بیمه معلم

شرکت بیمه معلم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101541927 ()
14
افراد
38
آگهی‌ها
110465
شماره ثبت
1373/10/20
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14668366
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۵ / xxx مورخ ۰۱ / ۱۲ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx / xxx / ۹۷ مورخ ۰۷ / ۱۱ / xxx۷ مورخ ۰۷ / ۱۲ / xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : « ۱ انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج . ا . ا و ضوابطی که بیمه مرکزی ج . ا . ا اعلام می‌کند . ۲ تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج . ا . ایران . ۳ سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه . تبصره : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج . ا . ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید » . اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502747
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ و به موجب مجوز شماره xxx۰۹/xxx/۹۷ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ، به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم تحسیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سمیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت ساختمانی معلم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام معتضدیان قمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۶ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ ماده ۳۸ اساسنامه در چهارچوب رعایت قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و بندهای ۱ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۸ اساسنامه را بصورت کامل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند . هیئت مدیره موضوع بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه را در داخل کشور به اختیار مدیر عامل و در مورد شعب خارج از کشور با پیشنهاد مدیرعامل منوط به تصویب هیئت مدیره تعیین نمود ، همچنین تصویب ساختار سازمانی موضوع بند ۴ ماده ۳۸ اساسنامه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و کلیه اختیارات استخدام ، اخراج ، تعیین حقوق و مزایا و پاداش پرسنل در اختیار مدیرعامل خواهد_بود تا با رعایت آیین نامه‌ها اقدام نماید . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . در غیاب هر یک ، دو نفر اعضای هیئت مدیره می‌توانند چک‌ها و قراردادها را به اتفاق امضاء نمایند . کلیه مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا نماینده‌ی مجاز معرفی شده از طرف ایشان معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210414
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۸/xxx/۹۷ مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986918
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986936
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا. ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت بازرسی مهندسی وصنعتی ایران ثبت شده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت ساختمانی معلم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829304
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ ومجوزهای xxx۳۰ , xxx مورخه ۲۰/۱۰/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار و xxx۸۹/xxx/۹۶ مورخه ۵/۹/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۹ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564500
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۱/xxx/۹۶ مورخ ۳۱/۴/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش. م xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و جایگزین نماینده قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541121
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۰۴/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۰۲/xxx/۹۶ مورخه ۰۹/۰۳/xxx۶ بیمه مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۱۸/۹۶/xxx۵ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ بانک سرمایه شعبه گاندی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119009
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۲/xxx/۹۵ مورخ ۲۶/۷/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625994
آگهی تغییرات شرکت بيمه معلم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۸/xxx/۹۴ مورخ ۱۳/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت صنعتی معدنی و تجاری کاونده(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضوعلی البدل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625999
آگهی تغییرات شرکت بيمه معلم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷۳/xxx/۹۴ مورخ ۱۶/۱۰/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، آقای محمدحسین داجمر با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید آقای محمدابراهیم تحسیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهای خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمدرضا نوتاش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه چکها و سفته و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات اداری و امضاء قراردادها با امضاء مدیرعامل صورت خواهد گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677903
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا نادریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402188
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۹/xxx۲بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305664
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴، به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و ۲ـ شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و
۳ـ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و
۴ـ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و ۵ـ گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و ۲ـ بانک تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305665
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسین داجمر با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم تحسیری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدعمادالدین قاضوی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نوتاش با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳ ماده ۵۱ اساسنامه بندهای ۱، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. کلیه چکها و سفته و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات اداری و امضا قراردادها با امضا مدیرعامل صورت خواهد گرفت. آقای مجید بنویدی با کدملی xxxxxxxxx۱ در غیاب مدیرعامل حق امضاء از سوی ایشان را خواهند داشت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156753
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدابراهیم تحسیری به ک م xxxxxxxxx۰ به جای محمود تدین بعنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در هیئت مدیره معرفی و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید بنویدی به ک م xxxxxxxxx۱ به جای محمدعلی سرلک بعنوان نماینده بانک سرمایه در هیئت مدیره معرفی و به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردید.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج و صورتجلسه به ایشان تفویض گردید:
هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۳و۵و۸و۹و۱۰و۳ در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره شرکت و بندهای ۱و۶ و۷ و ۱۱و ۱۲ و۱۴ و۱۵ و۱۶ و۱۸و۱۹و۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048193
آگهی اصلاحی شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی بانام که از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012539
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ (تنفس در جلسه ۱۱/۱۰/۹۱) و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابیها تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859608
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرس هوشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704526
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرس هوشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748175
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱۱ت/۳۲مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبتxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ اعلام میدارد نام محمد حسین داجمر و کدملی سید عماد الدین قاضوی به کد ملی xxxxxxxxx۲ صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119804
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱۱ت/۳۲مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت بیمه معلم سهامی‌عام به‌شماره‌ثبتxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ اعلام میدارد نام محمد حسین داجمر و کدملی سید عماد الدین قاضوی به کد ملی xxxxxxxxx۲ صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717152
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلمسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدحسین داجهر به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود تدین به ک م xxxxxxxxx۲ به جای محمدرضا عباسی و به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا صفی خانی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ا و محمدعلی سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه و سید عمادالدین قاضوی به ک م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۱ و ۳ الی ۱۶ و ۱۸ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و دستور حواله بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب احدی از آنان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10218006
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدحسین داجهر به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود تدین به ک م xxxxxxxxx۲ به جای محمدرضا عباسی و به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا صفی خانی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری کشتیرانی ج. ا. ا و محمدعلی سرلک به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه و سید عمادالدین قاضوی به ک م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۱ و ۳ الی ۱۶ و ۱۸ و ۲۶ ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور اعم از چک و سفته و دستور حواله بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب احدی از آنان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609996
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ و ۲۶ و ۲۷ به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10788166
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ و ۲۶ و ۲۷ به شرح مندرج در صورتجلسه از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530331

آگهی تصمیمات شرکت بیه معلم سهامی عام
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۰ محمدرضا عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین داجمر به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صفی خانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و محمدعلی سرلک به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و سید عمادالدین قاضوی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559337
آگهی تصمیمات شرکت بیه معلم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۰ محمدرضا عباسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین داجمر به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا صفی‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و محمدعلی سرلک به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و سید عمادالدین قاضوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506852
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۱/۵/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاريخ ۸/۹/۹۰ واصل گرديد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي ۸۹ به تصويب رسيد. موسسه حسابرسي هوشيار بهمند به شناسه ملي xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آريان فراز به شناسه ملي xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. روزنامه کثيرالانتشار دنياي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434896
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993449
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت کاونده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11886298
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت کاونده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685084
آگهی تصمیمات در شرکت بیمه معلم سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت به نشانی تهران ـ خ حقانی ـ بعد از خ گاندی ـ پ ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281625
آگهی اصلاحی شرکت بیمه معلم سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴/ت۳۲ مورخ ۳۱/۹/۹۰ نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد و مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652286
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123063
آگهی تصمیمات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330962
آگهی تأسیس شعبه شرکت بیمه معلم (سهامی عام) ثبت شده به شماره۱۱۰۴۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۸ شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: روبروی بازار پانیذ ـ ویلاهای مروارید ـ بلوک ۶ ـ واحد xxx تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674236
آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۸ شعبه شرکت در جزیره کیش روبروی بازار پانیذ ویلاهای مروارید بلوک۶ واحدxxx کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات