعم از بدوی، تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی اعم از کمیسیون‌های مواد xxx و ۷۷ شهرداری و حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و امور اجتماعی، هیات‌های رسیدگی تامین اجتماعی و غیره … با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از دفاع ماهیتی، شکلی، تأمین دلیل، تأمین خواسته، دستور موقت و حق تجدیدنظر و فرجام خواهی_، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین نماینده حقوقی و یا وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل و یا نماینده دیگری به جای او با حق انعقاد قرارداد حق الوکاله، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوا و خواه در امری که قاطع دعوی باشد و دعوای خسارت، اعتراض ثالث، جلب ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آنها، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تشکیل پرونده اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی، سپردن تعهد اجرای آرای غیابی موضوع تبصره ۲ ماده xxx قانون آئین دادرسی مدنی، اخذ محکوم به و وجوه ایداعی چه در دادگاه‌ها و چه در دوایر اجرای ثبت با اختیار تفویض تمام یا بخشی از اختیارات به مدیر یا سرپرست حقوقی و قراردادهای شرکت. تبصره: در تسلیم به دعوا و انصراف از دعوا و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در دعاوی کیفری و حقوقی، صلح و سازش، میزان اختیار مالی مدیر عامل تا سقف پنج میلیارد ریال برای هر دعوا (بدون احتساب هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله، خسارت دیرکرد و هرگونه هزینه) می‌باشد. جذب، استخدام، تغییر و تبدیل وضعیت خدمتی و نصب و عزل کارکنان اعم از قائم مقام، معاونین، مدیران و مشاوران شرکت و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انتقال کارکنان رسمی (دائم) به خارج از شرکت به عنوان مأمور، همچنین تعیین شغل، حقوق، دستمزد، افزایش حقوق و مزایا، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و موافقت با مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق، خاتمه خدمت، بازخرید خدمت و بازنشستگی آنها با رعایت ضوابط و مقررات جاری شرکت با پیشنهاد معاونین و مدیران با تصمیم مدیرعامل انجام می‌پذیرد تغییر رئیس اداری مالی استان با پیشنهاد مدیر استان و موافقت مدیرعامل تفویض اختیارات، کلا یا جزئا به مدیران یا سرپرستان استان‌ها و روسای مالی اداری استان‌ها با لحاظ گردش عملیات مالی «رفاه استان» تا سقف ریالی اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل یا مفاد تعیینی در آیین نامه معاملات. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386858
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سپهر نوید آفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو اصلی، بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو اصلی، بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو اصلی، بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو اصلی، شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان عضو علی البدل و آقای سید علی تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386862
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239479
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فواد قادری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای محمد رضا تقوی به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ - مجتبی فرمهینی فراهانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای فرهاد زرگری به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و رسول محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای ایمان فرجام نیا به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ در هیئت مدیره شرکت قرار گرفتند. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می‌باشد. پرویز تجلی زاده خوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره - مجتبی فرمهینی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - فواد قادری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان هیأت مدیره و رسول محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در هر استان با امضاء متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد، معتبر خواهد_بود. بدیهی است مدیر یا سرپرست استان و رئیس اداری مالی استان، مجتمعا پاسخگوی کلیه تعهدات و هزینه کردهای خود در قبال قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک‌ها تا پایان دوره مسئولیت می‌باشند. همچنین در راستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداخت‌های محلی استان‌های مشمول پرداخت‌های متمرکز با امضای متفق دو نفر از سه نفر، قائم مقام مدیرعامل، مدیر مالی ستاد مرکزی و رئیس حسابداری عمومی و اداره پرداخت‌های متمرکز ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیر عامل و ترجیحا مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحا مهر استان صورت می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991342
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای آقایان پرویز تجلی زاده خوب یا ایمان فرجام نیا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. همچنین درراستای اجرای راهبرد پرداخت متمرکز اسناد مالی در ستاد مرکزی شرکت، مقرر گردید پرداختهای محلی استانهای تهران و سمنان، با امضای متفق دو نفر از سه نفر، معاون مالی و اداری شرکت، مدیر مالی ستاد مرکزی و رئیس حسابداری عمومی و اداره پرداختهای متمرکز ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می‌گردد معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713674
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۷/۹۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647184
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را در ماده ۳۷ و۴۲ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و یا تسلیم به دعوی و یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و حق تجدید نظر و فرجام خواهی، مصالحه، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، تعیین وکیل، استرداد دعوی یا دادخواست، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین نماینده حقوقی و یا وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل و یا نماینده دیگری به جای او با حق انعقاد قرارداد حق الوکاله، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که قاطع دعوی باشد و دعوی خسارت، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آنها، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال و اشخاص از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب و اخذ محکومُ به و وجوه ایداعی چه در دادگاه ها و چه در دوایر اجرای ثبت با اختیار تفویض تمام یا بخشی از اختیارات به معاونت مالی و اداری با حق توکیل به مدیر یا سرپرست حقوقی و املاک شرکت.در انصراف، مصالحه، سازش، تسلیم به دعوی و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در دعاوی کیفری و حقوقی، میزان اختیار مالی مدیرعامل تاسقف پنج میلیارد ریال برای هر دعوی (بدون احتساب هزینه های دادرسی، حق الوکاله، خسارت دیرکرد و هرگونه هزینه)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584695
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای فرهاد زرگری با کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمدرضا تقوی منش با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای پرویز تجلی زاده خوب با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای فرهاد زرگری به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمدرضا تقوی منش به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای فرشید گل زاده کرمانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل. تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امـضاء آقایان فرهاد زرگری رئـیس هیأت مدیره یا محمد رضا تقوی منش نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضاء متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می گردد، معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیر عامل و ترجیحاً مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحاً مهر استان صورت می پذیرد. و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439606
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عضو اصلی ـ بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲عضو اصلی ـ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ عضو اصلی ـ با نک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxxعضو اصلی ـ سازمان ملی زمین و مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ عضو اصلی ـ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ عضو علی البدل ـ آقای سید علی تقوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352726
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۲۷۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703901
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد زرگری با کد ملیxxxxxxxxx۲ بجای آقای سید محمد کریمی به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲آقای ایمان فرجام نیا با کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای علی رضا بزرگوار به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ آقای محمدرضا تقوی منش با کد ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای علی لیالی به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند آقای فرهاد زرگری به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای محمدرضا تقوی منش به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.آقای فرشید گل زاده کرمانی با ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فرهاد زرگری رئیس هیأت مدیره یا محمد رضا تقوی منش نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661974
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی لیالی با ک.م xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید محمد کریمی با ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.آقای فرشید گل زاده کرمانی با ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل.آقای رضا شیران خراسانی با ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره.آقای علیرضا بزرگوار با ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره. براباقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند در ستاد مرکزی کلیه قراردها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان علی لیالی رئیس هیات مدیره یا سید محمد کریمی نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضاء متفق مدیر یا سرپرست و رئیس اداری مالی استان همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می گردد، معتبر خواهد بود. ضمناً در غیاب دارندگان امضاهای مدیران استانی معنونه، امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیرعامل و ترجیحاً مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحاً مهر مدیریت استان صورت می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539529
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بزرگوار با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲به جای آقای علی اکبر غیرتی آرانی برای باقی مانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند وآقای فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نماینگی از بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی لیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ باه نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا بزرگوار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نماینگی از بانک صادرات با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای رضا شیران خراسانی با ک.م xxxxxxxxx۸به نماینگی از شهرداری تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان به عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539530
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بزرگوار با ک.م xxxxxxxxx۹ به نماینگی از بانک صادرات با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بجای آقای علی لیالی بعنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند آقای علیرضا بزرگوار با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای فرشید گل زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نماینگی از بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای علی لیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ باه نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷بعنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای رضا شیران خراسانی با ک.م xxxxxxxxx۸به نماینگی از شهرداری تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان به عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فرشید گل زاده کرمانی یا سید محمد کریمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می پذیرد. حدود اختیار مدیرعامل برابر شرح پیوست صورتجلسه مذکور تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512170
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرشید گل زاده کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ جایگزین آقای علی اخوان فرد بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و آقای فرشید گل زاده کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبر غیرتی آرانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی لیالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای سید محمد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای حجت اله تاج محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شهرداری تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471448
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۲ تصویب گردید.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد.
روزنامههای اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامههای کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471456
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا شیران خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره از شهرداری تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ جایگزین آقای حجت ا.. تاج محمدی برای باقی مانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. و در نتیجه آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک تجارت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبر غیرتی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی لیالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد کریمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای رضا شیران خراسانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شهرداری تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470113
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و مجوز ۲۸/۱۱/xxx۲ شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب شد جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418292
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمحمد کریمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بجای آقای ساسان گلباز کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو و رئیس هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره انتخاب گردید در نتیجه آقایان: علی‎اکبر غیرتی‎آرانی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات‎مدیره و علی لیالی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیات‎مدیره و مدیرعامل و علی اخوان‎فرد کدملی xxxxxxxxx۲ و حجت‎اله تاج‎محمدی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362596
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340923
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اکبر غیرتی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای فرشید شعبانی بنمایندگی از بانک صادرات ایران به ش ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
درنتیجه آقایان ساسان گلباز کد ملی xxxxxxxxx بعنوان رئیس هیئت مدیره و علی لیالی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی اخوان فرد کد ملی xxxxxxxxx۲ و حجت اله تاج محمدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271215
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعین گردیدند:
ساسان گلباز به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و فرشید شعبانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ و علی لیالی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ و حجت اله تاج محمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شهرداری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و علی اخوان فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به کدملیxxxxxxxxx۶۰ و ساسان گلباز به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشید شعبانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله تاج محمدی به عنوان عضو و علی اخوان فرد به عنوان عضو و علی لیائی به عنوان عضو و مدیرعامل.
قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و با هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033495
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ک م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به ش. م xxxxxxxxx۶۰ و بانک ملی ایران به ش. م xxxxxxxxx۳۲ بانک صادرات ایران به ش. م xxxxxxxxx۶۲ شهرداری تهران به ش. م xxxxxxxxx۶۰ بانک ملت به ش. م xxxxxxxxx۶۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به ک. م xxxxxxxxx۰ و بیمه مرکزی ایران به ش. م xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515004

آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635521
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453991

آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ فرشید شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای غلامرضا خلیل ارجمندی به نمایندگی بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اخوان فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی بانک سپه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله تاج محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شهرداری تهران و داود هنجی باقری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بانک ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052085
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ حجت اله تاج محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای سعید اقدامیان به نمایندگی از شهرداری تهران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11741765
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11937891
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ اختیارات مدیرعامل در ۲۸ بند بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754321
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ ای رفاه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ علی اخوان‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک سپه به جای سید نصرت‌اله طاهری بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. درنتیجه غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی اخوان‌فرد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا رشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731990
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۹ منصور عالی‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تعیین گردیدند. امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل همراه با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل برابر مصوبات هیئت‌مدیره است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818056
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیند: بانک ملی ایران به ش ملی xxxxxxxxx۴۲ و بانک ملت به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ و شهرداری تهران و بانک سپه به ش ملی xxxxxxxxx۳۳ و بانک صادرات ایران به ش ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به ش ملی xxxxxxxxx۰۶ و بانک تجارت به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563676
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حیابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال اتنخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات