نفیس نخ

شرکت نفیس نخ (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101546615 (فعال)
10
افراد
28
آگهی‌ها
2556
شماره ثبت
1373/11/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14438917
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱۸/۱۰/xxx۷ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ مرکز اصلی شرکت نفیس نخ ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx واحد ثبتی تهران به نشانی استان قزوین شهرستان البرز ، بخش مرکزی ، دهستان پیر یوسفیان ، روستا شهرک صنعتی لیا ، خیابان تکنولوژی ، خیابان فن آوری شرقی ، پلاک ۷۳ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید . که در این اداره در تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تحت شماره xxx۶ به ثبت رسیدو جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408604
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان قزوین، شهرستان البرز، بخش مرکزی، دهستان پیر یوسفیان، روستا شهرک صنعتی لیا، خیابان تکنولوژی، خیابان فن آوری شرقی، پلاک ۷۳، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186460
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان ش.م xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای حمید نوید xxxxxxxxx۴ ، آقای عبدالمجید نوید xxxxxxxxx۰ ، آقای محسن آهنگران xxxxxxxxx۲ ، آقای تقی کشاورز کلهری xxxxxxxxx۱ آقای مرتضی ولوجردی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186464
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوید xxxxxxxxx۴بسمت رئیس هیئت مدیره ، آقای عبدالمجیدنوید xxxxxxxxx۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای تقی کشاورز کلهری xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره ، آقای مرتضی ولوجردی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن آهنگریان xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573280
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493718
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: حمید نوید xxxxxxxxx۴، عبدالمجید نوید ک. م xxxxxxxxx۰، سید مهدی اسمعیلی عراقی xxxxxxxxx۱، محسن آهنگریان ک. م xxxxxxxxx۲ و تقی کشاورز کلهری ک. م xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می‌شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496457
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوید xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید نوید xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای تقی کشاورزکلهری xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای محسن آهنگریان xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161039
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی غنچه xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید نوید xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید نوید xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن آهنگریان xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066564
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال به قرار زیر انتخاب شدند: آقای هادی غنچه xxxxxxxxx۴ آقای عبدالمجید نوید xxxxxxxxx۰ آقای حمید نوید xxxxxxxxx۴ آقای سیدمهدی اسمعیلی عراقی xxxxxxxxx۱ آقای محسن آهنگریان xxxxxxxxx۲ کلیه اوراق بهادارو اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهایی که بابت جابه جایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر می‌شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978163
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی با ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682711
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته افزایش و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد:. سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633637
آگهی تغییرات شرکت نفيس نخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی و ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ابوالقاسم طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557596
آگهی تغییرات شرکت نفيس نخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید نوید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن آهنگریان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هادی غنچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبد المجید نوید به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمهدی اسمعیلی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12456371
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید نوید با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید نوید با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هادی غنچه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید مهدی اسمعیلی عراقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محسن آهنگریان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681522
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681525
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند حمید نوید به کد ملی xxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به کد ملی xxxxxxxxx۲و هادی غنچه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و محمد امین نوید به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل هیأت مدیره و امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و چکهای شرکت و اسناد که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر میگردد با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376947
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاهدان بشماره ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376983
آگهی تغییرات شرکت نفیس نخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx۶۲/۱۶ مورخ ۵/۱۱/۹۲ بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906528
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک مxxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به ک مxxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی عراقی به ک مxxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به ک مxxxxxxxxx۲ و هادی غنچه به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و محمدامین نوید به ک مxxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۷/۹۱ محمدامین نوید به سمت عضو علی البدل و حمید نوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره , عبدالمجید نوید به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره, هادی غنچه عضو اصلی مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و چک های که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11737804
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید نوید به ک‌مxxxxxxxxx۱ و عبدالمجید نوید به ک‌مxxxxxxxxx۰ و سید مهدی اسمعیلی‌عراقی به ک‌مxxxxxxxxx۱ و محسن آهنگریان به ک‌مxxxxxxxxx۲ و هادی غنچه به ک‌مxxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و محمدامین نوید به ک‌مxxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۷/۹۱ محمدامین نوید به سمت عضو علی‌البدل و حمید نوید به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت‌مدیره , عبدالمجید نوید به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت‌مدیره, هادی غنچه عضو اصلی مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اسناد و چک‌های که بابت جابجایی وجه بین حسابهای بانکی شرکت صادر شود با امضای یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854861
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمساحمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11932827
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به ش م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547040
آگهي تصميمات شرکت نفيس نخ سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام جهت اطلاع عموم بشرح ذیل میباشد: نام شرکت و شماره ثبت: شرکت نفیس نخ به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت عبارتست از: تاسیس کارخانه تولید الیاف مصنوعی شامل نخ پروپیلن و نخ پلی استر و نخ نایلون و تولید نخ نایلون و پلی استر استرچ شده (تکثیر ایزینک) رنگرزی نخ و پارچه و تولید و تکمیل آن و تولید هرگونه پارچه و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم کارخانه و صادرات کالاهای تولیدی و انجام هرگونه معامله مجازیکه مربوط به موضوع شرکت باشد و واردات و صادرات و انجام معاملات بازرگانی مجاز و بطور کلی انجام هرگونه عملی که بموضوع شرکت مرتبط باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان میرداماد خیابان فروزان غربی بلوک ۴۷ طبقه ششم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود هویت اصلی اعضای هیئت مدیره: ۱ـ محمدعلی نوید به ش ش ۳۲ ت ت ۳۰/۴/xxx۴ کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ حمید نوید به ش ش xxx۷ ت ت ۲۱/۶/۳۸ با کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ هادی غنچه به ش ش xxx ت ت ۱/۱۱/۴۰ کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ـ عبدالمجید نوید ش ش xxx۵۲ ت ت ۸/۵/۴۴ کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ۵ـ محسن آهنگریان به ش ش xxx ت ت ۲۹/۱/۴۷ کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخص یا وکیل یا قائم مقام اشخاص حقیقی یا حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضو بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است شرکت فاقد دیون اشخاص میباشد و مبلغ دیون شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547081
آگهي تصميمات شرکت نفيس نخ سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: بند ۱ از ماده ۱۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره محمدعلی نوید با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حمید نوید با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ عبدالمجید نوید با کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محسن آهنگریان با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ هادی غنچه با کدملی xxxxxxxxx۴ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره محمدعلی نوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هادی غنچه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157196
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام جهت اطلاع عموم بشرح ذیل میباشد: نام شرکت و شماره ثبت: شرکت نفیس نخ به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت عبارتست از: تاسیس کارخانه تولید الیاف مصنوعی شامل نخ پروپیلن و نخ پلی استر و نخ نایلون و تولید نخ نایلون و پلی استر استرچ شده (تکثیر ایزینک) رنگرزی نخ و پارچه و تولید و تکمیل آن و تولید هرگونه پارچه و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و لوازم کارخانه و صادرات کالاهای تولیدی و انجام هرگونه معامله مجازیکه مربوط به موضوع شرکت باشد و واردات و صادرات و انجام معاملات بازرگانی مجاز و بطور کلی انجام هرگونه عملی که بموضوع شرکت مرتبط باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان میرداماد خیابان فروزان غربی بلوک ۴۷ طبقه ششم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود هویت اصلی اعضای هیئت‌مدیره: ۱ـ محمدعلی نوید به ش‌ش ۳۲ ت‌ت ۳۰/۴/xxx۴ کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ حمید نوید به ش‌ش xxx۷ ت‌ت ۲۱/۶/۳۸ با کدملی xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ هادی غنچه به ش‌ش xxx ت‌ت ۱/۱۱/۴۰ کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره ۴ـ عبدالمجید نوید ش‌ش xxx۵۲ ت‌ت ۸/۵/۴۴ کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ محسن آهنگریان به ش‌ش xxx ت‌ت ۲۹/۱/۴۷ کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخص یا وکیل یا قائم مقام اشخاص حقیقی یا حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضو بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است شرکت فاقد دیون اشخاص میباشد و مبلغ دیون شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524479
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: بند ۱ از ماده ۱۲ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره محمدعلی نوید با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حمید نوید با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ عبدالمجید نوید با کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محسن آهنگریان با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ هادی غنچه با کدملی xxxxxxxxx۴ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره محمدعلی نوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هادی غنچه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930015
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصورشمس احمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861255
آگهی تصمیمات شرکت نفیس نخ سهامی ‌‌خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۹۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدعلی نوید ـ حمید نوید ـ عبدالمجید نوید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۸۹ محمدعلی نوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هادی غنچه (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا با امضای مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا عبدالمجید نوید با مهر شرکت و نقل انتقال وجوه نقد بین حسابهای شرکت نزد بانکها با امضای منفرد هر یک از اعضا یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات