صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر

شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10101540420 (فعال)
36
افراد
46
آگهی‌ها
110315
شماره ثبت
1373/10/17
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/2/19 انقضا 1401/2/18

اشخاص صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر

در این بخش تمامی اشخاصی که در صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
عباس هشی
عباس هشی
بازرس علی‌البدل از 1390/7/20
محمود مقدم
محمود مقدم
از 1391/3/13
محمدرضا نوری
محمدرضا نوری
از 1391/5/9
حمیدرضا هوبخت
حمیدرضا هوبخت
از 1391/9/6
سیدحسین اورازانی شجاعی
سیدحسین اورازانی شجاعی
از 1391/9/11
محمدمهدی فنایی
محمدمهدی فنایی
عضو هییت مدیره از 1391/9/11
علی اکبر سهیلی
علی اکبر سهیلی
از 1392/1/19
عباس هشی
عباس هشی
بازرس علی‌البدل از 1392/4/29
امیر رضا گلستانی
امیر رضا گلستانی
از 1393/2/30
فرانک زنده نوش
فرانک زنده نوش
از 1393/2/30
مهدی پورهاشم
مهدی پورهاشم
از 1393/8/25
رضا بختیاری کشکجانی
رضا بختیاری کشکجانی
از 1393/8/25
حمیدرضا صالحی سلمی
حمیدرضا صالحی سلمی
از 1393/8/25
محمود جنتیان
محمود جنتیان
از 1393/8/25
عوض محمد پارسا
عوض محمد پارسا
از 1393/8/25
فرخ امینی
فرخ امینی
از 1393/10/1
مسعود حجت
مسعود حجت
از 1390/6/28
بهمن صالحی جاوید
بهمن صالحی جاوید
از 1394/1/22
ابوطالب نیازی
ابوطالب نیازی
از 1393/3/11
علی اکبر یاوری
علی اکبر یاوری
نایب رییس هییت مدیره از 1394/10/15
یعقوب دارابی بروجنی
یعقوب دارابی بروجنی
عضو هییت مدیره از 1394/10/15
جعفر جولا
جعفر جولا
عضو هییت مدیره از 1394/10/15
رضا جمشیدی
رضا جمشیدی
عضو هییت مدیره از 1394/10/15
حمید منتظری هدشی
حمید منتظری هدشی
عضو هییت مدیره از 1394/10/15
سیدمحمدحسین ملائک
سیدمحمدحسین ملائک
عضو هییت مدیره از 1394/10/15
پویا پارسا
پویا پارسا
از 1394/11/21
امیر انوری سخویدی
امیر انوری سخویدی
از 1394/11/21
سعید آتش باری
سعید آتش باری
از 1395/9/20
مهرداد مستقیمی
مهرداد مستقیمی
از 1395/11/11
محمدتقی گل بابائی
محمدتقی گل بابائی
از 1397/3/7
سیدامیرحسین مدنی
سیدامیرحسین مدنی
از 1397/5/22
کیارش پارسا
کیارش پارسا
نایب رییس هییت مدیره از 1397/8/2
محمدرضا علامی
محمدرضا علامی
از 1397/8/2
امین رضوان پور
امین رضوان پور
از 1398/3/20
پیروز درخشی
پیروز درخشی
از 1398/4/18
منصور سعیدی
منصور سعیدی
نایب رییس هییت مدیره از 1398/4/18

شرکت‌های مادر صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784085
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مبنا بهینه سازان نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ ـ آقای پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کرمان تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ آقای منصور سعیدی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ انتخاب شدند. آقای منصور سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد تقی گل بابائی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقایان مهرداد مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ ، پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ ، پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ و امین رضوان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14715259
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امین رضوان پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بجای امیر حسین مدنی بعنوان نماینده شرکت آلومتک به شناسه xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511392
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مهرگان تراز و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378257
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی گل بابائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره و کیارش پارسا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ساپتا (مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهرداد مستقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیر حسین مدنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
محمدرضا علامی به کدملی xxxxxxxxx۵ در سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب ریس هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291709
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر حسین مدنی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴در هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112104
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتش باری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی گل بابایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند هیئت مدیره اختیارات ذیل را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود الف استخدام وانتصاب وعزل کارکنان شرکت اعم از فنی غیرفنی دائمی پیمانی روزمزد وغیره ب نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیردولتی داخلی وخارجی تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی خریدمواد اولیه وماشین آلات وتجهیزات ولوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت وتوسعه آنهاوخرید وفروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ویاصدور آنهاوهمچنین فروش مواد اولیه مازاد بر احتیاج وضایعات مواد اولیه یا تولیدات ویا ماشین آلات ج انجام فسخ اقاله هرگونه معاملات قطعی غیرقطعی که مستقیم وغیرمستقیم مربوط به موضوع وامور شرکت باشد انجام تشریفات گمرکی صدورکالا وسپردن تعهد ارزی د اقامه دعوا ودفاع ازهرگونه دعوی اعم از مدنی جزایی اداری انضباطی در مراجع قضایی انتظامی در تمام مراحل با ارجاع موضوع به داوری وتعیین داور وکارشناس امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس و نایب رییس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958464
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد) سال مالی منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ۲ شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ۳ شرکت ساپتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ۴ شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ۵ شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ۶ شرکت کرمان تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ۷ شرکت مبنا بهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13776032
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ وتنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761596
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ ودر رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۷۳. xxx. xxx سهم ده هزار ریالی به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۷۳. xxx. xxx سهم ۲. xxx ریالی از طریق کاهش ارزش اسمی سهام، کاهش یافت و ماده هفت مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۷۳. xxx. xxx سهم با نام ۲. xxx ریالی میباشد " پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631423
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای یعقوب دارابی بروجنی باکدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت قدس نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631420
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای رضا بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697820
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای یعقوب دارابی بروجنی، به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مبنابهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸. آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳. آقای امیر انوری سخویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیر عامل (شرکت خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۲ - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند ۷ - نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند ۸ - انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند ۹ - اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697804
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: – شرکت قدس نیروشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ – شرکت نصب نیروشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ – شرکت آلومتک شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ – شرکت پارس تابلو پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ – شرکت مبنا بهینه سازان نیروشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ – شرکت تهران پادنا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ – شرکت پارس سوئیچ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650860
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس سویچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای یعقوب دارابی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرا ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین ملائک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12586901
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پارس سویچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت الکتروکویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556726
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران صانير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363086
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوطالب نیازی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت نصب نیرو بجای آقای محمود جنتیان xxxxxxxxx۵۳به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378472
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۵۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxx۶ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx/۳۶ مورخ ۲۴/۳/۹۴ بانک تجارت شعبه سمیه شرقی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228418
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرانک زنده نوش با کد ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای امیررضا گلستانی بعنوان نماینده شرکت صنایع روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای باقیمانده دوره هیات مدیره تعیین گردید. آقای بهمن صالحی جاوید با کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به جای آقای محمود جنتیان بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای زیر از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. بند ۲- استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند۷- نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند ۸- انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند ۹- اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و برای مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434952
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرخ امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا نوری به نمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719534
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی پورهاشم، به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیأت مدیره ومحمدرضا نوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بسمت عضو هیأت مدیره و آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه م ـ ـ لی xxxxxxxxx۵۷برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲و ۷و ۸و ۹ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660818
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای مهندس محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از آقایان مهندس پورهاشم، مهندس پارسا و مهندس بختیاری در نبود مدیرعامل با اعطاء وکالت از جانب ایشان به آقای مهندس مسعود حجت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624656
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624659
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع روشنایی آرم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بجای خانم فرانک زنده نوش کد ملی xxxxxxxxx۵ برای باقیمانده دوره هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236552
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۴۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: کلیه اوراق, قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین می کند امضاء می شود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215593
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران(صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159591
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۴۹ سهم بانام xxx/۱۰ ریالی از طریق سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۶/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043881
آگهی تصمیمات در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ علی اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای آن حمیدرضا هوبخت به نمایندگی از شرکت ساپتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972531
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ سید حسین اوزازانی شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای محمدمهدی فنایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت الکتروکویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893605
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا هوبخت به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ساپتا به ش م xxxxxxxxx۸۱ بجای علی اکبر سهیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11178746
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا هوبخت به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ساپتا به ش م xxxxxxxxx۸۱ بجای علی‌اکبر سهیلی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916853
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای عوض محمد پارسا به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406320
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ پویا پارسا به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای عوض‌‌محمد پارسا به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742147
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمود مقدم به نمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین به جای محمدمهدی فنایی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034294
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمدرضا نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای محمود مقدم به نمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و همچنین به جای محمدمهدی فنایی به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720536
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال های مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ و۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباسی هشی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713512
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ و۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباسی هشی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634137
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق صانیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود مقدم به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قدس نیرو و بجای سعید ساقیان و بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160268
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق صانیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود مقدم به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قدس نیرو و بجای سعید ساقیان و بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 509604
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 509736
آگهی اصلاحی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
آگهی اصلاحی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع
آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۱۳/ت۳۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ نام احدی از اعضای هیئت مدیره شرکت ساپتا می باشد که به اشتباه سایپا قید گردیده است که بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10599048
آگهی اصلاحی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۱۳/ت۳۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ نام احدی از اعضای هیئت مدیره شرکت ساپتا می‌باشد که به اشتباه سایپا قید گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955984
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746634
آگهی اصلاحی در شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۴۴/ت۳۲ مورخ ۲۷/۶/۸۹ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده تنفس مورخ ۱۲/۵/۸۹ و تنفس مورخ ۲۹/۴/۸۹ و تنفس مورخ ۲۶/۵/۸۹ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت صحیح است و بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327540
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۶/۸۹ واصل گردید: عباس هشی بسمت بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت قدس نیرو و شرکت ایران ترانسفو و شرکت ساپتا و شرکت کرمان تابلو و شرکت پارس سوئیچ و شرکت سرمایه گذاری نیرو و شرکت پارس تابلو. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ عوض محمدپارسا به نمایندگی از شرکت پارس تابلو و احمد شکوری راد به نمایندگی از شرکت قدس نیرو و سعید خرقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو و محمد کبیری به نمایندگی از شرکت پارس سوئیچ و مسعود حجت به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو و ناصر حیدری نسب به نمایندگی از شرکت کرمان تابلو و علی اکبر سهیلی به نمایندگی از شرکت ساپیا به عنوان اعضای هیئت مدیره و عوض محمدپارسا به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد شکوری راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عوض محمدپارسا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مسعود حجت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق غیرمالی و بدون تعهد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و محمدرضا علامی به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851000
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ به موجب ماده ۴۶ اساسنامه محمدرضا علامی را برای امضای چک و سایر اوراق و اسناد تعهدآور در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات